Home

Wet open overheid

Geldig van 19 juni 2024 tot 1 augustus 2024
Geldig van 19 juni 2024 tot 1 augustus 2024

Wet open overheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-06-2024 tot 01-08-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, het op 25 juni 1998 te Aarhus (Denemarken) tot stand gekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Trb. 2001, 73) en richtlijn nr. 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PbEU L 41), wenselijk is gebleken om in het kader van het onophoudelijke streven naar een goed en democratisch bestuur, de toegang tot overheidsinformatie voor iedereen te vergroten, de actieve openbaarmaking te bevorderen, bestuurlijke transparantie tot norm te verheffen, de regels voor openheid en openbaarheid te actualiseren en deze zoveel mogelijk in de wet op te nemen zodat openbaarheid een recht wordt van de burger en een plicht van de overheid blijft;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Rechten

Artikel 1.1. Recht op toegang

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

Artikel 2.1. Begripsbepalingen

Artikel 2.2. Reikwijdte

Artikel 2.3 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 2.4. Zorgplicht en openbaarmaking

Artikel 2.5. Belang openbaarheid

Hoofdstuk 3. Openbaarmaking uit eigen beweging

Artikel 3.1. Actieve openbaarmaking als inspanningsverplichting

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 3.3. Actieve openbaarmaking van categorieën informatie

Artikel 3.3a. Actieve openbaarmaking in de vorm van overzichten

Artikel 3.3b

Artikel 3.4. Openbaarheid bij zwaarwegend algemeen belang

Artikel 3.5. Openbaarheidsparagraaf

Hoofdstuk 4. Openbaarmaking op verzoek

Artikel 4.1. Verzoek

Artikel 4.1a. Borgen behoud documenten

Artikel 4.2. Doorverwijzing

Artikel 4.2a. Overleg tussen bestuursorgaan en verzoeker

Artikel 4.3. Beslissing

Artikel 4.4. Termijn

Artikel 4.5. Verstrekking

Artikel 4.6. Antimisbruikbepaling

Artikel 4.7. Contactpersoon

Hoofdstuk 5. Uitzonderingen

Artikel 5.1. Uitzonderingen

Artikel 5.2. Persoonlijke beleidsopvattingen

Artikel 5.3. Informatie ouder dan vijf jaar

Artikel 5.4. Formatie

Artikel 5.4a. Ondersteuning Kamerleden, statenleden en raadsleden

Artikel 5.5. Verstrekking van informatie die de verzoeker betreft

Artikel 5.6. Verstrekking van niet-openbare informatie wegens klemmende redenen

Artikel 5.7. Toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van onderzoek

Hoofdstuk 6. Digitale informatiehuishouding

Artikel 6.1. Doel

Artikel 6.2. Meerjarenplan

Hoofdstuk 7. Het adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Artikel 7.1. Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Artikel 7.2. Taken

Artikel 7.3. Bemiddeling

Artikel 7.4. Informatieplicht

Artikel 7.5. Geheimhouding

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 8.1. Strafbepaling

Artikel 8.2. Geen dwangsom niet tijdig beslissen

Artikel 8.3 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 8.4. Beroep bij niet tijdig beslissen

Artikel 8.5. Last onder dwangsom

Artikel 8.6. Kosten

Artikel 8.7. Uitvoeringsregels

Artikel 8.8. Verhouding met andere wetten

Artikel 8.9. Evaluatiebepaling

Hoofdstuk 9. Wijziging van enige wetten

Artikel 9.1. Wijziging Wet Nationale ombudsman

Artikel 9.2. Wijziging Wet op de Raad van State

Artikel 9.3. Wijziging Algemene wet bestuursrecht

Artikel 9.4. Wijziging Bankwet 1998

Artikel 9.5. Wijziging Wet op het financieel toezicht

Artikel 9.6. Wijziging Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Artikel 9.7. Wijziging Comptabiliteitswet 2016

Artikel 9.7a [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.8. Wijziging Wet milieubeheer

Artikel 9.13. Wijziging Gemeentewet

Artikel 9.14. Wijziging Mijnbouwwet

Artikel 9.15. Wijziging Provinciewet

Artikel 9.16 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.17. Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Artikel 9.18. Wijziging Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie

Artikel 9.19. Wijziging Waterschapswet

Artikel 9.20. Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 9.21. Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 9.22. Wijziging Drinkwaterwet

Artikel 9.23. Wijziging Gezondheidswet

Artikel 9.24. Wijziging Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Artikel 9.25. Wijziging Pensioenwet

Artikel 9.26 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.29. Wijziging Wet basisregistratie grootschalige topografie

Artikel 9.30. Wijziging Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Artikel 9.31. Wijziging Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Artikel 9.32. Wijziging Wet bodembescherming

Artikel 9.33. Wijziging Wet financiering politieke partijen

Artikel 9.34. Wijziging Wet Justitie-subsidies

Artikel 9.35. Wijziging Wet marktordening gezondheidszorg

Artikel 9.36. Wijziging Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Artikel 9.37 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.38. Wijziging Wet op de rechterlijke organisatie

Artikel 9.39. Wijziging Wet op het financieel toezicht

Artikel 9.40. Wijziging Wet personenvervoer 2000

Artikel 9.41. Wijziging Wet toezicht accountantsorganisaties

Artikel 9.42. Wijziging Wet toezicht effectenverkeer 1995

Artikel 9.43. Wijziging Wet veiligheidsregio’s

Artikel 9.44. Wijziging Wet verplichte beroepspensioenregeling

Artikel 9.45. Wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Artikel 9.46 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.47. Wijziging Woningwet

Artikel 9.48. Wijziging Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 9.49. Wijziging Wet financiële markten BES

Artikel 9.50. Wet op de parlementaire enquête 2008

Artikel 9.51. Archiefwet 1995

Artikel 9.52. Wijziging Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Artikel 9.53. Wijziging Jeugdwet

Artikel 9.53a. Wijziging Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 9.54 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.55 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.56. samenloop initiatiefwetsvoorstel Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten (29 688)

Artikel 9.57 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.58 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.59 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.60. Wijziging Telecommunicatiewet

Artikel 9.60a [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.61 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 9.62. Wijziging Wet aanpak schijnconstructies

Artikel 9.63. Wijziging Omgevingswet

Artikel 9.64. Wijziging Boek 6 Burgerlijk Wetboek

Artikel 9.65. Wijziging Wet basisregistratie ondergrond

Artikel 9.66. Wijziging Wet toezicht financiële verslaggeving

Artikel 9.67. Wijziging Verzamelwet SZW 2019

Artikel 9.68. Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel 9.69. Wijziging Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel 9.70. Wijziging TNO-wet

Artikel 9.71. Samenloop Wet register onderwijsdeelnemers

Artikel 9.72. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 9.73. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 9.74. Wijziging Besluit bestuursorganen WNo en Wob

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 10.1. Intrekking Wet openbaarheid van bestuur

Artikel 10.2. Overgangsrecht actieve openbaarmaking

Artikel 10.2a. Overgangsrecht bestaande documenten

Artikel 10.2b. Overgangsrecht adviezen Raad van State

Artikel 10.2c. Overgangsrecht DNB en AFM

Artikel 10.2d. Samenloop artikel 10.2b en Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Artikel 10.2e [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 10.2f. Vervallen hoofdstuk 6

Artikel 10.2g. Vervallen artikel 10.2e

Artikel 10.3. Inwerkingtreding

Artikel 10.4. Citeertitel

Bijlage bij artikel 8.8 van de Wet open overheid