Home

Wet tegemoetkomingen loondomein

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Wet tegemoetkomingen loondomein

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van de vereenvoudiging van de processen van de Belastingdienst en het terugdringen van administratieve lasten van werkgevers een instrument te introduceren dat het mogelijk maakt om op basis van reeds bij de overheid beschikbare gegevens geautomatiseerd en zonder de loonaangifteketen te belasten een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers te verstrekken en de bestaande premiekortingen voor ouderen en arbeidsgehandicapten te vervangen, mede om de bestaande verzilveringsproblematiek weg te nemen, en voorts een lage-inkomensvoordeel in te voeren voor werkgevers met werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1.1. Algemene begrippen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. werkgever: de inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 of de werkgever in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 2. werknemer: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 3. loonaangifte: de aangifte voor de loonbelasting, de premie voor de volksverzekeringen, de premies voor de werknemersverzekeringen en de ingevolge de Zorgverzekeringswet over het loon verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage;

 4. aangiftetijdvak: het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald;

 5. polisadministratie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 6. loonadministratie: de loonadministratie, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964;

 7. verloonde uren: de uren waarover loon is betaald en waarvan door de werkgever ingevolge artikel 28, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964 opgave aan de inspecteur is gedaan;

 8. jaarloon: het door een werknemer in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 tot en met 6 van de Ziektewet in een kalenderjaar genoten loon uit tegenwoordige dienstbetrekking overeenkomstig het loon waarvan door de werkgever ingevolge artikel 28, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 opgave aan de werknemer is gedaan;

 9. correctiebericht: het correctiebericht, bedoeld in artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964;

 10. inspecteur of ontvanger: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij wet van Onze Minister van Financiën is aangewezen;

 11. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Hoofdstuk II. Tegemoetkomingen loondomein met doelgroepverklaring

§ 2.1. Tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen

Artikel 2.1. Loonkostenvoordelen

§ 2.2. Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Artikel 2.2. Doelgroep

Artikel 2.3. Doelgroepverklaring

Artikel 2.4. Duur loonkostenvoordeel oudere werknemer

Artikel 2.5. Hoogte loonkostenvoordeel oudere werknemer

§ 2.3. Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

Artikel 2.6. Doelgroep

Artikel 2.7. Doelgroepverklaring

Artikel 2.8. Duur loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

Artikel 2.9. Hoogte loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

§ 2.4. Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Artikel 2.10. Doelgroep

Artikel 2.11. Doelgroepverklaring

Artikel 2.12. Duur loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Artikel 2.13. Hoogte loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

§ 2.5. Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Artikel 2.14. Doelgroep

Artikel 2.15. Doelgroepverklaring

Artikel 2.16. Duur loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Artikel 2.17. Hoogte loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Hoofdstuk III. Tegemoetkoming loondomein zonder doelgroepverklaring

Artikel 3.1. Lage-inkomensvoordeel

Artikel 3.2. Hoogte lage-inkomensvoordeel

Hoofdstuk IIIa. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk IV. Procedure bij uitvoering

Artikel 4.1. Behandeling verzoek en samenloop van verzoeken

Artikel 4.2. Beslissing

Artikel 4.3. Herziening

Artikel 4.4. Uitbetaling en terugvordering

Artikel 4.5. Bezwaar en beroep

Artikel 4.6. Informatiebepaling

Artikel 4.7. Bestuurlijke boete

Hoofdstuk V. Wijziging van overige wetten

Artikel 5.1. Wijzigingen in de Wet financiering sociale verzekeringen

Artikel 5.2. Samenloopbepaling

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6.1. Aanpassing hoogte

Artikel 6.2. Overgangsrecht

Artikel 6.2a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 6.3. Evaluatiebepaling

Artikel 6.4. Inwerkingtreding

Artikel 6.5. Citeertitel