Home

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht

Geldig vanaf 14 juli 1975
Geldig vanaf 14 juli 1975

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-07-1975]

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the State of Israel for the Avoidance of double Taxation with respect to Taxes on Estates and Inheritances

Preambule

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the State of Israel,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on estates and inheritances,

Have agreed as follows:

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. Estates covered

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. General definitions

Article 4. Fiscal domicile

CHAPTER III. TAXING RULES

Article 5. Immovable property

Article 6. Business property of a permanent establishment and assets pertaining to a fixed base used for the performance of professional services

Article 7. Ships and aircraft

Article 8. Substantial holding in a company

Article 9. Property not expressly mentioned

Article 10. Property bequeathed or donated to a State

Article 11. Deduction of debts

Article 12. Taxation on the basis of nationality

CHAPTER IV

Article 13. Elimination of double taxation

CHAPTER V. SPECIAL PROVISIONS

Article 14. Limitation on claims for credit or refund

Article 15. Non-discrimination

Article 16. Mutual agreement procedure

Article 17. Exchange of information

Article 18. Diplomatic and consular officials

Article 19. Regulations

Article 20. Territorial extension

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article 21. Entry into force

Article 22. Termination

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht

Preambule

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1. Nalatenschappen waarop de Overeenkomst van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Fiscale woonplaats

HOOFDSTUK III. REGELS VOOR DE BELASTINGHEFFING

Artikel 5. Onroerende vermogensbestanddelen

Artikel 6. Bedrijfsvermogen van een vaste inrichting en bezittingen die behoren tot een vast middelpunt gebezigd voor de uitoefening van een vrij beroep

Artikel 7. Schepen en luchtvaartuigen

Artikel 8. Aanmerkelijk belang in een lichaam

Artikel 9. Overige vermogensbestanddelen

Artikel 10. Aan een Staat vermaakte of geschonken vermogensbestanddelen

Artikel 11. Aftrek van schulden

Artikel 12. Belastingheffing op grond van nationaliteit

HOOFDSTUK IV

Artikel 13. Vermijding van dubbele belasting

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 14. Beperking van verzoeken om verrekening of teruggaaf

Artikel 15. Non-discriminatie

Artikel 16. Regeling voor onderling overleg

Artikel 17. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 18. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

Artikel 19. Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 20. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 21. Inwerkingtreding

Artikel 22. Beëindiging