Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake sociale zekerheid

Geldig vanaf 21 december 2005
Geldig vanaf 21 december 2005

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake sociale zekerheid

Opschrift

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake sociale zekerheid

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake sociale zekerheid

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

De Republiek Bolivia,

Hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Vast besloten samen te werken op het gebied van sociale zekerheid;

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten, en zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Nog niet in werking]

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Nog niet in werking]

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Nog niet in werking]

Artikel 4. Export van uitkeringen [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK II. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 5. Algemene regel [Nog niet in werking]

Artikel 6. Detachering [Nog niet in werking]

Artikel 7. Uitzonderingen [Nog niet in werking]

Artikel 8. Regels inzake de dekking [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK III. HANDHAVING

Artikel 9. Identificatie [Nog niet in werking]

Artikel 10. Verificatie van aanvragen en betalingen [Nog niet in werking]

Artikel 11. Geneeskundig onderzoek [Nog niet in werking]

Artikel 12. Erkenning van beslissingen en uitspraken [Nog niet in werking]

Artikel 13. Terugvordering van onverschuldigde betalingen en administratieve boetes [Nog niet in werking]

Artikel 14. Bescherming van persoonsgegevens [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK IV. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 15. Uitvoering van het Verdrag [Nog niet in werking]

Artikel 16. Taal [Nog niet in werking]

Artikel 17. Beslechting van geschillen [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 18. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 19. Territoriale toepassing [Nog niet in werking]

Artikel 20. Aanvulling [Nog niet in werking]

Artikel 21. Beëindiging [Nog niet in werking]