Home

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht

Geldig vanaf 3 februari 1971
Geldig vanaf 3 februari 1971

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-02-1971]

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika;

De wens koesterende een overeenkomst te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht;

Hebben daartoe tot hun gevolmachtigden benoemd:

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden: Hendrik C. Maclaine Pont, Gevolmachtigd Minister van het Koninkrijk der Nederlanden, en

De Regering van de Verenigde Staten van Amerika: William P. Rogers, Secretaris van Staat,

die, na elkaar mededeling te hebben gedaan van hun volmachten, welke in goede en behoorlijke vorm werden bevonden, tot overeenstemming zijn gekomen over de volgende artikelen:

HOOFDSTUK I. Reikwijdte van de Overeenkomst

Artikel 1. Nalatenschappen waarop de Overeenkomst van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

HOOFDSTUK II. Begripsbepalingen

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Fiscale woonplaats

HOOFDSTUK III. Regels voor de belastingheffing

Artikel 5. Toepassing van de nationale wetgevingen

Artikel 6. Onroerende vermogensbestanddelen

Artikel 7. Bedrijfsvermogen van een vaste inrichting en bezittingen die behoren tot een vast middelpunt gebezigd voor de uitoefening van een vrij beroep

Artikel 8. Belastingheffing op grond van woonplaats

Artikel 9. Belastingheffing op grond van staatsburgerschap

Artikel 10. Vrijstellingen

HOOFDSTUK IV. Vermijding van dubbele belasting

Artikel 11. Verrekeningen

HOOFDSTUK V. Bijzondere bepalingen

Artikel 12. Beperking van verzoeken om verrekening of teruggaaf

Artikel 13. Bevoegde autoriteiten

Artikel 14. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 15. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen

Artikel 16. Inwerkingtreding

Artikel 17. Uitbreiding tot andere gebieden

Artikel 18. Beëindiging

Protocol

Preambule

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on estates and inheritances

Preambule

CHAPTER I. Scope of the Convention

Article 1. Estates covered

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. Definitions

Article 3. General definitions

Article 4. Fiscal domicile

CHAPTER III. Taxing rules

Article 5. Application of domestic laws

Article 6. Immovable property

Article 7. Business property of a permanent establishment and assets pertaining to a fixed base used for the performance of professional services

Article 8. Taxation on the basis of domicile

Article 9. Taxation on the basis of citizenship

Article 10. Exemptions

CHAPTER IV. Relief from double taxation

Article 11. Credits

CHAPTER V. Special provisions

Article 12. Limitation on claims for credit or refund

Article 13. Competent authorities

Article 14. Exchange of information

Article 15. Diplomatic and consular officials

CHAPTER VI. Final provisions

Article 16. Entry into force

Article 17. Territorial extension

Article 18. Termination

Protocol

Preambule