Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Geldig vanaf 31 juli 2020
Geldig vanaf 31 juli 2020

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-07-2020]

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the People’s Democratic Republic of Algeria for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance

Preambule

The Kingdom of the Netherlands

and

the People’s Democratic Republic of Algeria,

Desiring that a convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance be concluded by both States,

Have agreed as follows:

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. Persons covered

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. General definitions

Article 4. Resident

Article 5. Permanent establishment

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME

Article 6. Income from immovable property

Article 7. Business profits

Article 8. Shipping and air transport

Article 9. Associated enterprises

Article 10. Dividends

Article 11. Interest

Article 12. Royalties

Article 13. Capital gains

Article 14. Independent personal services

Article 15. Dependent personal services

Article 16. Directors’ fees

Article 17. Entertainers and sportspersons

Article 18. Pensions, annuities and social security payments

Article 19. Government service

Article 20. Professors and teachers

Article 21. Students

Article 22. Other income

CHAPTER IV. TAXATION OF CAPITAL

Article 23. Capital

CHAPTER V. ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24. Elimination of double taxation

CHAPTER VI. SPECIAL PROVISIONS

Article 25. Non-Discrimination

Article 26. Mutual agreement procedure

Article 27. Exchange of information

Article 28. Assistance in the collection of taxes

Article 29. Members of diplomatic missions and consular posts

Article 30. Territorial extension

CHAPTER VII. FINAL PROVISIONS

Article 31. Entry into force

Article 32. Termination

Protocol

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Preambule

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Personen op wie het verdrag van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop het verdrag van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Inwoner

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende zaken

Artikel 7. Winst uit onderneming

Artikel 8. Zee- en luchtvaart

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty’s

Artikel 13. Vermogenswinsten

Artikel 14. Zelfstandige arbeid

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid

Artikel 16. Directeursbeloningen

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen

Artikel 19. Overheidsfuncties

Artikel 20. Hoogleraren en docenten

Artikel 21. Studenten

Artikel 22. Overige inkomsten

HOOFDSTUK IV. BELASTING VAN KAPITAAL

Artikel 23. Vermogen

HOOFDSTUK V. VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 24. Vermijden van dubbele belasting

HOOFDSTUK VI. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 25. Non-discriminatie

Artikel 26. Procedure voor onderling overleg

Artikel 27. Uitwisseling van informatie

Artikel 28. Bijstand bij de invordering van belastingen

Artikel 29. Leden van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten

Artikel 30. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 31. Inwerkingtreding

Artikel 32. Beëindiging

Protocol