Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea

Geldig vanaf 1 oktober 2003
Geldig vanaf 1 oktober 2003

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2003]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Korea

(hierna genoemd „de Verdragsluitende Partijen"),

Geleid door de wens de betrekkingen tussen de twee landen op het gebied van de sociale zekerheid te regelen, en

Wensend dubbele dekking onder de stelsels van sociale zekerheid van beide landen te voorkomen voor personen die zich verplaatsen tussen of werken op hun onderscheiden grondgebieden,

Zijn als volgt overeengekomen:

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijke behandeling

Artikel 5. Betaling van uitkeringen in het buitenland

DEEL II. VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 6. Algemene regels

Artikel 7. Gedetacheerd werknemer

Artikel 8. Zeelieden en bemanning van vliegtuigen

Artikel 9. Diplomatiek en consulair personeel

Artikel 10. Wijzigingsbepaling

Artikel 11. Gezinsleden

Artikel 12. Tijdvakken van wonen

DEEL III. ADMINISTRATIEVE EN DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 13. Administratief akkoord

Artikel 14. Wederzijdse bijstand

Artikel 15. Vrijstelling van kosten en certificering van documenten

Artikel 16. Taal van de correspondentie

Artikel 17. Oplossing van geschillen

Artikel 18. Vertrouwelijkheid van informatie

DEEL IV. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 19. Overgangsbepaling

Artikel 20. Inwerkingtreding

Artikel 21. Duur en beëindiging

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea

Preambule

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Verbindingsorganen

DEEL II. BEPALINGEN INZAKE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 3. Verklaring van detachering

DEEL III. BEPALINGEN INZAKE VERIFICATIE EN IDENTIFICATIE

Artikel 4. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 5. Identificatie

Artikel 6. Verificatie in geval van ziekte en invaliditeit

Artikel 7. Weigering te betalen, schorsing, intrekking

DEEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 8. Formulieren en procedures

Artikel 9. Taal

Artikel 10. Inwerkingtreding