Home

Verdragsrelaties met voormalige Sovjet- en Joegoslavische republieken

Geldig van 28 december 2019 tot 2 juli 2021
Geldig van 28 december 2019 tot 2 juli 2021

Verdragsrelaties met voormalige Sovjet- en Joegoslavische republieken

Besluit IZV2019-0000206345

Voorafgaande besluiten
IFZ2009/510M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-12-2019 tot 02-07-2021]
[Regeling ingetrokken per 02-07-2021]

1. Inleiding

Naar aanleiding van aan het ministerie van Financiën gestelde vragen is gebleken dat er behoefte bestaat aan nadere informatie en duidelijkheid inzake de verdragsrelaties met de voormalige Sovjet- en Joegoslavische republieken. Die verduidelijking is in het verleden door mijn voorgangers gegeven middels het besluit van 29 juli 1992, nr. IFZ92/958, het besluit van 19 september 1998, nr. IFZ98/1038M en het besluit van 22 september 2009, nr. IFZ 2009/510M.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 22 september 2009, nr. IFZ 2009/510M. Het bevat enkele redactionele aanpassingen ten opzichte van het besluit uit 2009 en geeft de laatste stand van zaken weer van de verdragsrelatie met deze landen.

Het besluit is tot stand gekomen na overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

2. Voormalig Joegoslavië

Hieronder wordt allereerst ingegaan op de voortgezette toepassing in de relatie met enkele voormalige Joegoslavische republieken van het op 22 februari 1982 met het voormalige Joegoslavië gesloten belastingverdrag (Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, Trb. 1982, 41) en het op 11 mei 1977 met het voormalige Joegoslavië gesloten socialezekerheidsverdrag (Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, Trb. 1977, 156). Vervolgens zal worden ingegaan op de belastingverdragen die Nederland afzonderlijk heeft gesloten met enkele van deze landen.

Het hierboven genoemde belastingverdrag en socialezekerheidsverdrag met het voormalige Joegoslavië worden voortgezet in de relatie met Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Servië.

Met Kroatië, Noord-Macedonië en Slovenië zijn sinds het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië afzonderlijke belastingverdragen gesloten en deze zijn inmiddels in werking getreden. Het met het voormalige Joegoslavië gesloten belastingverdrag is in de relatie met deze landen dus niet meer van toepassing. Aangezien Kroatië en Slovenië lid zijn van de Europese Unie is in de relatie met die landen op het terrein van de sociale zekerheid Verordening (EU) nr. 883/2004 van toepassing. Met Noord-Macedonië is op 17 oktober 2005 een Verdrag inzake sociale zekerheid gesloten (Trb. 2005, 326), dat op 1 april 2007 in werking is getreden (Trb. 2007, 41).

In het besluit van 22 september 2009, nr. IFZ 2009/510M is goedgekeurd dat het belastingverdrag met het voormalige Joegoslavië, wat Nederland betreft, zal worden toegepast in de relatie met Kosovo. Tot 1 september 2018 heeft ook Kosovo het belastingverdrag met het voormalige Joegoslavië toegepast in de relatie met Nederland. Voor de periode vanaf 1 september 2018 heeft Kosovo meegedeeld dat verdrag niet meer toe te passen in de relatie met Nederland. Dit betekent dat voor Nederland in de relatie met Kosovo op het gebied van belastingen sinds 1 september 2018 een verdragsloze situatie is ontstaan. Ik keur goed dat in de relatie met Kosovo het belastingverdrag met het voormalige Joegoslavië wordt toegepast voor de periode tot 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari 2019 kan in voorkomende gevallen een beroep worden gedaan op het Besluit voorkoming van dubbele belasting 2001. Voor de volledigheid merk ik op dat Kosovo zal worden aangemerkt als een ontwikkelingsland in de zin van artikel 6 van het Besluit voorkoming van dubbele belasting 2001. Overigens worden met Kosovo onderhandelingen gevoerd over het sluiten van een belastingverdrag. Voor wat betreft de sociale zekerheid geldt tot 1 januari 2020 in de relatie met Kosovo het met het voormalige Joegoslavië gesloten socialezekerheidsverdrag. Vanaf 1 januari 2020 zal in de relatie met Kosovo op het terrein van de sociale zekerheid een verdragsloze situatie ontstaan. Ik merk hierbij op dat met Kosovo onderhandelingen worden gevoerd over het sluiten van een socialezekerheidsverdrag.

3. Voormalige Sovjet-Unie

4. Intrekking besluiten

5. Inwerkingtreding