Home

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Geldig vanaf 21 januari 2023
Geldig vanaf 21 januari 2023

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Besluit 2021-9584

Voorafgaande besluiten
2017-1209
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-01-2023]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit actualiseert het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) van 9 mei 2017, nr. 2017-1209 ( Stcrt. 2017, 28270 ), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 2020, nr. 2020-27173 ( Stcrt. 2020, 66541 ). Naast enkele redactionele verbeteringen is het besluit op diverse punten verduidelijkt en geactualiseerd.

Dit besluit actualiseert het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) van 9 mei 2017, nr. 2017-1209 ( Stcrt. 2017, 28270 ), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 2020, nr. 2020-27173 ( Stcrt. 2020, 66541 ). Naast enkele redactionele verbeteringen is het besluit op diverse punten verduidelijkt en geactualiseerd.

§ 1. Inleiding

Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht is een verzamelbesluit met beleidsregels op het terrein van het fiscale bestuursrecht. Het besluit heeft vooral betrekking op het formele belastingrecht, maar gaat ook in op enkele civielrechtelijke aspecten.

Dit besluit vervangt het Besluit Fiscaal Bestuursrecht van 9 mei 2017, nr. 2017-1209 (Stcrt. 2017, 28270), zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 2020, nr. 2020-27173 (Stcrt. 2020, 66541). Hierbij zijn, afgezien van actualiseringen en redactionele verbeteringen, de volgende wijzigingen aangebracht.

  • Paragraaf 9 (horen in bezwaar) is aangevuld met de mogelijkheid tot anders dan in persoon horen.

  • Paragraaf 12 (klachten) is verduidelijkt en aangepast aan de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst.

  • Aan paragraaf 13 (uitnodiging aangifte inkomstenbelasting) is toegevoegd dat ook wordt uitgenodigd degene voor wie vermoedelijk een beschikking rendementsgrondslag (artikel 9.4a Wet inkomstenbelasting 2001) moet worden vastgesteld.

  • Paragraaf 18 (heffingsrente) is vervallen omdat de in deze paragraaf genoemde situaties zich in de praktijk niet meer kunnen voordoen.

  • Aan paragraaf 19 (belastingrente) is een tweede lid toegevoegd over belastingrentevergoeding bij een teruggaafbeschikking (verduidelijking van artikel 30ha, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

  • In paragraaf 23, achtste lid, onderdeel d, is verwerkt dat een verzoek om ambtshalve vermindering of teruggaaf alleen wordt gehonoreerd als dat verzoek op de voorgeschreven wijze is gedaan (bijvoorbeeld in de vorm van een correctiebericht of suppletie). Zo nodig wordt een herstelmogelijkheid geboden.

  • Met de wijziging van paragraaf 23, zestiende lid, wordt voor zover nodig bevestigd dat teruggaaf van onterecht terugvorderde staatssteun mogelijk is.

  • Paragraaf 27 (schadevergoeding) is geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst.

  • Aan paragraaf 28 (coulancerentevergoeding) is de mogelijkheid van het verzoeken om heroverweging van de beslissing op het verzoek om toekenning van een coulancerentevergoeding toegevoegd. Dit is in overeenstemming met de bestaande praktijk.

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 18 januari 2023, nr. 2022-26730, (Stcrt. 2023, 1519). De wijziging betrof § 1.1 en § 23, vijfde lid, en zag op situaties waarin de inspecteur een zogenoemde voorheffingenbeschikking ambtshalve kan verhogen.

§ 1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

§ 2. Beleidsregels ( artikel 1:3, vierde lid, Awb )

§ 3. Vooroverleg

§ 4. Fiscale grensverkenning en strijd met goede trouw

§ 5. Weigeren gemachtigde ( artikel 2:2 Awb )

§ 6. Elektronisch berichtenverkeer ( artikel 2:15 Awb )

§ 7. Horen bij het vaststellen van de aanslag ( artikel 4:12 Awb )

§ 8. Niet-ontvankelijk bezwaar ( artikel 6:6 Awb )

§ 9. Horen in bezwaar ( artikel 7:2 Awb )

§ 10. Uitstel beslissing op bezwaar ( artikel 7:10 Awb )

§ 11. Ressortering ( artikel 8:7 Awb )

§ 12. Klachten ( titel 9.1 Awb )

§ 13. Uitnodiging aangifte IB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ( artikel 6 AWR )

§ 14. Aangifteplicht Vpb voor curatoren ( artikel 8 AWR )

§ 15. Het tijdstip waarop aangifte wordt gedaan ( artikel 9 AWR )

§ 16. Geen voorlopige teruggaaf als de vereiste aangifte over een voorafgaand jaar ten onrechte niet is gedaan ( artikel 13 AWR )

§ 17. Doelmatigheidsgrens voorlopige aanslag Vpb ( artikel 13 AWR )

§ 18. (Vervallen)

§ 19. Belastingrente ( artikel 30f tot en met 30k AWR )

§ 19.1. Belastingrente bij erfbelasting ( artikel 30g AWR )

§ 19.2. Belastingrentevergoeding bij teruggaafbeschikking ( artikel 30ha AWR )

§ 20. Bewaarplicht ( artikel 52 AWR )

§ 21. Informatieverstrekking door notarissen ( artikel 53a AWR )

§ 22. Instemming doelmatige formalisering belastingschuld ( artikel 64 AWR )

§ 23. Ambtshalve verminderen of teruggeven ( artikel 65 AWR )

§ 24. Geheimhoudingsplicht ( artikel 67 AWR )

§ 25. Rapport verzending documenten

§ 26. Vaststellingsovereenkomst ( artikel 7:900 BW )

§ 27. Schadevergoeding ( artikel 6:162 BW )

§ 28. Coulancerentevergoeding

§ 29. Landelijk coördinator civiele heffingsprocedures

§ 30. Citeertitel

§ 31. Intrekking besluit

§ 32. Inwerkingtreding