Home

Besluit belasting- en invorderingsrente

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit belasting- en invorderingsrente

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 18 mei 2020, nr. 2020-0000088727;

Gelet op artikel 30hb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 29 van de Invorderingswet 1990;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 mei 2020, nr. W06.20.0146/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 16 juni 2020, nr. 2020-0000102269;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

Het percentage van de belastingrente, bedoeld in artikel 30hb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, voor een kalenderjaar is voor de inkomstenbelasting, de erfbelasting, de loonbelasting, de dividendbelasting, de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting, de belasting van personenauto’s en motorrijwielen, de accijns, de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de in artikel 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belastingen gelijk aan het percentage van de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden vóór 1 november van het aan het betreffende kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar, vermeerderd met 3 procentpunt, met dien verstande dat:

  1. aanpassing van het percentage, indien nodig, jaarlijks per 1 januari geschiedt;

  2. afronding van het percentage plaatsvindt op halve procentpunten;

  3. het percentage ten minste 4,5 bedraagt; en

  4. aanpassing van het percentage is beperkt tot maximaal 2 procentpunt per wijziging.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor de vennootschapsbelasting, de bronbelasting, de minimumbelasting en de solidariteitsbijdrage, met dien verstande dat, in afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel c:

  1. het percentage van de herfinancieringsrente wordt vermeerderd met 5,5 procentpunt; en

  2. het percentage van de belastingrente ten minste 5,5 bedraagt.

3.

Het percentage van de belastingrente dat van toepassing is gedurende een kalenderjaar geldt slechts voor het gedeelte van het rentetijdvak dat valt in dat kalenderjaar.

Artikel 2

Het percentage van de invorderingsrente, bedoeld in artikel 29 van de Invorderingswet 1990, bedraagt 4.

Artikel 3

Het percentage, bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, bedraagt:

  1. voor de in rekening te brengen rente: 4;

  2. voor de te vergoeden rente: 4.

Artikel 4

Artikel 5