Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Geldig vanaf 31 juli 2022
Geldig vanaf 31 juli 2022

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-07-2022]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Bondsrepubliek Duitsland,

Geleid door de wens hun economische betrekkingen verder te ontwikkelen, hun samenwerking op het gebied van belastingzaken te verbeteren en een doeltreffende en juiste belastingheffing te waarborgen,

Voornemens hun respectieve heffingsbevoegdheden zodanig toe te wijzen dat zowel dubbele heffing als niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het vermijden of ontgaan van belastingen wordt vermeden,

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 3. Algemene begripsomschrijvingen

Artikel 4. Inwoner

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende zaken

Artikel 7. Winst uit onderneming

Artikel 8. Zeevaart, binnenvaart en luchtvervoer

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty’s

Artikel 13. Vermogenswinsten

Artikel 14. Inkomsten uit dienstbetrekking

Artikel 15. Directeursbeloningen

Artikel 16. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 17. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen

Artikel 18. Overheidsfuncties

Artikel 19. Bezoekende hoogleraren en docenten

Artikel 20. Studenten

Artikel 21. Overige inkomsten

HOOFDSTUK IV. VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 22. Vermijden van dubbele belasting

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 23. Toepassing van het Verdrag in bijzondere gevallen

Artikel 24. Non-discriminatie

Artikel 25. Procedure voor onderling overleg

Artikel 26. Boekenonderzoeken op grensoverschrijdende bedrijventerreinen

Artikel 27. Uitwisseling van informatie

Artikel 28. Bijstand bij de invordering van belastingen

Artikel 29. Procedures voor belastingheffing aan de bron

Artikel 30. Leden van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten

Artikel 31. Bijlage en Protocol

Artikel 32. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 33. Inwerkingtreding

Artikel 34. Beëindiging

Bijlage bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Protocol bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen ondertekend op 12 april 2012

I

II. Ad artikel 4

III. Ad artikel 5, derde lid

IV. Ad artikelen 5 , 6 , 7 en 13

V. Ad artikel 7

VI. Ad artikelen 7 , 17 en 21

VII. Ad artikelen 8 , 13 , 14 en 21

VIII. Ad artikel 10

IX. Ad artikelen 10 en 11

X. Ad artikelen 10 en 13

XI. Ad artikel 12

XII. Ad artikelen 14 , 15 , 16 en 18

XIII. Ad artikel 17

XIV. Ad artikelen 17 en 18

XV. Ad artikel 23

XVI. Ad artikel 24

XVII. Ad artikel 25

XVIII. Ad artikel 27

XIX. Ad artikel 29

Onderlinge overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de wijze van toepassing van de arbitrageprocedure voorzien in artikel 25, vijfde lid, van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het inkomen, ondertekend te Berlijn op 12 april 2012

Preambule

1. Verzoek om voorlegging van een zaak voor arbitrage

2. Termijn voor voorlegging van een zaak voor arbitrage

3. Terms of reference

4. Uitblijven van mededeling van de Terms of reference

5. Keuze van arbiters

6. Gestroomlijnde arbitrageprocedure

7. Voorwaarden voor en benoeming van arbiters

8. Verstrekking van informatie en vertrouwelijkheid

9. Verzuim tijdig informatie te verstrekken

10. Regels omtrent procedure en bewijsvoering

11. Deelname door de persoon die om de arbitrage heeft verzocht

12. Logistieke maatregelen

13. Kosten

14. Toepasselijke rechtsbeginselen

15. Arbitrale uitspraak

16. Termijn voor mededelen van de arbitrale uitspraak

17. Verzuim de uitspraak binnen de vereiste termijn mede te delen

18. Definitieve uitspraak

19. Tenuitvoerlegging van de arbitrale uitspraak

20. Indien geen arbitrale uitspraak wordt gedaan

Abkommen zwischen dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen

Abkommen zwischen dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen

Preambule

Kapitel I. GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS

Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen

Artikel 2. Unter das Abkommen fallende Steuern

Kapitel II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 3. Allgemeine Begriffsbestimmungen

Artikel 4. Ansässige Person

Artikel 5. Betriebsstätte

Kapitel III. BESTEUERUNG DES EINKOMMENS

Artikel 6. Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen

Artikel 7. Unternehmensgewinne

Artikel 8. Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und Luftfahrt

Artikel 9. Verbundene Unternehmen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Zinsen

Artikel 12. Lizenzgebühren

Artikel 13. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen

Artikel 14. Einkünfte aus unselbständiger Arbeit

Artikel 15. Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen

Artikel 16. Künstler und Sportler

Artikel 17. Ruhegehälter, Renten und Sozialversicherungsleistungen

Artikel 18. Öffentlicher Dienst

Artikel 19. Gastprofessoren und Lehrer

Artikel 20. Studenten

Artikel 21. Andere Einkünfte

Kapitel IV. VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG

Artikel 22. Vermeidung der Doppelbesteuerung

Kapitel V. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 23. Anwendung des Abkommens in bestimmten Fällen

Artikel 24. Gleichbehandlung

Artikel 25. Verständigungsverfahren

Artikel 26. Außenprüfungen in grenzüberschreitenden Gewerbegebieten

Artikel 27. Informationsaustausch

Artikel 28. Amtshilfe bei der Erhebung von Steuern

Artikel 29. Verfahrensregeln für die Quellenbesteuerung

Artikel 30. Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen

Artikel 31. Anlage und Protokoll

Artikel 32. Ausweitung des räumlichen Geltungsbereichs

Kapitel VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 33. Inkrafttreten

Artikel 34. Kündigung

Anlage zum Abkommen zwischen das Königreich der Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen

Protokoll zum Abkommen vom 12. April 2012 zwischen dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen

I

II. Zu Artikel 4

III. Zu Artikel 5 Absatz 3

IV. Zu den Artikeln 5 , 6 , 7 und 13

V. Zu Artikel 7

VI. Zu den Artikeln 7 , 17 und 21

VII. Zu den Artikeln 8 , 13 , 14 und 21

VIII. Zu Artikel 10

IX. Zu den Artikeln 10 und 11

X. Zu den Artikeln 10 und 13

XI. Zu Artikel 12

XII. Zu den Artikeln 14 , 15 , 16 , und 18

XIII. Zu Artikel 17

XIV. Zu den Artikeln 17 und 18

XV. Zu Artikel 23

XVI. Zu Artikel 24

XVII. Zu Artikel 25

XVIII. Zu Artikel 27

XIX. Zu Artikel 29

Verständigungsvereinbarung zwischen dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland zur Regelung der Durchführung des Schiedsverfahrens gemäss Artikel 25 Absatz 5 des am 12. april 2012 in Berlin unterzeichneten Abkommens zwischen dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen

Preambule

1. Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfahrens

2. Antragsfrist

3. Schiedsauftrag

4. Versäumnis der Übermittlung des Schiedsauftrags

5. Auswahl der Schiedsrichter

6. Vereinfachtes Schiedsverfahren

7. Qualifikation und Berufung von Schiedsrichtern

8. Übermittlung von Informationen und Vertraulichkeit

9. Versäumnis rechtzeitiger Informationserteilung

10. Verfahrens- und Beweisregeln

11. Beteiligung des Antragstellers

12. Organisatorisches

13. Kosten

14. Anzuwendende Rechtsgrundsätze

15. Schiedsspruch

16. Frist für die Übermittlung des Schiedsspruchs

17. Versäumnis der Frist für die Übermittlung des Schiedsspruchs

18. Endgültige Entscheidung

19. Umsetzung des Schiedsspruchs

20. Nichtergehen eines Schiedsspruchs