Home

Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer

Geldig vanaf 10 november 2018
Geldig vanaf 10 november 2018

Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer

Besluit 2018/99281

Voorafgaande besluiten
CPP2002/3267M, CPP2005/2573M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-11-2018]

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

 • Wet Vpb: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 • Wet IB 2001: Wet op de inkomstenbelasting 2001

 • Wet IB 1964: Wet op de inkomstenbelasting 1964

 • Wet LB 1964: Wet op de loonbelasting 1964

 • vennootschap: de vennootschap die met toepassing van artikel 14c Wet Vpb wordt ontbonden

 • aandelen: aandelen en winstbewijzen die recht geven op liquidatie-uitkeringen

 • aandeelhouder: de bezitter van een aandeel in een vennootschap

 • voortzettende aandeelhouder: de natuurlijke persoon die de onderneming voortzet van een vennootschap waarin hij aandelen houdt, in het kader van de ontbinding van deze vennootschap met toepassing van artikel 14c Wet Vpb

 • overgangstijdstip: het tijdstip vanaf wanneer de overgedragen onderneming voor de heffing van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting geacht wordt rechtstreeks voor rekening en risico van de voortzettende aandeelhouder te zijn uitgeoefend

 • geruisloze terugkeer: de overdracht van een onderneming met toepassing van artikel 14c Wet Vpb

 • a.b.: aanmerkelijk belang

1.2. Inhoudsopgave

2.

Systematiek van de regeling

3.

Uitleg wettelijke regeling

 

3.1.

Overgangstijdstip; terugwerkende kracht

 

3.2.

Holdingstructuren

   

3.2.1.

Juridische fusie met terugwerkende kracht

 

3.3.

Aandeelhouder

   

3.3.1.

Certificaten

   

3.3.2.

Tijdstip verkrijging aandelen

 

3.4.

Voortzetting onderneming

   

3.4.1.

Gerechtigdheid tot vermogen voort te zetten onderneming

   

3.4.2.

Gedeeltelijke staking na geruisloze terugkeer

 

3.5.

Verliesverrekening

   

3.5.1.

Toepassing artikel 20a Wet Vpb

   

3.5.2.

Welke verliezen gaan mee naar de inkomstenbelasting

   

3.5.3.

Volgorde verrekening ondernemingsverliezen en overige verliezen

   

3.5.4.

Voortgezette onderneming meer dan onderneming vennootschap. Toepassing artikel 3.150, zevende lid, Wet IB 2001

 

3.6.

Vermogensetikettering

   

3.6.1.

Vermogensetikettering bij voortzettende aandeelhouder

   

3.6.2.

Deelnemingen

 

3.7.

Diversen

   

3.7.1.

Noodzaak exacte waardebepaling vermogensbestanddelen

   

3.7.2.

Samenloop terugkeerreserve en vermogen dat niet kan behoren tot door aandeelhouder voortgezette onderneming

   

3.7.3.

Extra dotatie oudedagsreserve (artikel 3.69, eerste lid, onderdeel b Wet IB 2001)

4.

Toelichting standaardvoorwaarden

5.

Indiening en behandeling verzoek geruisloze terugkeer

 

5.1.

Inhoud verzoek

 

5.2.

Termijn voor indiening

 

5.3.

Omvang algemene toestemming aan de inspecteur

 

5.4.

Afdoening verzoek die onder de algemene toestemming vallen; te stellen voorwaarden

   

5.4.1.

Het verzoek wordt ingewilligd

   

5.4.2.

Het verzoek wordt afgewezen

   

5.4.3.

Het verzoek wordt ingewilligd onder het te stellen van een afwijkend overgangstijdstip

 

5.5.

Verzoeken die niet onder de algemene toestemming vallen

 

5.6.

Bezwaar tegen de voorwaarden in de beschikking ex artikel 14c, zevende lid, Wet Vpb

6.

Beschikking inzake het bij de voortzettende aandeelhouder nog in aanmerking te nemen ondernemingsverlies

7.

Beschikking vaststelling terugkeerreserve

8.

Verzoek doorschuiven (aanmerkelijk belang) vervreemdingsvoordeel

 

8.1.

Inhoud verzoek doorschuiven (aanmerkelijk belang) vervreemdingsvoordeel

9.

Intrekking eerdere besluiten

10.

Inwerkingtreding

2. Systematiek van de regeling

3. Uitleg wettelijke regeling

3.1. Overgangstijdstip; terugwerkende kracht

3.2. Holdingstructuren

3.2.1. Voorafgaande juridische fusie

3.3. Aandeelhouder

3.3.1. Certificaten

3.3.2. Tijdstip verkrijging aandelen

3.4. Voortzetting onderneming

3.4.1. Gerechtigdheid tot vermogen voort te zetten onderneming

3.4.2. Gedeeltelijke staking na geruisloze terugkeer

3.5. Verliesverrekening

3.5.1. Toepassing artikel 20a Wet Vpb

3.5.2. Welke verliezen gaan mee naar de inkomstenbelasting

3.5.3. Volgorde verrekening ondernemingsverliezen en overige verliezen

3.5.4. Voortgezette onderneming meer dan onderneming vennootschap. Toepassing artikel 3.150, zevende lid, Wet IB 2001

3.6. Vermogensetikettering

3.6.1. Vermogensetikettering bij voortzettende aandeelhouder

3.6.1.1. Deelnemingen met gecombineerd karakter

3.7. Diversen

3.7.1. Noodzaak exacte waardebepaling vermogensbestanddelen

3.7.2. Samenloop terugkeerreserve en vermogen dat niet kan behoren tot door aandeelhouder voortgezette onderneming

3.7.2.1. Terugkeerreserve en schuld vennootschap aan voortzettende aandeelhouder
3.7.2.2. Afstorting pensioenverplichting na overgangstijdstip
3.7.2.3. Terugkeerreserve en negatief vermogen voortgezette onderneming

3.7.5. Extra dotatie oudedagsreserve ( artikel 3.69, eerste lid, onderdeel b Wet IB 2001 )

4. Toelichting op de standaardvoorwaarden

4.1. Eerste standaardvoorwaarde

4.2. Tweede standaardvoorwaarde

4.3. Derde standaardvoorwaarde

4.4. Vierde standaardvoorwaarde

4.5. Vijfde standaardvoorwaarde

4.6. Zesde standaardvoorwaarde

4.7. Zevende standaardvoorwaarde

4.8. Achtste standaardvoorwaarde

4.9. Negende standaardvoorwaarde

4.10. Tiende standaardvoorwaarde

4.11. Elfde standaardvoorwaarde

4.12. Twaalfde standaardvoorwaarde

4.13. Dertiende standaardvoorwaarde

4.14. Veertiende standaardvoorwaarde

5. Indiening en behandeling verzoek geruisloze terugkeer

5.1. Inhoud verzoek

5.2. Termijn voor indiening

5.3. Omvang algemene toestemming aan de inspecteur

5.4. Afdoening verzoeken die onder de algemene toestemming vallen; te stellen voorwaarden

5.4.1. Het verzoek wordt ingewilligd

5.4.2. Het verzoek wordt afgewezen

5.4.3. Het verzoek wordt ingewilligd onder het stellen van een afwijkend overgangstijdstip

5.5. Verzoeken die niet onder de algemene toestemming vallen

5.6. Bezwaar tegen de voorwaarden in de beschikking ex artikel 14c, zevende lid, Wet Vpb

6. Beschikking inzake het bij de voortzettende aandeelhouder nog in aanmerking te nemen ondernemingsverlies

7. Beschikking vaststelling terugkeerreserve

8. Verzoek doorschuiven (aanmerkelijk belang)vervreemdingsvoordeel

8.1. Inhoud verzoek doorschuiven (aanmerkelijk belang) vervreemdingsvoordeel

9. Intrekking eerdere besluiten

10. Inwerkingtreding

Bijlage 1. bij het Besluit met kenmerk nr. 2018-99281

Bijlage 2. bij het Besluit met kenmerk nr. 2018-99281

Bijlage 3. bij het Besluit met kenmerk nr. 2018-99281

Bijlage 4. bij het Besluit met kenmerk 2018-99281

Bijlage 5. bij het Besluit met kenmerk 2018-99281