Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Geldig vanaf 1 mei 2005
Geldig vanaf 1 mei 2005

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2005]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Polen,

hierna genoemd de Verdragsluitende Partijen,

Wensend betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid aan te gaan;

Verlangend de samenwerking tussen de twee staten te regelen teneinde de handhaving van de wetgeving van de ene staat in de andere te verzekeren;

Zijn als volgt overeengekomen:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijke behandeling

Artikel 5. Export van uitkeringen

TITEL II. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 6. Algemene regels

Artikel 7. Werknemers

Artikel 8. Zelfstandigen

Artikel 9. Gedetacheerde werknemers

Artikel 10. Ambtenaren

Artikel 11. Personeel van internationale transportondernemingen

Artikel 12. Personeel aan boord van zeeschepen

Artikel 13. Personeel van diplomatieke missies en consulaire posten

Artikel 14. Uitzonderingen op de bepalingen van de artikelen 7 tot en met 13

TITEL III. BEPALINGEN INZAKE VERSTREKKINGEN EN UITKERINGEN

HOOFDSTUK 1. VERSTREKKINGEN

Artikel 15. Samentelling van tijdvakken van verzekering
Artikel 16. Recht op verstrekkingen
Artikel 17. Vergoeding van kosten

HOOFDSTUK 2. UITKERINGEN BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP

Artikel 18. Samentelling van tijdvakken van verzekering

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE POOLSE WETGEVING MET BETREKKING TOT PENSIOENEN EN RENTEN UIT HOOFDE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN OVERLIJDEN VAN DE KOSTWINNER

Artikel 19. Recht op pensioen en rente uit hoofde van arbeidsongeschiktheid en overlijden van de kostwinner
Artikel 20. Aanvulling tot het laagste pensioen of de laagste rente

HOOFDSTUK 4. BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NEDERLANDSE WETGEVING MET BETREKKING TOT UITKERINGEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID, OUDERDOM EN OVERLIJDEN

Artikel 21. Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 22. Berekening van de uitkering
Artikel 23. Ouderdomsuitkering
Artikel 24. Nabestaandenuitkering

HOOFDSTUK 5. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING MET BETREKKING TOT UITKERINGEN UIT HOOFDE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Artikel 25. Bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid

HOOFDSTUK 6. GEZINSBIJSLAGEN

Artikel 26. Recht op gezinsbijslagen

HOOFDSTUK 7. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Artikel 27. Recht op uitkeringen

HOOFDSTUK VIII. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE REPUBLIEK POLEN MET BETREKKING TOT VOORZIENINGEN UIT HOOFDE VAN ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN

Artikel 28. Recht op uitkeringen

TITEL IV. HANDHAVING

Artikel 29. Weigering te betalen, opschorting, intrekking

Artikel 30. Erkenning van beslissingen en uitspraken

Artikel 31. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkeringen

TITEL V. DIVERSE BEPALINGEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 32. Overlegging van documenten
Artikel 33. Gegevensbescherming
Artikel 34. Ontheffing van tarieven en legalisatie van documenten
Artikel 35. Munteenheid
Artikel 36. Bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten
Artikel 37. Geschillenbeslechting

HOOFDSTUK 2. OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 38. Overgangsbepaling
Artikel 39. Tijdvakken van verzekering, vervuld voor de inwerkingtreding van dit Verdrag
Artikel 40. Taal

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 41. Geldigheid van het Verdrag
Artikel 42. Ondertekening en ratificatie

Slotprotocol

Preambule

1

2

3

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Preambule

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Verbindingsorganen

TITEL II. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 3. Verklaringen inzake de toepasselijke wetgeving

TITEL III. VERSTREKKINGEN EN UITKERINGEN

HOOFDSTUK 1. VERSTREKKINGEN

Artikel 4. Organen
Artikel 5. Verklaring inzake verzekeringstijdvakken
Artikel 6. Verstrekkingen in geval van verblijf in de andere staat dan de bevoegde staat
Artikel 7. Verlening van verstrekkingen van aanzienlijke waarde
Artikel 8. Verstrekkingen ten behoeve van gezinsleden van werknemers die wonen in de andere staat dan de bevoegde staat
Artikel 9. Verstrekkingen ten behoeve van rechthebbenden op pensioenen of renten en hun gezinsleden die wonen op het grondgebied van de andere dan de bevoegde staat
Artikel 10. Verstrekkingen ten behoeve van gezinsleden van rechthebbenden op pensioenen of renten die wonen in de andere staat dan de bevoegde staat
Artikel 11. Onverschuldigde verstrekkingen
Artikel 12. Vergoeding voor uitgaven voor verstrekkingen in bijzondere gevallen
Artikel 13. Afrekening van uitgaven voor verleende verstrekkingen bij de toepassing van artikel 16, eerste lid, van het Verdrag
Artikel 14. Afrekening van uitgaven voor verleende verstrekkingen aan gezinsleden die niet wonen op het grondgebied van dezelfde Verdragsluitende Partij als de persoon aan wie zij hun recht ontlenen
Artikel 15. Afrekening van uitgaven van verleende verstrekkingen aan rechthebbenden op pensioenen of renten en hun gezinsleden die niet wonen op het grondgebied van de Verdragsluitende Partij krachtens wiens wetgeving een pensioen of rente wordt ontvangen
Artikel 16. Andere vergoedingsmethoden
Artikel 17. Andere bepalingen inzake vergoedingen

HOOFDSTUK 2

Artikel 18. Verificatie van aanvragen en betaling van uitkeringen
Artikel 19. Identificatie

HOOFDSTUK 3

Artikel 20. Uitkeringen bij ziekte en moederschap

HOOFDSTUK 4. OVERIGE UITKERINGEN

Artikel 21. Bevoegde organen
Artikel 22. Aanvraag om uitkeringen
Artikel 23. Medische onderzoeken
Artikel 24. Verklaringen inzake verzekeringstijdvakken
Artikel 25. Betaling van uitkeringen

TITEL IV. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 26. Formulieren en procedures

TITEL V. SLOTBEPALING

Artikel 27. Inwerkingtreding