Home

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Macedonië inzake sociale zekerheid

Geldig vanaf 1 april 2007
Geldig vanaf 1 april 2007

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Macedonië inzake sociale zekerheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2007]

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Macedonië inzake sociale zekerheid

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Macedonië inzake sociale zekerheid

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van Macedonië

(Hun Staten hierna te noemen „de Verdragsluitende Partijen’’)

Geleid door de wens de betrekkingen tussen de beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen,

Hebben een verdrag gesloten met de volgende bepalingen:

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Aangelegenheden waarop dit Verdrag van toepassing is

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

Artikel 5. Betaling van prestaties in het buitenland

Artikel 6. Non-cumulatie van prestaties

DEEL II. VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 7. Algemene regels

Artikel 8. Werknemers

Artikel 9. Zelfstandigen

Artikel 10. Gedetacheerde werknemers

Artikel 11. Ambtenaren

Artikel 12. Bemanningsleden aan boord van schepen

Artikel 13. Personeel van diplomatieke en consulaire zendingen

Artikel 14. Gezinsleden

Artikel 15. Uitzonderingen op de bepalingen van de artikelen 8 tot en met 14

DEEL III. BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERSCHILLENDE SOORTEN PRESTATIES

Hoofdstuk 1. Ziekte en moederschap

Artikel 16. Recht op prestaties bij ziekte en moederschap
Artikel 17. Woonplaats op het grondgebied van de andere dan de bevoegde staat
Artikel 18. Overbrenging van de woonplaats zonder recht op prestaties krachtens de wetgeving van de nieuwe woonstaat
Artikel 19. Tijdelijk verblijf in of overbrenging van de woonplaats naar de bevoegde staat
Artikel 20. Verblijf buiten het grondgebied van de bevoegde staat – terugkeer naar of overbrenging van de woonplaats naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij tijdens ziekte of moederschap – verlening van belangrijke prestaties
Artikel 21. Prestaties voor gepensioneerden en hun gezinsleden
Artikel 22. Vergoedingen tussen organen onderling

Hoofdstuk 2. Arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

Artikel 23. Samentelling

Hoofdstuk 2. Arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

A. Bepalingen voor de uitvoering van de wetgeving van Macedonië
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
B. Bepalingen voor de uitvoering van de wetgeving van Nederland
Artikel 29. Bepalingen inzake de Nederlandse invaliditeitsuitkering
Artikel 30
Artikel 31. Bepalingen inzake het Nederlandse ouderdomspensioen
Artikel 32. Bepalingen inzake de Nederlandse nabestaandenverzekering
Artikel 33
Artikel 34. Wezenpensioen

Hoofdstuk 3. Werkloosheid

Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37

Hoofdstuk 4. Kinderbijslagen

Artikel 38. Kinderen woonachtig op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij
Artikel 39. Samenloop van kinderbijslagen

DEEL IV. HANDHAVING

Artikel 40. Verhaal van onverschuldigde betalingen

Artikel 41. Inning van premies of bijdragen

DEEL V. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 42. Administratief akkoord

Artikel 43. Wederzijdse bijstand

Artikel 44. Taal

Artikel 45. Vrijstelling van kosten

Artikel 46. Indiening van aanvragen, beroepschriften en andere documenten

Artikel 47. Munteenheid

Artikel 48. Beslechting van geschillen

DEEL VI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 49. Overgangsbepalingen met betrekking tot prestaties

Artikel 50. Vervallenverklaring van eerder Verdrag

Artikel 51. Grondgebied

Artikel 52. Opzegging

Artikel 53

Artikel 54. Inwerkingtreding

SLOTPROTOCOL

Preambule

Toepassing van de Nederlandse wetgeving op ziektekostenverzekeringen

Administratief akkoord voor de uitvoering van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Macedonië

Preambule

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Verbindingsorganen

Artikel 3. Beroepswerkzaamheden op beide grondgebieden

Artikel 4. Toepasselijke wetgeving

DEEL II. TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERSCHILLENDE SOORTEN PRESTATIES

Hoofdstuk 1. Ziekte en moederschap

Artikel 5. Organen
Artikel 6. Verklaring inzake verzekeringstijdvakken
Artikel 7. Verstrekkingen tijdens wonen in de staat niet zijnde de bevoegde staat
Artikel 8. Verstrekkingen in geval van tijdelijk verblijf in of overbrenging van de woonplaats naar de bevoegde staat
Artikel 9. Verstrekkingen in geval van tijdelijk verblijf in de staat niet zijnde de bevoegde staat
Artikel 10. Verlening van belangrijke verstrekkingen
Artikel 11. Verstrekkingen in geval van terugkeer naar of overbrenging van de woonplaats naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij tijdens ziekte of moederschap
Artikel 12. Verstrekkingen aan gepensioneerden en hun gezinsleden die niet wonen op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij krachtens wier wetgeving een pensioen wordt ontvangen en die recht hebben op prestaties
Artikel 13. Verstrekkingen voor gezinsleden die wonen op het grondgebied van een andere staat dan de staat waar de gepensioneerde woont
Artikel 14. Verstrekkingen voor gepensioneerden en hun gezinsleden die verblijven in een andere staat dan de staat waar zij wonen
Artikel 15. Vergoeding door het bevoegde orgaan of door het orgaan van de woonplaats van de ene Verdragsluitende Partij van kosten tijdens een verblijf op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij
Artikel 16. Dagelijkse uitkeringen bij ziekte en moederschap
Artikel 17. Vergoeding van kosten van verstrekkingen in andere gevallen dan voorzien in de artikelen 18 en 19
Artikel 18. Vergoeding van kosten van verstrekkingen verleend aan gezinsleden die wonen in een andere staat dan de bevoegde staat of in een andere staat dan de staat waar de gepensioneerde woont
Artikel 19. Vergoeding van kosten van verstrekkingen verleend aan gepensioneerden en hun gezinsleden die niet wonen op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij krachtens welker wetgeving een pensioen wordt ontvangen
Artikel 20. Overeenstemming over andere vergoedingsmethoden
Artikel 21. Andere bepalingen inzake vergoedingen

Hoofdstuk 2 Verstrekkingen in geval van invaliditeit, ouderdom en overlijden

Artikel 22. Bevoegde organen
Artikel 23. Aanvraag om prestaties
Artikel 24. Verklaring inzake verzekeringstijdvakken
Artikel 25. Betaling van uitkeringen

Hoofdstuk 3 Werkloosheid en kinderbijslagen

Artikel 26. Uitwisseling van gegevens

DEEL III. UITVOERING

Artikel 27. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 28. Identificatie

Artikel 29. Verificatie van medische informatie

Artikel 30. Bescherming van persoonsgegevens

DEEL IV. SLOTBEPALINGEN

Artikel 31. Wederzijdse bijstand

Artikel 32

Artikel 33. Kosten van medisch onderzoek

Artikel 34. Inwerkingtreding