Ga verder naar content

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Geldig vanaf 30 november 2020

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-11-2020]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Zwitserse Bondsraad,

Geleid door de wens hun economische betrekkingen verder te ontwikkelen en hun samenwerking op het gebied van belastingzaken te verbeteren,

Voornemens een verdrag te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, zonder mogelijkheden te scheppen voor niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het ontduiken of ontwijken van belasting (onder andere door treaty-shopping-structuren met het oog op het indirect ten voordele van inwoners van derde Staten verkrijgen van de in dit verdrag voorziene fiscale voordelen),

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Inwoner

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende zaken

Artikel 7. Winst uit onderneming

Artikel 8. Zeevaart, binnenvaart en luchtvaart

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty’s

Artikel 13. Vermogenswinsten

Artikel 14. Zelfstandige arbeid

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid

Artikel 16. Directeursbeloningen

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen

Artikel 19. Overheidsfuncties

Artikel 20. Studenten

Artikel 21. Overige inkomsten

HOOFDSTUK IV. VERMIJDING VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 22. Vermijding van dubbele belasting

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 23. Werkzaamheden op het continentaal plat

Artikel 24. Non-discriminatie

Artikel 25. Regeling voor onderling overleg

Artikel 26. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 27. Leden van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten

Artikel 27a. Recht op voordelen

Artikel 28. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 29. Inwerkingtreding

Artikel 30. Beëindiging

Protocol

Preambule

I. Algemeen

II. Ad artikel 3 eerste lid, onderdeel j

III. Ad artikel 3, tweede lid , en artikel 25

IV. Ad artikel 4, eerste lid

V. Ad artikel 4

VI. Ad artikelen 5 , 6 , 7 , 13 en 23

VII. Ad artikel 5, derde lid

VIII. Ad artikel 7, eerste en tweede lid

IX. Ad artikel 4 , artikel 10, eerste en tweede lid , en artikel 21

X. Ad Artikel 10, derde lid

XI. Ad artikel 10, zesde lid , en artikel 11, derde lid , en artikel 13

XII. Ad artikel 10, negende lid

XIII. Ad artikelen 10 , 11 en 12

XIV. Ad artikelen 10 en 13

XV. Ad artikel 13, zesde lid

XVI. Ad artikel 25

XVII. Ad artikel 26

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Swiss Confederation for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance

Preambule

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. Persons covered

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. General definitions

Article 4. Resident

Article 5. Permanent establishment

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME

Article 6. Income from immovable property

Article 7. Business profits

Article 8. Shipping, inland waterways and air transport

Article 9. Associated enterprises

Article 10. Dividends

Article 11. Interest

Article 12. Royalties

Article 13. Capital gains

Article 14. Independent personal services

Article 15. Dependent personal services

Article 16. Directors’ fees

Article 17. Entertainers and sportspersons

Article 18. Pensions, annuities and social security payments

Article 19. Government service

Article 20. Students

Article 21. Other income

CHAPTER IV. ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22. Elimination of double taxation

CHAPTER V. SPECIAL PROVISIONS

Article 23. Continental shelf activities

Article 24. Non-discrimination

Article 25. Mutual agreement procedure

Article 26. Exchange of information

Article 27. Members of diplomatic missions and consular posts

Article 27A. Entitlement to benefits

Article 28. Territorial extension

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article 29. Entry into force

Article 30. Termination

Protocol

Preambule

I. General

II. Ad Article 3 paragraph 1 j)

III. Ad Article 3, paragraph 2 , and Article 25

IV. Ad Article 4, paragraph 1

V. Ad Article 4

VI. Ad Articles 5 , 6 , 7 , 13 and 23

VII. Ad Article 5, paragraph 3

VIII. Ad Article 7, paragraphs 1 and 2

IX. Ad Article 4 , Article 10, paragraphs 1 and 2 and Article 21

X. Ad Article 10, paragraph 3

XI. Ad Article 10, paragraph 6 , Article 11, paragraph 3 , and Article 13

XII. Ad Article 10, paragraph 9

XIII. Ad Articles 10 , 11 and 12

XIV. Ad Articles 10 and 13

XV. Ad Article 13, paragraph 6

XVI. Ad Article 25

XVII. Ad Article 26