Home

Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien)

Geldig vanaf 12 juni 2008
Geldig vanaf 12 juni 2008

Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-06-2008]

Verdrag betreffende de sociale zekerheid van rijnvarenden (herzien)

Verdrag betreffende de sociale zekerheid van rijnvarenden (herzien)

Preambule

De Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag van 13 februari 1961 betreffende de sociale zekerheid van rijnvarenden (herzien), de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat,

Besloten hebbende dit Verdrag te vervangen door een nieuw Verdrag en tot dit doel hun gevolmachtigden benoemd hebbende, wier volmachten in goede en behoorlijke vorm zijn bevonden,

Hebben de volgende bepalingen aangenomen:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

TITEL II. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE TOE TE PASSEN WETGEVING

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

TITEL III. BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERSCHILLENDE SOORTEN PRESTATIES

Hoofdstuk 1. Ziekte en moederschap

Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23

Hoofdstuk 2. Invaliditeit, ouderdom en overlijden (pensioenen)

Afdeling 1. : Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 24
Afdeling 2. : Invaliditeit
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Afdeling 3. : Ouderdom en overlijden (pensioenen)
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39

Hoofdstuk 3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49

Hoofdstuk 4. Overlijden (uitkeringen)

Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53

Hoofdstuk 5. Werkloosheid

Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59

Hoofdstuk 6. Gezinsbijslagen

Artikel 60
Artikel 61

Hoofdstuk 6. Gezinsbijslagen

Afdeling 1
Artikel 62
Artikel 63
Afdeling 2
Artikel 64
Artikel 65
Afdeling 3
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68
Artikel 69
Afdeling 4
Artikel 70

TITEL IV. ADMINISTRATIEF CENTRUM VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN DE RIJNVARENDEN

Artikel 71

Artikel 72

TITEL V. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

TITEL VI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Bijlage I. OMSCHRIJVING VAN DE GRONDGEBIEDEN EN VAN DE ONDERDANEN VAN DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

Bijlage II. WETGEVINGEN EN REGELINGEN WAAROP DIT VERDRAG VAN TOEPASSING IS

Bijlage III. ONGEACHT HET BEPAALDE IN ARTIKEL 5, TWEEDE LID GEHANDHAAFDE BEPALINGEN

Bijlage IV. UITKERINGEN WAAROP ARTIKEL 7, TWEEDE LID VAN TOEPASSING IS

Bijlage V. UITKERINGEN WAAROP ARTIKEL 9, EERSTE LID NIET VAN TOEPASSING IS

Bijlage VI. WETGEVINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 25, EERSTE LID

Bijlage VII. TOEPASSING VAN DE AFDELINGEN 1 OF 2 VAN HOOFDSTUK 6 VAN TITEL III

Bijlage VIII. BIJZONDERHEDEN INZAKE DE TOEPASSING VAN DE WETGEVINGEN VAN DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN