Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Geldig vanaf 11 augustus 2000
Geldig vanaf 11 augustus 2000

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 11-08-2000]

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

Preambule

The Kingdom of the Netherlands and the Portuguese Republic, desiring that a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital be concluded by both States, have agreed as follows:

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. Persons covered

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. General definitions

Article 4. Resident

Article 5. Permanent establishment

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME

Article 6. Income from immovable property

Article 7. Business profits

Article 8. Shipping and air transport

Article 9. Associated enterprises

Article 10. Dividends

Article 11. Interest

Article 12. Royalties

Article 13. Capital gains

Article 14. Independent personal services

Article 15. Dependent personal services

Article 16. Directors' fees

Article 17. Artistes and sportspersons

Article 18. Pensions, annuities and social security payments

Article 19. Government service

Article 20. Professors and teachers

Article 21. Students

Article 22. Other income

CHAPTER IV. TAXATION OF CAPITAL

Article 23. Capital

CHAPTER V. METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24. Elimination of double taxation

CHAPTER VI. SPECIAL PROVISIONS

Article 25. Offshore activities

Article 26. Non-discrimination

Article 27. Mutual agreement procedure

Article 28. Exchange of information

Article 29. Assistance in recovery

Article 30. Limitation of articles 28 and 29

Article 31. Members of diplomatic missions and consular posts

Article 32. Territorial extension

CHAPTER VII. FINAL PROVISIONS

Article 33. Entry into force

Article 34. Termination

Protocol

Preambule

I. Ad Article 2

II. Ad Article 4

III. Ad Articles 5 , 6 , 13 and 23

IV. Ad Article 6

V. Ad Article 7

VI. Ad Articles 7 , 12 and 14

VII. Ad Article 8

VIII. Ad Articles 8 , 13 and 23

IX. Ad Article 9

X. Ad Articles 9 and 26

XI. Ad Article 10

XII. Ad Articles 10 , 11 and 12

XIII. Ad Articles 10 and 13

XIV. Ad Article 12

XV. Ad Article 16

XVI. Ad Article 18

XVII. Ad Article 24

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Preambule

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Personen op wie het verdrag van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop het verdrag van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Inwoner

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende zaken

Artikel 7. Winst uit onderneming

Artikel 8. Zee- en luchtvaart

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty's

Artikel 13. Vermogenswinsten

Artikel 14. Zelfstandige arbeid

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid

Artikel 16. Directeursbeloningen

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen

Artikel 19. Overheidsfuncties

Artikel 20. Hoogleraren en docenten

Artikel 21. Studenten

Artikel 22. Overige inkomsten

HOOFDSTUK IV. BELASTINGHEFFING NAAR HET VERMOGEN

Artikel 23. Vermogen

HOOFDSTUK V. WIJZE VAN VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 24. Vermijding van dubbele belasting

HOOFDSTUK VI. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 25. Werkzaamheden buitengaats

Artikel 26. Non-discriminatie

Artikel 27. Regeling voor onderling overleg

Artikel 28. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 29. Bijstand bij invordering

Artikel 30. Beperking van de artikelen 28 en 29

Artikel 31. Leden van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten

Artikel 32. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 33. Inwerkingtreding

Artikel 34. Beëindiging

Protocol

Preambule

I. Ad artikel 2

II. Ad artikel 4

III. Ad artikelen 5 , 6 , 13 en 23

IV. Ad artikel 6

V. Ad artikel 7

VI. Ad artikelen 7 , 12 en 14

VII. Ad artikel 8

VIII. Ad artikelen 8 , 13 en 23

IX. Ad artikel 9

X. Ad artikelen 9 en 26

XI. Ad artikel 10

XII. Ad artikelen 10 , 11 en 12

XIII. Ad artikelen 10 en 13

XIV. Ad artikel 12

XV. Ad artikel 16

XVI. Ad artikel 18

XVII. Ad artikel 24