Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Geldig vanaf 1 september 2013
Geldig vanaf 1 september 2013

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2013]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van het Koninkrijk België,

Wensende dat door beide Staten een nieuw Verdrag wordt gesloten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. WERKINGSSFEER VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Inwoner

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR INKOMEN

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen

Artikel 7. Ondernemingswinst

Artikel 8. Zeevaart, binnenvaart en luchtvaart

Artikel 9. Verbonden ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty's

Artikel 13. Vermogenswinst

Artikel 14. Zelfstandige beroepen

Artikel 15. Niet-zelfstandige beroepen

Artikel 16. Vennootschapsleiding

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en alimentatieuitkeringen

Artikel 19. Overheidsfuncties

Artikel 20. Leraren en studenten

Artikel 21. Andere inkomsten

HOOFDSTUK IV. BELASTINGHEFFING NAAR HET VERMOGEN

Artikel 22. Vermogen

HOOFDSTUK V. WIJZE WAAROP DUBBELE BELASTING WORDT VERMEDEN

Artikel 23

HOOFDSTUK VI. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 24. Werkzaamheden buitengaats

Artikel 25. Instellingen voor collectieve belegging in effecten

Artikel 26. Non-discriminatie

Artikel 27. Compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders

Artikel 28. Regeling voor onderling overleg

Artikel 29. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 30. Invorderingsbijstand

Artikel 31. Beperking van artikel 30

Artikel 32. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 33. Inwerkingtreding

Artikel 34. Beëindiging

Protocol I

Preambule

1. Met betrekking tot artikel 2, paragraaf 2 , artikel 6 , artikel 13, paragraaf 1 , artikel 21, paragraaf 2 , en artikel 22, paragraaf 1

2. Met betrekking tot artikel 3, paragraaf 1, subparagraaf c

3. Met betrekking tot artikel 3, paragraaf 2 , en artikel 28, paragraaf 3

4. Met betrekking tot artikel 4

5. Met betrekking tot artikel 4, paragraaf 1

6. Met betrekking tot artikel 5, paragraaf 3

7. Met betrekking tot artikel 5 , artikel 6 , artikel 7 , artikel 13 , artikel 22 en artikel 24

8. Met betrekking tot artikel 7

9. Met betrekking tot artikel 7 en artikel 14

10. Met betrekking tot artikel 9, paragraaf 1

11. Met betrekking tot artikel 9

12. Met betrekking tot artikel 10, paragraaf 2

13. Met betrekking tot artikel 10 , artikel 11 en artikel 12

14. Met betrekking tot artikel 11 en artikel 13

15. Met betrekking tot artikel 10 en artikel 13

16. Met betrekking tot artikel 11, paragrafen 2 en 3

17. Met betrekking tot artikel 10, paragraaf 4

18. Met betrekking tot artikel 15, paragraaf 2

19. Met betrekking tot artikel 15 en 23

20. Met betrekking tot artikel 7 , 14 , 15 en 16

21. Met betrekking tot artikel 17, paragraaf 3

22. Met betrekking tot artikel 18 en artikel 26

23. Met betrekking tot artikel 19, paragraaf 2

24. Met betrekking tot artikel 23, paragraaf 1

25. Met betrekking tot artikel 23, paragraaf 2, subparagraaf b

26. Met betrekking tot artikel 26, paragraaf 2

27. Met betrekking tot artikel 28

27a. Met betrekking tot artikel 29 :

28. Met betrekking tot artikel 30

29. Met betrekking tot artikel 30, paragraaf 9

30. Met betrekking tot artikel 33 en artikel 34

Protocol II

Preambule

(Nr. I)

(Nr. II)

(Nr. III)

Convention entre le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prevenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Convention entre le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prevenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Preambule

CHAPITRE I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1. Personnes visées

Article 2. Impôts visés

CHAPITRE II. DÉFINITIONS

Article 3. Définitions générales

Article 4. Résident

Article 5. Établissement stable

CHAPITRE III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6. Revenus immobiliers

Article 7. Bénéfices des entreprises

Article 8. Navigation maritime, intérieure et aérienne

Article 9. Entreprises associées

Article 10. Dividendes

Article 11. Intérêts

Article 12. Redevances

Article 13. Gains en capital

Article 14. Professions indépendantes

Article 15. Professions dépendantes

Article 16. Dirigeants de sociétés

Article 17. Artistes et sportifs

Article 18. Pensions, rentes, allocations de sécurité sociale et rentes alimentaires

Article 19. Fonctions publiques

Article 20. Professeurs et étudiants

Article 21. Autres revenus

CHAPITRE IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

Article 22. Fortune

CHAPITRE V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION

Article 23

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 24. Activités en mer

Article 25. Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Article 26. Non-discrimination

Article 27. Régime compensatoire pour les travailleurs frontaliers néerlandais

Article 28. Procédure amiable

Article 29. Échange de renseignements

Article 30. Assistance au recouvrement

Article 31. Limitation de l’ article 30

Article 32. Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 33. Entrée en vigueur

Article 34. Dénonciation

Protocole I.

Preambule

1. Ad article 2, paragraphe 2 , article 6 , article 13, paragraphe 1 , article 21, paragraphe 2 , et article 22, paragraphe 1

2. Ad article 3, paragraphe 1, c)

3. Ad article 3, paragraphe 2 , et article 28, paragraphe 3

4. Ad article 4

5. Ad article 4, paragraphe 1

6. Ad article 5, paragraphe 3

7. Ad article 5 , article 6 , article 7 , article 13 , article 22 et article 24

8. Ad article 7

9. Ad article 7 et article 14

10. Ad article 9, paragraphe 1

11. Ad article 9

12. Ad article 10, paragraphe 2

13. Ad article 10 , article 11 et article 12

14. Ad article 11 et article 13

15. Ad article 10 et article 13

16. Ad article 11, paragraphes 2 et 3

17. Ad article 10, paragraphe 4

18. Ad article 15, paragraphe 2

19. Ad articles 15 et 23

20. Ad articles 7 , 14 , 15 et 16

21. Ad article 17, paragraphe 3

22. Ad article 18 et article 26

23. Ad article 19, paragraphe 2

24. Ad article 23, paragraphe 1

25. Ad article 23, paragraphe 2, b)

26. Ad article 26, paragraphe 2

27. Ad article 28

27a. Ad article 29 :

28. Ad article 30

29. Ad article 30, paragraphe 9

30. Ad article 33 et article 34

Protocole II.

(Nr. I)

(Nr. II)

(Nr. III)