Home

Wet bronbelasting 2021

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Wet bronbelasting 2021

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een bronbelasting op renten en royalty’s naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties te introduceren en enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting te wijzigen om de aanpak van belastingontwijking voortvarend voort te zetten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Bronbelasting

Onder de naam bronbelasting wordt een belasting geheven van het lichaam, bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 1.2. Definities

1.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. voordeelgerechtigde: een lichaam dat gerechtigd is tot voordelen als bedoeld in artikel 3.1, met dien verstande dat een lichaam als bedoeld in artikel 2, twaalfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt aangemerkt als voordeelgerechtigde met betrekking tot voordelen als bedoeld in artikel 3.1 waartoe de houders van stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten in dat lichaam door tussenkomst van dat lichaam zijn gerechtigd;

 2. inhoudingsplichtige:

  1. 1°.

   naamloze vennootschappen;

  2. 2°.

   besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;

  3. 3°.

   open commanditaire vennootschappen;

  4. 4°.

   andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende, vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;

  5. 5°.

   coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag;

  6. 6°.

   onderlinge waarborgmaatschappijen;

  7. 7°.

   verenigingen;

  8. 8°.

   stichtingen;

  9. 9°.

   andere rechtspersonen;

  10. 10°.

   fondsen voor gemene rekening als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

  11. 11°.

   doelvermogens;

  12. 12°.

   met de lichamen, genoemd onder 1° tot en met 11°, vergelijkbare buitenlandse lichamen;

  13. 13°.

   lichamen als bedoeld in artikel 2, twaalfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, behalve voor zover de voordeelgerechtigde stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten houdt in dat lichaam en is gevestigd in een staat die dat lichaam niet als een belastingplichtige voor een naar de winst geheven belasting beschouwt;

 3. aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige: een inhoudingsplichtige:

  1. 1°.

   waarin de voordeelgerechtigde onmiddellijk of middellijk een kwalificerend belang heeft;

  2. 2°.

   die onmiddellijk of middellijk een kwalificerend belang heeft in de voordeelgerechtigde;

  3. 3°.

   waarin een derde onmiddellijk of middellijk een kwalificerend belang heeft, terwijl die derde tevens onmiddellijk of middellijk een kwalificerend belang heeft in de voordeelgerechtigde;

  4. 4°.

   waarin de voordeelgerechtigde onmiddellijk of middellijk een belang heeft en waarin hij samen met een of meer andere lichamen die met hem een samenwerkende groep als bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vormen onmiddellijk of middellijk een kwalificerend belang heeft;

  5. 5°.

   die onmiddellijk of middellijk een belang heeft in de voordeelgerechtigde en die samen met een of meer andere lichamen die met die inhoudingsplichtige een samenwerkende groep als bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vormen onmiddellijk of middellijk een kwalificerend belang heeft in de voordeelgerechtigde; of

  6. 6°.

   waarin lichamen die deel uitmaken van een samenwerkende groep als bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 gezamenlijk onmiddellijk of middellijk een kwalificerend belang hebben en die lichamen tevens gezamenlijk onmiddellijk of middellijk een kwalificerend belang hebben in de voordeelgerechtigde;

 4. kwalificerend belang: een belang waarmee een zodanige invloed op de besluiten van een lichaam kan worden uitgeoefend dat de activiteiten van het lichaam kunnen worden bepaald;

 5. laagbelastende jurisdictie: een bij ministeriële regeling aangewezen staat die:

  1. 1°.

   op 1 oktober van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdvak, bedoeld in artikel 5.1, derde lid, lichamen niet of naar een tarief van minder dan 9% onderwerpt aan een belasting naar de winst; of

  2. 2°.

   is opgenomen in een in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdvak, bedoeld in artikel 5.1, derde lid, geldende EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden;

 6. vaste inrichting: een vaste inrichting als bedoeld in artikel 3, vierde tot en met twaalfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

2.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, worden voor de heffing over de voordelen in de vorm van dividenden als bedoeld in artikel 3.1, onderdeel c, uitsluitend als inhoudingsplichtige aangemerkt de lichamen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°, 10° en 13°, en met de lichamen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5° en 10°, vergelijkbare buitenlandse lichamen.

3.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene rekening als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, lidmaatschapsrechten in in Nederland gevestigde coöperaties en daarmee op één lijn te stellen bewijzen van deelgerechtigdheid tot het vermogen van een in Nederland gevestigde coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag gelijkgesteld met aandelen in vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en worden de fondsen, coöperaties, onderscheidenlijk verenigingen op coöperatieve grondslag, gelijkgesteld met vennootschappen.

4.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel e, wordt een staat die voor het eerst bij ministeriële regeling wordt aangewezen als staat als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, en in relatie waarmee op het moment van die eerste aanwijzing reeds een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van kracht is voor de toepassing van deze wet niet eerder als laagbelastende jurisdictie aangemerkt dan nadat sinds dat moment drie kalenderjaren zijn verstreken.

Artikel 1.3. Fictieve vestigingsplaats

Hoofdstuk 2. Belastingplicht

Artikel 2.1. Belastingplichtigen

Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag

Artikel 3.1. Heffingsgrondslag

Artikel 3.2. Correctie naar zakelijke voorwaarden

Artikel 3.3. Heffingsgrondslag renten

Artikel 3.4. Heffingsgrondslag royalty’s

Artikel 3.4a. Heffingsgrondslag dividenden

Artikel 3.4b. Op aandelen gestort kapitaal bij aandelenruil, splitsing of fusie

Artikel 3.4c. Vaststelling gestort kapitaal

Artikel 3.5. Genietingstijdstip

Hoofdstuk 4. Tarief

Artikel 4.1. Tarief

Artikel 4.2. Belasting voor rekening inhoudingsplichtige

Hoofdstuk 5. Wijze van heffing

Artikel 5.1. Heffing door inhouding

Artikel 5.2. Samenloop dividendbelasting

Hoofdstuk 6. Bijzondere bepalingen

Artikel 6.1. Naheffing

Artikel 6.2. Informatieverplichting

Artikel 6.3. Inlichtingenverplichting

Artikel 6.4. Vergrijpboete overtreden inlichtingenverplichting

Hoofdstuk 7. Wijzigingen wetten

Artikel 7.1. Wijzigingen Wet bronbelasting 2021

Artikel 7.2. Wijzigingen Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Artikel 7.3. Wijzigingen Wet op de dividendbelasting 1965

Artikel 7.4. Wijzigingen Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 7.5. Wijzigingen Invorderingswet 1990

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1. Inwerkingtreding

Artikel 8.2. Citeertitel