Home

Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de wetgeving inzake omzetbelasting aan te passen overeenkomstig artikel 1 van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen (PbEU 2017, L 348);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel.