Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake de export en controle van socialezekerheidsuitkeringen

Geldig vanaf 1 maart 2005
Geldig vanaf 1 maart 2005

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake de export en controle van socialezekerheidsuitkeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2005]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake de export en controle van socialezekerheidsuitkeringen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake de export en controle van socialezekerheidsuitkeringen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Panama

Hierna te noemen de „Verdragsluitende Partijen",

Met de bedoeling om betrekkingen aan te gaan op het terrein van de sociale zekerheid, en

Geleid door de wens de samenwerking tussen de beide staten te regelen teneinde de toepassing van de wetgeving in beide landen te waarborgen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  1. „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot de Republiek Panama, het grondgebied zoals omschreven in de Politieke Grondwet van de Republiek;

  2. „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Panama, de Minister van Buitenlandse Zaken;

  3. „bevoegd orgaan", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden voor wat betreft de takken van sociale verzekeringen genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b en c: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor wat betreft de takken van sociale verzekeringen genoemd onder artikel 2, eerste lid, onderdelen d, e en f: de Sociale verzekeringsbank, en voor wat betreft de wetgeving met betrekking tot sociale bijstand: de gemeentelijke autoriteiten; met betrekking tot de Republiek Panama: de „Socialezekerheidskas" (Caja de Seguro Social) of elk lichaam bevoegd om de functies uit te oefenen die thans door eerdergenoemde organen worden uitgeoefend;

  4. „autoriteiten", alle organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de instanties die belast zijn met de bevolkingsregisters, de registers van de burgerlijke stand, de registers van onroerende zaken, belasting, werkgelegenheid, onderwijs, handelszaken, politie, gevangeniswezen en immigratie;

  5. „wetgeving", de in artikel 2 genoemde wetgeving;

  6. „uitkering", elke prestatie of elk pensioen ingevolge de wetgeving;

  7. „uitkeringsgerechtigde", iedere persoon die aanspraak maakt of recht heeft op een uitkering;

  8. „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of erkend in de wetgeving;

  9. „wonen", gewoonlijk wonen;

  10. „verblijven", tijdelijk wonen.

2.

De andere termen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetgeving van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Export van uitkeringen

Artikel 5. Identificatie

Artikel 6. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 7. Medische onderzoeken

Artikel 8. Erkenning van beslissingen en uitspraken

Artikel 9. Terugvordering van teveel betaalde bedragen, administratieve boetes

Artikel 10. Weigering, opschorting en intrekking van uitkeringen

Artikel 11. Bescherming van gegevens

Artikel 12. Uitvoering van het Verdrag

Artikel 13. Taal

Artikel 14. Geschillenbeslechting

Artikel 15. Inwerkingtreding en Unilaterale verklaring van het Koninkrijk der Nederlanden

Artikel 16. Toepassing van het Verdrag in het Koninkrijk der Nederlanden

Artikel 17. Opzegging van het Verdrag