Home

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Geldig vanaf 28 maart 1999
Geldig vanaf 28 maart 1999

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-03-1999]

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden en Malta,

Geleid door de wens een overeenkomst te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen,

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. Reikwijdte van de Overeenkomst

Artikel 1. Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

HOOFDSTUK II. Begripsbepalingen

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Fiscale woonplaats

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. Belastingheffing naar het inkomen

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen

Artikel 7. Winst uit onderneming

Artikel 8. Zeevaart en luchtvaart

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty's

Artikel 13. Beperking van de artikelen 10 , 11 en 12

Artikel 14. Vermogenswinsten

Artikel 15. Zelfstandige arbeid

Artikel 16. Niet-zelfstandige arbeid

Artikel 17. Bestuurders- en commissarissenbeloningen

Artikel 18. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 19. PENSIOENEN, LIJFRENTEN EN SOCIALE-ZEKERHEIDS-UITKERINGEN

Artikel 20. Overheidsfuncties

Artikel 21. Professoren en leraren

Artikel 22. Studenten en stagiairs

Artikel 23. Overige inkomsten

HOOFDSTUK IV. Belastingheffing naar het vermogen

Artikel 24. Vermogen

HOOFDSTUK V. Vermijding van dubbele belasting

Artikel 25. Vermijding van dubbele belasting

HOOFDSTUK VI. Bijzondere bepalingen

Artikel 26. Non-discriminatie

Artikel 27. Regeling voor onderling overleg

Artikel 28. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 29. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

Artikel 30. Uitsluiting van bepaalde lichamen of andere personen

Artikel 31. Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 32. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VII. Slotbepalingen

Artikel 33. Inwerkingtreding

Artikel 34. Beëindiging

Protocol

Preambule

I. Ad Artikel 4

II. Ad Artikelen 5 en 7

III. Ad Artikelen 8 , 14 en 24

IV. Ad Artikel 10

V. Ad Artikelen 10 , 11 en 12

VI. Ad artikelen 24 en 25

VII. Ad Artikel 25

VIII. Ad artikel 25

IX. Ad artikelen 28 en 30

Nr. I

Nr. II

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and Malta for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

Preambule

CHAPTER I. Scope of the Agreement

Article 1. Personal scope

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. Definitions

Article 3. General definitions

Article 4. Fiscal domicile

Article 5. Permanent establishment

CHAPTER III. Taxation of income

Article 6. Income from immovable property

Article 7. Business profits

Article 8. Shipping and air transport

Article 9. Associated enterprises

Article 10. Dividends

Article 11. Interest

Article 12. Royalties

Article 13. Limitation of Articles 10 , 11 and 12

Article 14. Capital gains

Article 15. Independent personal services

Article 16. Dependent personal services

Article 17. Directors' fees

Article 18. Artistes and athletes

Article 19. PENSIONS, ANNUITIES AND SOCIAL SECURITY PAYMENTS

Article 20. Government service

Article 21. Professors and teachers

Article 22. Students and trainees

Article 23. Other income

CHAPTER IV. Taxation of capital

Article 24. Capital

CHAPTER V. Elimination of double taxation

Article 25. Elimination of double taxation

CHAPTER VI. Special provisions

Article 26. Non-discrimination

Article 27. Mutual agreement procedure

Article 28. Exchange of information

Article 29. Diplomatic and consular officials

Article 30. EXCLUSION OF CERTAIN COMPANIES OR OTHER PERSONS

Article 31. Regulations

Article 32. Territorial extension

CHAPTER VII. Final provisions

Article 33. Entry into force

Article 34. Termination

Protocol

Preambule

I. Ad Article 4

II. Ad Articles 5 and 7

III. Ad Articles 8 , 14 and 24

IV. Ad Article 10

V. Ad Articles 10 , 11 and 12

VI. Ad Articles 24 and 25

VII. Ad Article 25

VIII. Ad Article 25

IX. Ad Articles 28 and 30

Nr. I

Nr. II