Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus

Geldig vanaf 1 september 2004
Geldig vanaf 1 september 2004

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2004]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Cyprus,

hierna te noemen de Verdragsluitende Staten,

vastbesloten de wederzijdse betrekkingen tussen de twee Staten op het gebied van sociale zekerheid te regelen,

zijn het volgende overeengekomen:

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijke behandeling

Artikel 5. Uitvoer van uitkeringen

DEEL II. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 6. Algemene regels

Artikel 7. Werknemers en zelfstandigen

Artikel 8. Gedetacheerde werknemers

Artikel 9. Ambtenaren

Artikel 10. Personeel van diplomatieke en consulaire zendingen

Artikel 11. Personeel van internationale vervoersondernemingen

Artikel 12. Bemanningsleden aan boord van schepen

Artikel 13. Uitzonderingen

DEEL III. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN

AFDELING I. BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING VAN DE REPUBLIEK CYPRUS

Artikel 14. Berekening van verzekeringstijdvakken
Artikel 15. Ziekte en moederschap
Artikel 16. Werkloosheid
Artikel 17. Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Artikel 18. Ouderdom, invaliditeit en overlijden
Artikel 19. Berekening
Artikel 20. Uitvaarttoelage

AFDELING II. BEPALINGEN INZAKE DE UITVOERING VAN DE WETGEVING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Artikel 21. Invaliditeitsuitkering
Artikel 22. Berekening
Artikel 23. Werkloosheidsuitkering
Artikel 24. Berekening
Artikel 25. Ouderdomspensioen
Artikel 26. Nabestaandenpensioen
Artikel 27. Berekening

DEEL IV. HANDHAVING

Artikel 28. Identificatie

Artikel 29. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 30. Medisch onderzoek

Artikel 31. Weigering te betalen, opschorting, intrekking

Artikel 32. Verhaal van onverschuldigde betalingen

Artikel 33. Erkenning van beslissingen en vonnissen

DEEL V. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 34. Akkoorden voor administratie en samenwerking

Artikel 35. Taal

Artikel 36. Gegevensbescherming

Artikel 37. Vrijstelling van heffingen en legalisering

Artikel 38. Indiening van een aanvraag of beroepschrift

Artikel 39. Valuta

Artikel 40. Beslechting van geschillen

DEEL VI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 41. Overgangsbepalingen

Artikel 42. Inwerkingtreding

Artikel 43. Territoriale toepassing

Artikel 44. Duur en beëindiging van het Verdrag