Home

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990

Geldig vanaf 1 september 2000
Geldig vanaf 1 september 2000

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2000]

Aanhef

Tekst tot en met 31-12-2000

De staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 2, 8b, 23, 29a, 30b, 35, 36, 46, 47b, 52, 56, 62, 64, 66a en 68a van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519);

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. Reikwijdte

1.

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 2, 8, 8b, 11c, 20a, 20b, 20c, 20g, 23, 25a, 26, 29a, 30b, 34, 35, 36, 37, 42b, 42c, 45, 46, 47, 52, 56, 64, 66a en 70a van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

2.

Deze regeling verstaat onder:Wet

 1. wet: Wet op de inkomstenbelasting1964;

  Inhoudingsplichtige

 2. inhoudingsplichtige: de inhoudingsplichtige als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964;

  Woon-werkverkeer

 3. woon-werkverkeer: het ten minste eenmaal per week op dezelfde dag heen en weer reizen tussen de woning of verblijfplaats en de plaats of plaatsen waar arbeid wordt verricht;

  Reisafstand

 4. reisafstand: de afstand tussen de woning of verblijfplaats en de arbeidsplaats gemeten langs de meest gebruikelijke weg, met dien verstande dat tot de reisafstand niet wordt gerekend de afstand waarover vervoer vanwege de inhoudingsplichtige plaatsvindt;

  Beroepsmatige kinderopvang

 5. beroepsmatige kinderopvang: kinderopvang waarvoor krachtens artikel 20, eerste lid, van de Welzijnswet 1994 bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld met betrekking tot de kwaliteit;

  Belasting

 6. belasting, ingeval artikel 62, tweede lid, van de wet van toepassing is: het gezamenlijke bedrag van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen.

Hoofdstuk II. Belastingplicht

Artikel 2. Onderhoud van kinderen

Artikel 2a. Voordelen uit bosbedrijf

Artikel 2b. Natuurbeschermingsregeling

Artikel 3. Werkkleding

Artikel 3a. Verhuizing in het kader van de onderneming

Artikel 3b. Scholingsaftrek

Artikel 3c. Premiespaarregeling

Artikel 3d. Geldlening voor ab-aandelen

Artikel 3e. Hernieuwde vestiging

Artikel 3f. Voordeel uit vervreemding

Artikel 3g. Telewerken

Artikel 4. Vergoeding van kosten woon-werkverkeer

Artikel 4a. Forfaitair rendement bloot-eigendom

Artikel 4b. Krediet-/beleggingsinstelling

Artikel 5. Effectenbeurzen

Artikel 6. Vrijgestelde periodieke uitkeringen

Artikel 6a

Artikel 7. Afschrijving woonhuizen

Artikel 7a. Werkkleding

Artikel 7b. Verhuizing

Artikel 8. Kosten woon-werkverkeer

Artikel 8a. Zeedagenaftrek

Artikel 8b. Aanwijzing participatiemaatschappij

Artikel 8c. Aangewezen participatiemaatschappijen

Artikel 8d. Aanwijzing participatiemaatschappijen

Artikel 8e. Beginnende ondernemer

Artikel 9. Kosten van levensonderhoud van kinderen

Artikel 10. Geen recht op kinderbijslag

Artikel 10a. Levensonderhoud van gehandicapt kind

Artikel 10b. Extra gezinshulp

Artikel 11. Extra uitgaven van dieet

Artikel 12. Extra uitgaven kleding en beddegoed

Artikel 13. Uitgaven ter zake van adoptie

Artikel 13a. Opleiding of studie voor een beroep (prestatiebeurs)

Artikel 14. Uitgaven ter zake van kinderopvang

Artikel 14a. Kilometerprijs

Artikel 14b

Artikel 14c

Artikel 15

Hoofdstuk IV. Verrekening van verliezen

Artikel 16. Voorlopige teruggaaf

Hoofdstuk V. Tarief

Artikel 17. Overdracht basisaftrek

Hoofdstuk VI. Wijze van heffing en verhaalsregeling

Artikel 18

Artikel 19. Verplichte aanslag

Artikel 20. Termijn van aangifte

Artikel 21

Hoofdstuk VII. Aanvullende regelingen

Artikel 22. Middeling

Artikel 23

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 24. Overgangsbepaling

Artikel 25. Inwerkingtreding