Home

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Geldig vanaf 30 september 1988
Geldig vanaf 30 september 1988

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-09-1988]

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Turkey for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

Preambule

The Government of the Kingdom of the Netherlands

and

the Government of the Republic of Turkey,

Desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

CHAPTER I. SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1. Personal Scope

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. General Definitions

Article 4. Resident

Article 5. Permanent Establishment

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME

Article 6. Income from immovable Property

Article 7. Business Profits

Article 8. Shipping, Air and Land Transport

Article 9. Associated Enterprises

Article 10. Dividends

Article 11. Interest

Article 12. Royalties

Article 13. Capital Gains

Article 14. Independent personal Services

Article 15. Dependent personal Services

Article 16. Directors’ Fees

Article 17. Artistes and Athletes

Article 18. Pensions, Annuities and Social Security Pensions

Article 19. Government Service

Article 20. Professors and Teachers

Article 21. Students

Article 22. Other Income

CHAPTER IV. ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23. Elimination of double Taxation

CHAPTER V. SPECIAL PROVISIONS

Article 24. Non-discrimination

Article 25. Mutual Agreement Procedure

Article 26. Exchange of Information

Article 27. Diplomatic Agents and consular Officers

Article 28. Territorial Extension

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article 29. Entry into Force

Article 30. Termination

Protocol

Preambule

I. Ad Articles 3, 4, 5 and 7

II. Ad Article 4

III. Ad Article 5

IV. Ad Article 6

V. Ad Article 7

VI. Ad Article 9

VII. Ad Article 10

VIII. Ad Article 10, 11 and 12

IX. Ad Articles 10 and 23

X. Ad Article 12

XI. Ad Articles 12 and 13

XII. Ad Article 14

XIII. Ad Article 16

XIV. Ad Article 23

XV. Ad Article 24

XVI. Ad Article 25

XVII. Ad Article 26

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Preambule

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1. Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Inwoner

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen

Artikel 7. Winst uit onderneming

Artikel 8. Zeevaart, luchtvaart en wegvervoer

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty's

Artikel 13. Vermogenswinsten

Artikel 14. Zelfstandige arbeid

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid

Artikel 16. ,, Directeursbeloningen ”

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en sociale verzekeringspensioenen

Artikel 19. Overheidsfuncties

Artikel 20. Hoogleraren en andere docenten

Artikel 21. Studenten

Artikel 22. Overige inkomsten

HOOFDSTUK IV. VERMIJDING VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 23. Vermijding van dubbele belasting

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 24. Non-discriminatie

Artikel 25. Regeling voor onderling overleg

Artikel 26. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 27. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

Artikel 28. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 29. Inwerkingtreding

Artikel 30. Beëindiging

Protocol

Preambule

I. Ad artikelen 3, 4, 5 en 7

II. Ad artikel 4

III. Ad artikel 5

IV. Ad artikel 6

V. Ad artikel 7

VI. Ad artikel 9

VII. Ad artikel 10

VIII. Ad artikelen 10, 11 en 12

IX. Ad artikelen 10 en 23

X. Ad artikel 12

XI. Ad artikelen 12 en 13

XII. Ad artikel 14

XIII. Ad artikel 16

XIV. Ad artikel 23

XV. Ad artikel 24

XVI. Ad artikel 25

XVII. Ad artikel 26