Home

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een compensatie toe te kennen aan bepaalde burgers wier aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen is geselecteerd voor handmatige beoordeling, zonder dat voor deze selectie een fiscale reden aannemelijk kan worden gemaakt, waardoor bij de vaststelling van de aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen de aangifte, onderscheidenlijk de reeds opgelegde aanslag, met betrekking tot het verzamelinkomen niet is gevolgd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

Artikel 2. Compensatie

1.

De inspecteur kent ambtshalve een compensatie toe aan een belanghebbende, indien hij vaststelt dat:

  1. een aangifte van de belanghebbende over de kalenderjaren 2012 tot en met 2019 na een geautomatiseerde zoekopdracht naar uitgaven voor specifieke zorgkosten als bedoeld in artikel 6.17 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of aftrekbare giften als bedoeld in artikel 6.32 van die wet is geselecteerd voor een handmatige beoordeling;

  2. de selectie, bedoeld in onderdeel a, heeft geleid tot intensief toezicht als gevolg van de selectienorm;

  3. de aanslag niet is vastgesteld overeenkomstig het verzamelinkomen dat volgt uit de aangifte en hierdoor sprake is van een hoger verzamelinkomen dan dat volgt uit de aangifte; en

  4. voor de selectie, bedoeld in onderdeel a, geldt dat niet aannemelijk is dat die heeft plaatsgevonden op grond van criteria die relevant, geschikt en objectief gerechtvaardigd zijn als het gaat om het heffen en invorderen van verschuldigde inkomstenbelasting en is gebleken dat de selectie voor de handmatige beoordeling niet ook zou hebben plaatsgevonden binnen de reguliere selectiemodule van de Belastingdienst op grond van een relevant risico op onjuistheden in de aangifte en hetgeen relevant, geschikt en objectief gerechtvaardigd is als het gaat om het heffen en invorderen van verschuldigde inkomstenbelasting.

2.

De inspecteur kent ambtshalve een compensatie toe aan een belanghebbende, indien als gevolg van de aanslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, een reeds opgelegde aanslag over een kalenderjaar na een handmatige beoordeling is gecorrigeerd door middel van een navorderingsaanslag waarbij het verzamelinkomen hoger is vastgesteld dan het verzamelinkomen dat volgt uit de reeds opgelegde aanslag en voor de handmatige beoordeling van de reeds opgelegde aanslag geen andere aanleiding is gebleken dan de eerdere selectie en correctie van het verzamelinkomen, bedoeld in het eerste lid.

3.

De inspecteur kent ambtshalve een compensatie toe aan een belanghebbende, indien als gevolg van de aanslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, bij een aanslag over een volgend belastingjaar na een handmatige beoordeling het verzamelinkomen hoger is vastgesteld dan het verzamelinkomen dat volgt uit de aangifte en voor de handmatige beoordeling van de aangifte geen andere aanleiding is gebleken dan de eerdere selectie en correctie van het verzamelinkomen, bedoeld in het eerste lid.

4.

De compensatie, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, wordt per beoordeelde aangifte onderscheidenlijk aanslag toegekend.

Artikel 3. Compensatie bij voor bezwaar vatbare beschikking

1.

De compensatie, bedoeld in artikel 2, eerste, tweede en derde lid, wordt vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking en meerdere compensaties aan een belanghebbende kunnen bij dezelfde voor bezwaar vatbare beschikking worden vastgesteld.

2.

Op het bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie inzake de in het eerste lid bedoelde beschikking is hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Componenten compensatie

Artikel 5. Aanvullende compensatie

Artikel 6. Uitbetaling compensatie en aanvullende compensatie

Artikel 7. Beschikking bij niet toekennen compensatie

Artikel 8. Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

Artikel 9. Inwerkingtreding

Artikel 10. Citeertitel