Home

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Geldig vanaf 28 december 2004
Geldig vanaf 28 december 2004

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-12-2004]

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, geleid door de wens het op 29 april 1948 te Washington ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, zoals deze is gewijzigd en aangevuld bij het op 30 december 1965 te Washington ondertekende Aanvullende Verdrag, te vervangen door een nieuwe Overeenkomst;

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1. Algemene reikwijdte

Artikel 2. Belastingen waarop de overeenkomst van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Inwoner

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende zaken

Artikel 7. Winst uit onderneming

Artikel 8. Scheepvaart en luchtvaart

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Belastingheffing van vaste inrichtingen

Artikel 12. Interest

Artikel 13. Royalty's

Artikel 14. Vermogenswinsten

Artikel 15. Zelfstandige arbeid

Artikel 16. Niet-zelfstandige arbeid

Artikel 17. Bestuurders- en commissarissenbeloningen

Artikel 18. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 19. Pensioenen, lijfrenten, alimentatieuitkeringen

Artikel 20. Overheidsfuncties

Artikel 21. Hoogleraren en docenten

Artikel 22. Studenten en personen in opleiding

Artikel 23. Overige inkomsten

HOOFDSTUK IV. VERMIJDING VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 24. Grondslag van de belastingheffing

Artikel 25. Vermijding van dubbele belasting

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 26. Beperkingen van voordelen

Artikel 27. Werkzaamheden buitengaats

Artikel 28. Non -discriminatie

Artikel 29. Regeling voor onderling overleg

Artikel 30. Uitwisseling van inlichtingen en administratieve bijstand

Artikel 31. Hulp en bijstand bij invordering

Artikel 32. Beperking van de artikelen 30 en 31

Artikel 33. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

Artikel 34. Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 35. Vrijgestelde pensioenfondsen

Artikel 36. Vrijgestelde organisaties

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 37. Inwerkingtreding

Artikel 38. Beëindiging

Nr. I

Nr. II

Overeenstemming betreffende de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend op 18 december 1992 en gewijzigd bij de protocollen ondertekend op 13 oktober 1993 en 8 maart 2004

I. Met betrekking tot het eerste lid van artikel 4 (Inwoner)

II. Met betrekking tot het vierde lid van artikel 4 (Inwoner)

III. Met betrekking tot artikel 7 (Winst uit onderneming)

IV. Met betrekking tot artikel 9 (Gelieerde ondernemingen), artikel 12 (Interest) en artikel 29 (Regeling voor onderling overleg)

V. Met betrekking tot artikel 9 (Gelieerde ondernemingen) en artikel 29 (Regeling voor onderling overleg)

VI. Met betrekking tot het tweede lid, onderdeel a, en het zesde lid van artikel 10 (Dividenden)

VII. Met betrekking tot artikel 10 (Dividenden) en het achtste lid, onderdeel b, onder ii, van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

VIII. Met betrekking tot het derde lid van artikel 10 (Dividenden), het derde lid van artikel 11 (Belastingheffing van vaste inrichtingen) en het zevende lid van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

IX. Met betrekking tot het eerste lid van artikel 14 (Vermogenswinsten)

X. Met betrekking tot het achtste lid van artikel 14 (Vermogenswinsten)

XI. Met betrekking tot het vierde lid van artikel 19 (Pensioenen, alimentatieuitkeringen)

XII. Met betrekking tot het zevende, achtste, negende en tiende lid van artikel 19 (Pensioenen, lijfrenten, alimentatieuitkeringen)

XIII. Met betrekking tot het elfde lid van artikel 19 (Pensioenen, lijfrenten, alimentatieuitkeringen)

XIV. Met betrekking tot het vierde lid van artikel 24 (Grondslag van de belastingheffing)

XV. Met betrekking tot artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XVI. Met betrekking tot het tweede lid, onderdeel f, en het derde lid van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XVII. Met betrekking tot het tweede en vijfde lid van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XVIII. Met betrekking tot het derde lid van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XIX. Met betrekking tot het vierde lid van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XX. Met betrekking tot het vierde lid, onderdeel a, van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXI. Met betrekking tot het achtste lid van artikel 12 (Interest) en het vierde lid, onderdeel a, van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXII. Met betrekking tot het vierde lid, onderdeel b, van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXIII. Met betrekking tot het vijfde lid, onderdeel a, van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXIV. Met betrekking tot het zevende lid van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXV. Met betrekking tot het tweede lid, onderdeel c, en het achtste lid, onderdeel a, onder ii, van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXVI. Met betrekking tot het achtste lid, onderdeel d, onder ii, en het achtste lid, onderdeel e, onder iii, van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXVII. Met betrekking tot het achtste lid, onderdeel h, van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXVIII. Met betrekking tot het zevende lid van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXIX. Met betrekking tot het achtste lid, onderdeel h, van artikel 26 (Beperkingen van voordelen)

