Home

Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Geldig van 10 september 2022 tot 1 april 2023
Geldig van 10 september 2022 tot 1 april 2023

Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-09-2022 tot 01-04-2023]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Elektronisch berichtenverkeer

Artikel 1. Reikwijdte

Artikel 2. Van verplichting tot verzending berichten langs elektronische weg uitgezonderde groepen

Voor de volgende groepen kan het berichtenverkeer, bedoeld in de artikelen 3a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 7c, van de Invorderingswet 1990 en artikel 13 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen anders dan langs elektronische weg plaatsvinden:

 1. belanghebbenden die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt;

 2. nabestaanden van overleden belanghebbenden, voor zover het aangelegenheden betreft inzake de heffing of invordering van belastingen of inzake tegemoetkomingen op grond van inkomensafhankelijke regelingen van die belanghebbenden;

 3. belanghebbenden:

  1. 1°.

   die onder bewind zijn gesteld als bedoeld in artikel 431 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  2. 2°.

   voor wie een mentorschap is ingesteld als bedoeld in artikel 450 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  3. 3°.

   die onder curatele zijn gesteld als bedoeld in artikel 378 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  4. 4°.

   die in staat van faillissement verkeren als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet en ten aanzien van wie een curator is aangesteld als bedoeld in artikel 68 van die wet; of

  5. 5°.

   ten aanzien van wie een schuldsaneringsregeling is uitgesproken als bedoeld in artikel 284 van de Faillissementswet en een bewindvoerder is aangesteld als bedoeld in artikel 314 van die wet;

 4. belanghebbenden:

  1. 1°.

   die op grond van artikel 2.68 van de Wet basisregistratie personen als niet-ingezetene zijn ingeschreven in de basisregistratie personen;

  2. 2°.

   die rechtspersoon zijn en in de administratie van de Belastingdienst zijn opgenomen met een vestigingsadres buiten Nederland;

 5. belanghebbenden als bedoeld in artikel 33 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.

Artikel 3. De wijze waarop elektronisch berichtenverkeer plaatsvindt en van verplichting tot verzending langs elektronische weg uitgezonderde berichten

Hoofdstuk 2. Wijziging van enige andere regelingen

Artikel 4. Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Artikel 5. Wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel

Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst