Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Hongarije inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

Geldig vanaf 1 maart 2002
Geldig vanaf 1 maart 2002

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Hongarije inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2002]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Hongarije inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Hongarije inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Hongarije,

hierna genoemd de Verdragsluitende Partijen,

Wensend de rechtmatige betaling van hun uitkeringen terzake van sociale zekerheid in elkaars landen toe te staan,

Verlangend de samenwerking tussen de twee Staten te regelen,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  1. „grondgebied", met betrekking tot Hongarije het grondgebied van de Republiek Hongarije; met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  2. „wetgeving": de wetgeving met betrekking tot de in artikel 2 genoemde takken van sociale zekerheid;

  3. „bevoegde autoriteit", met betrekking tot de Republiek Hongarije: de ministeries of desbetreffende autoriteiten die belast zijn met de in de in artikel 2, tweede lid, genoemde wetgeving geregelde stelsels van sociale zekerheid; met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  4. „bevoegd orgaan", met betrekking tot de Republiek Hongarije: de „Országos Nyugdíjbiztosítási Föigazgatóság" (Centrale Administratie van Nationale Pensioenverzekering) of haar rechtsopvolger; met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c: het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, p/a Gak Nederland BV of zijn rechtsopvolger en betreffende de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank of haar rechtsopvolger;

  5. „instellingen": alle organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van registers van persoonsgegevens en adressen, belastingdiensten, huwelijksregisters, arbeidsbureaus, de handelsautoriteiten, de politie, het gevangeniswezen en de immigratiekantoren;

  6. „uitkering": elke uitkering of elk pensioen krachtens de in artikel 2 bedoelde wetgeving;

  7. „uitkeringsgerechtigde": een persoon die een uitkering aanvraagt of ontvangt;

  8. „gezinslid": een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt in de Nederlandse wetgeving en als naaste verwant krachtens de Hongaarse wetgeving;

  9. „woonplaats;": een plaats op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij waar de belanghebbende zijn vaste woonplaats vestigt en waar bedoelde persoon geregistreerd is overeenkomstig de toepasselijke regelgeving van deze Verdragsluitende Partij;

  10. „verblijfplaats": anders dan de woonplaats een tijdelijke verblijfplaats van korte duur op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen, waarvan de duur gewoonlijk in verband staat met het tevoren omschreven doel van het verblijf.

2.

Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Export van uitkeringen

Artikel 5. Verificatie van aanvragen en betaling van uitkeringen

Artikel 6. Identificatie

Artikel 7. Geneeskundig onderzoek

Artikel 8. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkeringen en inning van premies terzake van sociale verzekeringen

Artikel 9. Weigering te betalen, opschorting, intrekking

Artikel 10. Bescherming van gegevens

Artikel 11. Uitvoering van het Verdrag

Artikel 12. Beslechting van geschillen

Artikel 13. Inwerkingtreding

Artikel 14. Territoriale toepassing

Artikel 15. Beëindiging van het Verdrag