Home

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Geldig vanaf 24 juli 2005
Geldig vanaf 24 juli 2005

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-07-2005]

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

De Regering van de Franse Republiek,

De wens koesterende het op 30 december 1949 te Parijs ondertekende Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting inzake belastingen van inkomsten en tot regeling van enige andere belastingaangelegenheden te vervangen door een nieuwe overeenkomst,

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. Reikwijdte van de Overeenkomst

Artikel 1. Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

HOOFDSTUK II. Begripsbepalingen

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Fiscale woonplaats

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. Belastingheffing naar het inkomen

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen

Artikel 7. Winst uit onderneming

Artikel 8. Zeevaart, binnenvaart en luchtvaart

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty’s

Artikel 13. Vermogenswinsten

Artikel 14. Zelfstandige arbeid

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid

Artikel 16. Beheerders, bestuurders en commissarissen van vennootschappen

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 18. Pensioenen

Artikel 19. Overheidsfuncties

Artikel 20. Hoogleraren en leraren

Artikel 21. Studenten en personen in opleiding

Artikel 22. Overige inkomsten

HOOFDSTUK IV

Artikel 23. Belastingheffing naar het vermogen

HOOFDSTUK V

Artikel 24. Bepaling tot vermijding van dubbele belasting

HOOFDSTUK VI. Bijzondere bepalingen

Artikel 25. Non-discriminatie

Artikel 26. Toepassing van de Overeenkomst

Artikel 27. Regeling voor onderling overleg

Artikel 28. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 29. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

Artikel 30. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VII. Slotbepalingen

Artikel 31. Inwerkingtreding

Artikel 32. Beëindiging

Protocol

Preambule

I. Ad artikel 4

II. Ad artikel 6

III. Ad artikel 10

IV. Ad artikelen 10 , 11 en 12

V. Ad artikel 24

VI. Ad artikelen 4 , 8 , 13 en 23

Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Preambule

CHAPITRE I. Champ d'application de la Convention

Article 1. Personnes visées

Article 2. Impôts visés

CHAPITRE II. Définitions

Article 3. Définitions générales

Article 4. Domicile fiscal

Article 5. Etablissement stable

CHAPITRE III. Imposition des revenus

Article 6. Revenus immobiliers

Article 7. Bénéfices des entreprises

Article 8. Navigation maritime, intérieure et aérienne

Article 9. Entreprises associées

Article 10. Dividendes

Article 11. Intérêts

Article 12. Redevances

Article 13. Gains en capital

Article 14. Professions indépendantes

Article 15. Professions dépendantes

Article 16. Administrateurs, directeurs (bestuurders) et commissaires (commissarissen) de sociétés

Article 17. Artistes et sportifs

Article 18. Pensions

Article 19. Fonctions publiques

Article 20. Professeurs

Article 21. Etudiants et stagiaires

Article 22. Autres revenus

CHAPITRE IV

Article 23. Imposition de la fortune

CHAPITRE V

Article 24. Dispositions pour éliminer les doubles impositions

CHAPITRE VI. Dispositions spéciales

Article 25. Non-discrimination

Article 26. Application de la Convention

Article 27. Procédure amiable

Article 28. Echange de renseignements

Article 29. Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 30. Extension territoriale

CHAPITRE VII. Dispositions finales

Article 31. Entrée en vigueur

Article 32. Dénonciation

Protocole

Preambule

I. Ad article 4

II. Ad article 6

III. Ad article 10

IV. Ad articles 10 , 11 et 12

V. Ad article 24

VI. Ad Articles 4 , 8 , 13 et 23