Home

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Geldig vanaf 26 juli 1996
Geldig vanaf 26 juli 1996

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-07-1996]

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël,

De wens koesterende een overeenkomst te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen,

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. Reikwijdte van de Overeenkomst

Artikel 1. Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

HOOFDSTUK II. Begripsbepalingen

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Fiscale woonplaats

Artikel 5. Vaste inrichting

Artikel 6. Beperking van belastingvermindering

HOOFDSTUK III. Belastingheffing naar het inkomen

Artikel 7. Inkomsten uit onroerende goederen

Artikel 8. Winst uit onderneming

Artikel 9. Zeevaart en luchtvaart

Artikel 10. Gelieerde ondernemingen

Artikel 11. Dividenden

Artikel 12. Interest

Artikel 13. Royalty's

Artikel 14. Beperking van de artikelen 11 , 12 en 13

Artikel 15. Vermogenswinsten

Artikel 16. Zelfstandige arbeid

Artikel 17. Niet-zelfstandige arbeid

Artikel 18. Bestuurders- en commissarissenbeloningen

Artikel 19. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 20. Pensioenen

Artikel 21. Overheidsfuncties

Artikel 22. Professoren en leraren

Artikel 23. Studenten

Artikel 24. Overige inkomsten

HOOFDSTUK IV. Belastingheffing naar het vermogen

Artikel 25. Vermogen

HOOFDSTUK V

Artikel 26. Vermijding van dubbele belasting

HOOFDSTUK VI. Bijzondere bepalingen

Artikel 27. Non-discriminatie

Artikel 28. Regeling voor onderling overleg

Artikel 29. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 30. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

Artikel 31. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VII. Slotbepalingen

Artikel 32. Inwerkingtreding

Artikel 33. Beëindiging

Protocol

Preambule

I

II. Ad artikel 4

III. Ad artikelen 11 , 12 en 13

IV. Ad artikel 11

V. Ad artikelen 12 en 26

VI. Ad artikel 26

VII. Ad artikel 26

VIII. Ad artikel 29

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the State of Israel for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

Preambule

CHAPTER I. Scope of the Convention

Article 1. Personal scope

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. Definitions

Article 3. General definitions

Article 4. Fiscal domicile

Article 5. Permanent establishment

Article 6. Limitation of relief

CHAPTER III. Taxation of income

Article 7. Income from immovable property

Article 8. Business profits

Article 9. Shipping and air transport

Article 10. Associated enterprises

Article 11. Dividends

Article 12. Interest

Article 13. Royalties

Article 14. Limitation of articles 11 , 12 and 13

Article 15. Capital gains

Article 16. Independent personal services

Article 17. Dependent personal services

Article 18. Directors' fees

Article 19. Artistes and athletes

Article 20. Pensions

Article 21. Governmental functions

Article 22. Professors and teachers

Article 23. Students

Article 24. Income not expressly mentioned

CHAPTER IV. Taxation of capital

Article 25. Capital

CHAPTER V

Article 26. Elimination of double taxation

CHAPTER VI. Special provisions

Article 27. Non-discrimination

Article 28. Mutual agreement procedure

Article 29. Exchange of information

Article 30. Diplomatic and consular officials

Article 31. Territorial extension

CHAPTER VII. Final provisions

Article 32. Entry into force

Article 33. Termination

Protocol

Preambule

I

II. Ad Article 4

III. Ad Articles 11 , 12 and 13

IV. Ad Article 11

V. Ad Articles 12 and 26

VI. Ad Article 26

VII. Ad Article 26

VIII . Ad Article 29