Ga verder naar content

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Geldig van 1 januari 1994 tot 1 november 2004
Geldig van 1 januari 1994 tot 1 november 2004

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-1994 tot 01-11-2004]

Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bays et la République Tunisienne

Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bays et la République Tunisienne

Preambule

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

et

Le Gouvernement de la République Tunisienne

Animés du désir de régler les rapports dans le domaine de sécurité sociale entre les deux Etats

Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

TITRE II. DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

Chapitre I. Maladie et Maternité

Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15a
Article 16
Article 17
Article 17a
Article 18
Article 18a

Chapitre II. Invalidité

Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23

Chapitre III. Vieillesse et survie

Section I. Dispositions communes
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Section II. Dispositions particulières concernant l'application de la législation néerlandaise
Article 31
Article 32
Article 33

Chapitre IV. Prestations familiales

Article 34
Article 35
Article 36

Chapitre V. Chômage

Article 37
Article 38

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

TITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Protocole Final Protocole final, relatif aux modalités particulières d'application de la législation néerlandaise sur l'assurance frais de maladie.

1

2

3

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Preambule

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

TITEL II. BEPALINGEN TER VASTSTELLING VAN DE TOE TE PASSEN WETGEVING

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

TITEL III. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE VERSCHILLENDE SOORTEN PRESTATIES

Hoofdstuk I. Ziekte en moederschap

Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 15a
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 17a
Artikel 18
Artikel 18a

Hoofdstuk II. Invaliditeit

Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23

Hoofdstuk III. Ouderdom en nagelaten betrekkingen

Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Afdeling II. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de toepassing van de Nederlandse wettelijke regelingen
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33

Hoofdstuk IV. Gezinsuitkeringen

Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36

Hoofdstuk V. Werkloosheid

Artikel 37
Artikel 38

TITEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

TITEL V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Slotprotocol met betrekking tot de bijzondere wijze van toepassing van de Nederlandse wettelijke regeling betreffende de ziektekostenverzekering

1

2

3