XXX. Met betrekking tot artikel 27 (Werkzaamheden buitengaats)

XXXI. Met betrekking tot het vijfde lid van artikel 29 (Regeling voor onderling overleg)

XXXII. Met betrekking tot artikel 30 (Uitwisseling van inlichtingen en administratieve bijstand)

XXXIII. Met betrekking tot artikel 30 (Uitwisseling van inlichtingen en administratieve bijstand)

XXXIV. Met betrekking tot het eerste lid van artikel 30 (Uitwisseling van inlichtingen en administratieve bijstand)

XXXV. Met betrekking tot artikel 31 (Hulp en bijstand bij invordering)

XXXVI. Met betrekking tot het tweede lid van artikel 32 (Beperking van artikelen 30 en 31 )

XXXVII. Met betrekking tot het tweede lid van artikel 35 (Vrijgestelde pensioenfondsen)

XXXVIII. Tot slot

Nr. I

Nr. II

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

Preambule

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. General Scope

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. DEFINITIONS

Artikel 3. General definitions

Article 4. Resident

Article 5. Permanent establishment

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME

Article 6. Income from real property

Article 7. Business profits

Article 8. Shipping and Air Transport

Article 9. Associated Enterprises

Article 10. Dividends

Article 11. Branch Tax

Article 12. Interest

Article 13. Royalties

Article 14. Capital Gains

Article 15. Independent Personal Services

Article 16. Dependent Personal Services

Article 17. Directors' Fees

Article 18. Artistes and Athletes

Artikel 19. Pensions, Annuities, Alimony

Article 20. Government Service

Article 21. Professors and Teachers

Article 22. Students and Trainers

Article 23. Other Income

CHAPTER IV. ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24. Basis of Taxation

Article 25. Methods of Elimination of Double Taxation

CHAPTER V. SPECIAL PROVISIONS

Article 26. Limitation on benefits

Article 27. Offshore Activities

Article 28. Non-discrimination

Article 29. Mutual Agreement Procedure

Article 30. Exchange of Information and Administrative Assistance

Article 31. Assistance and Support in Collection

Article 32. Limitation of articles 30 and 31

Article 33. Diplomatic Agents and Consular Officers

Article 34. Regulations

Article 35. Exempt Pension Trusts

Article 36. Exempt Organizations

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article 37. Entry into Force

Article 38. Termination

Nr. I

Nr. II

Understanding regarding the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed on December 18, 1992 and amended by protocols signed on October 13, 1993 and March 8, 2004

I. In reference to paragraph 1 of Article 4 (Resident)

II. In reference to paragraph 4 of Article 4 (Resident)

III. In reference to Article 7 (Business Profits)

IV. In reference to Article 9 (Associated Enterprises), Article 12 (Interest) and Article 29 (Mutual Agreement Procedure)

V. In reference to Article 9 (Associated Enterprises) and Article 29 (Mutual Agreement Procedure)

VI. In reference to subparagraph 2 a) and paragraph 6 of Article 10 (Dividends)

VII. In reference to Article 10 (Dividends) and subparagraph 8 b) ii) of Article 26 (Limitation on Benefits)

VIII. In reference to paragraph 3 of Article 10 (Dividends), paragraph 3 of Article 11 (Branch Tax) and paragraph 7 of Article 26 (Limitation on Benefits)

IX. In reference to paragraph 1 of Article 14 (Capital Gains)

X. In reference to paragraph 8 of Article 14 (Capital Gains)

XI. In reference to paragraph 4 of Article 19 (Pensions, Annuities, Alimony)

XII. In reference to paragraphs 7, 8, 9 and 10 of Article 19 (Pensions, Annuities, Alimony)

XIII. In reference to paragraph 11 of Article 19 (Pensions, Annuities, Alimony)

XIV. In reference to paragraph 4 of Article 24 (Basis of Taxation)

XV. In reference to Article 26 (Limitation on Benefits)

XVI. In reference to subparagraph 2 f) and paragraph 3 of Article 26 (Limitation on Benefits)

XVII. With reference to paragraphs 2 and 5 of Article 26 (Limitation on Benefits)

XVIII. In reference to paragraph 3 of Article 26 (Limitation on Benefits)

XIX. In reference to paragraph 4 of Article 26 (Limitation on Benefits)

XX. In reference to subparagraph 4 a) of Article 26 (Limitation on Benefits)

XXI. In reference to paragraph 8 of Article 12 (Interest) and subparagraph 4(a) of

XXII. In reference to subparagraph 4 b) of Article 26 (Limitation on Benefits)

XXIII. In reference to subparagraph 5 a) of Article 26 (Limitation on Benefits)

XXIV. In reference to paragraph 7 of Article 26 (Limitation on Benefits)

XXV. In reference to subparagraph 2 c) and subparagraph 8 a) ii) of Article 26 (Limitation on Benefits)

XXVI. In reference to subparagraphs 8 d) ii) and 8 e) iii) of Article 26 (Limitation on Benefits)

XXVII. In reference to paragraph 5 of Article 29 (Mutual Agreement Procedure).

XXVIII. In reference to paragraph 7 of Article 26 (Limitation on Benefits)

XXIX. In reference to paragraph 8 h) of Article 26 (Limitation on Benefits)

XXX. In reference to Article 27 (Offshore Activities)

XXXI. In reference to paragraph 5 of Article 29 (Mutual Agreement Procedure)

XXXII. In reference to Article 30 (Exchange of Information and Administrative Assistance)

XXXIII. In reference to Article 30 (Exchange of Information and Administrative Assistance)

XXXIV. In reference to paragraph 1 of Article 30 (Exchange of Information and Administrative Assistance)

XXXV. In reference to Article 31 (Assistance and Support in Collection)

XXXVI. In reference to paragraph 2 of Article 32 (Limitations of Articles 30 and 31 )

XXXVII. In reference to paragraph 2 of Article 35 (Exempt Pension Trusts)

XXXVIII. In General

Nr. I

Nr. II