Home

Belastingplan 2016

Geldig van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017
Geldig van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017

Belastingplan 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2016 tot 01-01-2017]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2016 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het vijfmiljardpakket en de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2016 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die uiterlijk met ingang van 1 januari 2016 in werking moeten treden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel Ia

Artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de op dat artikel gebaseerde bepalingen, zoals dat artikel en die bepalingen luidden op 31 december 2015, blijven van toepassing ter zake van aanvragen die betrekking hebben op een periode vóór 1 januari 2016.

Artikel II

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XX

Artikel XXI

Artikel XXII

Artikel XXIII

Artikel XXIV

Artikel XXV

Artikel XXVI

Artikel XXVII

Artikel XXVIII

Artikel XXIX

Artikel XXX

Artikel XXXI

Artikel XXXII

Artikel XXXIII

Artikel XXXIV

Artikel XXXV

Artikel XXXVI

Artikel XXXVII

Artikel XXXVIII

Artikel XXXIX

Artikel XL

Artikel XLa

Artikel XLI

Artikel XLII

Artikel XLII0a

Artikel XLIIa

Artikel XLIII

Artikel XLIV

Artikel XLV

Artikel XLVI

Artikel XLVII

Artikel XLVIII

Artikel XLVIIIa

Artikel XLVIIIb

Artikel XLIX

Artikel L

Artikel LI

Artikel LII

Artikel LIII