Home

Regeling openbaarmaking vergrijpboeten

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling openbaarmaking vergrijpboeten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Artikel 1. Reikwijdte

Artikel 2. Zienswijze

1.

De inspecteur, onderscheidenlijk de Dienst Toeslagen, stelt de overtreder schriftelijk in kennis van het voornemen tot het nemen van een voor bezwaar vatbare beschikking tot openbaarmaking van de boetebeschikking (de kennisgeving).

2.

De kennisgeving vermeldt de gronden waarop het voornemen berust.

3.

De inspecteur, onderscheidenlijk de Dienst Toeslagen, geeft de overtreder een redelijke termijn waarbinnen de overtreder de in de kennisgeving vermelde gronden gemotiveerd kan betwisten.

Artikel 3. Toetsingskader proportionaliteit

1.

De inspecteur, onderscheidenlijk de Dienst Toeslagen, weegt het belang van een adequate voorlichting van het publiek af tegen het belang dat de overtreder heeft bij eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

2.

Bij de belangenafweging neemt de inspecteur, onderscheidenlijk de Dienst Toeslagen, in elk geval de volgende factoren in aanmerking:

  1. de hoogte van de boete;

  2. onherroepelijk vaststaande bestuurlijke boeten als bedoeld in artikel 67r, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, onderscheidenlijk artikel 42a, eerste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, (recidive);

  3. de kans op recidive;

  4. het samenhangen van het beboetbare feit met andere, niet-fiscale overtredingen of misdrijven, onderscheidenlijk overtredingen of misdrijven in de zin van andere wetgeving dan die op het gebied van toeslagen;

  5. de onderworpenheid aan tuchtrecht;

  6. de rechtspersoonlijkheid van de overtreder;

  7. het tijdsverloop sinds het begaan van de overtreding;

  8. de persoonlijke omstandigheden.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Artikel 5. Citeertitel