Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland

Geldig vanaf 1 november 2003
Geldig vanaf 1 november 2003

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2003]

Agreement on Social Security between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of New Zealand

Preambule

The Government of the Kingdom of the Netherlands

and

The Government of New Zealand,

Wishing to extend and modify the Agreement on Social Security between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of New Zealand done at Wellington on 8 October 1990; and

Wishing to maintain and strengthen the warm and friendly relations existing between the two countries and allow the payment of pensions from the Netherlands in New Zealand and the payment of New Zealand benefits in the Netherlands in respect of citizens taking up permanent residence in the other country,

Have agreed upon the following:

Part I. Definitions and scope

Article 1. Definitions

Article 2. Legislative Scope

Article 3. Personal Scope

Article 4. Equality of Treatment

Article 5. Secondment

Part II

A. PROVISIONS RELATING TO NEW ZEALAND BENEFITS

Article 6. Residence in the Netherlands
Article 7. Totalisation
Article 8. Rate of New Zealand Superannuation and Veterans' Pensions in the Netherlands
Article 9. Rate of New Zealand Widows' Benefits, Domestic Purposes Benefits Paid to Widowers and Invalids' Benefits in the Netherlands
Article 10. Payment of Supplementary Benefits and Allowances
Article 11. Residence in a Third State
Article 12. Effect of Netherlands Taxation of Netherlands Pensions
Article 13. Treatment of Netherlands Voluntary Insurance

B. PROVISIONS RELATING TO THE NETHERLANDS BENEFITS

Article 14. Sickness Insurance
Article 15. Old Age Benefits
Article 16. Survivors Benefits
Article 17. Invalidity Benefits
Article 18. Children's Allowances

C. COMMON PROVISIONS RELATING TO BENEFIT PAYMENTS

Article 19. Assessment of Income Tests

Part III. Mutual assistance

Article 20. Exchange of Information

Article 21. Administrative Checks and Medical Examinations

Article 22. Assistance in Recovery

Article 23. Recovery of Overpayments

Article 25. Refusal to Pay, Suspension or Termination of a Benefit

Part IV. Miscellaneous provisions

Article 26. Lodgment of Claims

Article 27. Determination and Commencement of Claims

Article 28. Appeals

Article 29. Administrative Arrangements

Article 30. Language of Communication

Article 31. Currency

Article 32. Settlement of Disputes

Article 33. Review of the Agreement

Article 34. Transitional Provisions

Article 35. Entry into Force and Termination

Administrative Arrangement

Preambule

PART I. GENERAL PROVISIONS

Section 1. Definitions

Section 2. Liaison Bodies

PART II. PROVISIONS CONCERNING SECONDMENT

Section 3. Certificates of Secondment

PART III. PROVISIONS CONCERNING APPLICATIONS AND APPEALS

Section 4. Applications

Section 5. Appeals and Related Documents

Section 6. Claims Under Other Agreements

Section 7. Exchange of Information

Section 8. Recovery of Debts

Section 9. Minimum Recovery Amounts

Section 10. Reviews and Appeals Process for Debt Recovery

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Section 11. Administrative Checks and Medical Examinations

Section 12. Forms and Procedures

Section 13. Life Certificates

Section 14. Language

Section 15. Correspondence

Section 16. Transaction Costs

Section 17. Entry into Effect

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland

Preambule

DEEL I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN WERKINGSSFEER

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

Artikel 5. Detachering

DEEL II

A. BEPALINGEN BETREFFENDE NIEUW-ZEELANDSE UITKERINGEN

Artikel 6. Woonplaats in Nederland
Artikel 7. Optelling
Artikel 8. Hoogte van het Nieuw-Zeelandse pensioen en veteranenpensioen in Nederland
Artikel 9. Hoogte van Nieuw-Zeelandse weduwenuitkeringen, uitkeringen aan weduwnaren voor huishoudelijke doeleinden en invaliditeitsuitkeringen in Nederland
Artikel 10. Betaling van aanvullende uitkeringen en toeslagen
Artikel 11. Woonplaats in een derde staat
Artikel 12. Gevolg van Nederlandse belastingheffing op Nederlandse pensioenen
Artikel 13. Behandeling van de Nederlandse vrijwillige verzekering

B. BEPALINGEN BETREFFENDE NEDERLANDSE UITKERINGEN

Artikel 14. Ziekteverzekering
Artikel 15. Ouderdomsuitkeringen
Artikel 16. Nabestaandenuitkering
Artikel 17. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Artikel 18. Kinderbijslag

C. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE BETALING VAN UITKERINGEN

Artikel 19. Inkomensafhankelijke uitkeringen

DEEL III. WEDERZIJDSE BIJSTAND

Artikel 20. Uitwisseling van informatie

Artikel 21. Administratieve controles en medische onderzoeken

Artikel 22. Bijstand bij verhaal

Artikel 23. Terugvordering van te veel betaalde bedragen

Artikel 25. Weigering te betalen, opschorting of beëindiging van een uitkering

Deel IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 26. Indiening van vorderingen

Artikel 27. Vaststelling en ingangsdatum van het recht op uitkering

Artikel 28. Beroep

Artikel 29. Administratieve akkoorden

Artikel 30. Communicatietaal

Artikel 31. Munt

Artikel 32. Beslechting van geschillen

Artikel 33. Herziening van het Verdrag

Artikel 34. Overgangsbepalingen

Artikel 35. Inwerkingtreding en beëindiging

Administratieve regeling