Home

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen

Geldig vanaf 3 juni 1996
Geldig vanaf 3 juni 1996

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-06-1996]

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

De wens koesterende een Overeenkomst te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Reikwijdte

Deze Overeenkomst is van toepassing:

  1. (a)

    op nalatenschappen van en op schenkingen gedaan door personen wier woonplaats, bij hun overlijden dan wel ten tijde van de schenking in een van de Staten of in beide Staten was;

  2. (b)

    op vermogensbestanddelen die zijn begrepen in vermogensrechtelijke regelingen (“settlements”), gemaakt door personen wier woonplaats ten tijde van het maken van de vermogensrechtelijke regelingen (“settlements”) in een van beide Staten was.

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Fiscale woonplaats

Artikel 5. Onroerende vermogensbestanddelen

Artikel 6. Bedrijfsvermogen van een vaste inrichting en bezittingen die behoren tot een vast middelpunt, gebezigd voor het verrichten van zelfstandige arbeid

Artikel 7. Schepen en luchtvaartuigen

Artikel 8. Overige vermogensbestanddelen

Artikel 9. Strijdigheid in wetgeving inzake de aard van vermogensbestanddelen

Artikel 10. Aftrekposten

Artikel 11. Subsidiaire heffingsrechten

Artikel 12. Vrijstellingen

Artikel 13. Verrekeningsbepalingen

Artikel 14. Termijn

Artikel 15. Non-discriminatie

Artikel 16. Onderling overleg

Artikel 17. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 18. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

Artikel 19. Uitbreiding tot andere gebieden

Artikel 20. Inwerkingtreding

Artikel 21. Beëindiging

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on estates of deceased persons and inheritances and on gifts

Preambule

Article 1. Scope

Article 2. Taxes covered

Article 3. General Definitions

Article 4. Fiscal domicile

Article 5. Immovable property

Article 6. Business property of a permanent establishment and assets pertaining to a fixed base used for the performance of independent personal services

Article 7. Ships and aircraft

Article 8. Other property

Article 9. Conflict as to the nature of property

Article 10. Deductions

Article 11. Subsidiary Taxing Rights

Article 12. Exemptions

Article 13. Credit provisions

Article 14. Time limit

Article 15. Non-discrimination

Article 16. Mutual agreement procedure

Article 17. Exchange of Information

Article 18. Diplomatic agents and consular officials

Article 19. Territorial extension

Article 20. Entry into force

Article 21. Termination