Home

Regeling vermindering verhuurderheffing 2014

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Regeling vermindering verhuurderheffing 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. belastingplichtige: belastingplichtige als bedoeld in artikel 1.4 van de wet;

  2. omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onderdelen a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  3. Vrijstellingsbesluit DAEB: besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen;

  4. wet: Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.

Hoofdstuk 2. Aanmelding van een voorgenomen investering

Artikel 2

Hoofdstuk 3. Aanmelding van een gerealiseerde investering

Artikel 3

Hoofdstuk 3a. Vrijstelling van de heffingsvermindering

Artikel 3a

Hoofdstuk 4. Diensten van algemeen economisch belang

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Artikel 7