Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen

Geldig vanaf 1 januari 2003
Geldig vanaf 1 januari 2003

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2003]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Oostenrijk,

Geleid door de wens dat door beide Staten een verdrag wordt gesloten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen,

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Nalatenschappen, verkrijgingen krachtens erfrecht en schenkingen waarop het Verdrag van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Fiscale woonplaats

HOOFDSTUK III. REGELS VOOR DE BELASTINGHEFFING

Artikel 5. Onroerende vermogensbestanddelen

Artikel 6. Bedrijfsvermogen van een vaste inrichting en bezittingen behorend tot een vast middelpunt en gebezigd voor het verrichten van zelfstandige arbeid

Artikel 7. Overige vermogensbestanddelen

Artikel 8. Subsidiaire heffingsrechten

Artikel 9. Aftrek van schulden

Artikel 10. Vrijstellingen en verminderingen

HOOFDSTUK IV. VERMIJDING VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 11. Vermijding van dubbele belasting

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 12. Non-discriminatie

Artikel 13. Regeling voor onderling overleg

Artikel 14. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 15. Bijstand bij invordering

Artikel 16. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

Artikel 17. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 18. Inwerkingtreding

Artikel 19. Beëindiging

Abkommen zwischen dem Königreich der Niederlande und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Nachlass-, Erbschafts- und Schenkungssteuern

Abkommen zwischen dem Königreich der Niederlande und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Nachlass-, Erbschafts- und Schenkungssteuern

Preambule

ABSCHNITT I. GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS

Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Nachlässe, Erbschaften und Schenkungen

Artikel 2. Unter das Abkommen fallende Steuern

ABSCHNITT II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 3. Allgemeine Begriffsbestimmungen

Artikel 4. Steuerlicher Wohnsitz

ABSCHNITT III. BESTEUERUNGSREGELN

Artikel 5. Unbewegliches Vermögen

Artikel 6. Betriebsvermögen einer Betriebstätte und Vermögen einer festen Einrichtung, das der Ausübung einer selbstständigen Arbeit dient

Artikel 7. Anderes Vermögen

Artikel 8. Subsidiäre Besteuerungsrechte

Artikel 9. Schuldenabzug

Artikel 10. Befreiungen und Ermässigungen

ABSCHNITT IV. VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG

Artikel 11. Vermeidung der Doppelbesteuerung

ABSCHNITT V. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 12. Gleichbehandlung

Artikel 13. Verständigungsverfahren

Artikel 14. Informationsaustausch

Artikel 15. Vollstreckungsamtshilfe

Artikel 16. Diplomaten und Konsularbeamte

Artikel 17. Ausdehnung des räumlichen Geltungsbereiches

ABSCHNITT VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 18. In-kraft-treten

Artikel 19. Kündigung