Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Geldig vanaf 31 mei 2021
Geldig vanaf 31 mei 2021

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-05-2021]

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Principality of Liechtenstein for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance

Preambule

The Kingdom of the Netherlands

and

the Principality of Liechtenstein,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),

Have agreed as follows:

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. Persons covered

Article 2. Taxes covered

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. General definitions

Article 4. Resident

Article 5. Permanent establishment

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME AND CAPITAL

Article 6. Income from immovable property

Article 7. Business profits

Article 8. Shipping and air transport

Article 9. Associated enterprises

Article 10. Dividends

Article 11. Interest

Article 12. Royalties

Article 13. Capital gains

Article 14. Income from employment

Article 15. Directors’ fees

Article 16. Entertainers and sportspersons

Article 17. Pensions, annuities and social security payments

Article 18. Government service

Article 19. Students

Article 20. Other income

Article 21. Capital

CHAPTER IV. ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22. Elimination of double taxation

CHAPTER V. SPECIAL PROVISIONS

Article 23. Non-discrimination

Article 24. Mutual agreement procedure

Article 25. Exchange of information

Article 26. Assistance in the collection of taxes

Article 27. Members of diplomatic missions and consular posts

Article 28. Entitlement to benefits

Article 29. Territorial extension

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article 30. Entry into force

Article 31. Termination

Protocol to the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Principality of Liechtenstein for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance

Preambule

I. GENERAL

II. AD ARTICLE 2 AND ARTICLE 22

III. AD ARTICLE 4

IV. AD ARTICLES 5 , 6 , 7 AND 13

V. AD ARTICLE 10

VI. AD ARTICLES 10 , 11 AND 12

VII. AD ARTICLES 10 AND 13

VIII. AD ARTICLE 14

IX. AD ARTICLE 20

X. AD ARTICLE 24

XI. AD ARTICLE 25

XII. AD ARTICLE 26

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Preambule

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Inwoner

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN EN HET VERMOGEN

Artikel 6. Inkomen uit onroerende zaken

Artikel 7. Winst uit onderneming

Artikel 8. Zee- en luchtvaart

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty’s

Artikel 13. Vermogenswinsten

Artikel 14. Inkomen uit dienstbetrekking

Artikel 15. Directeursbeloningen

Artikel 16. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 17. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen

Artikel 18. Overheidsfuncties

Artikel 19. Studenten

Artikel 20. Overig inkomen

Artikel 21. Vermogen

HOOFDSTUK IV. VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 22. Vermijden van dubbele belasting

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 23. Non-discriminatie

Artikel 24. Procedure voor onderling overleg

Artikel 25. Uitwisseling van informatie

Artikel 26. Bijstand bij de invordering van belastingen

Artikel 27. Leden van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten

Artikel 28. Recht op voordelen

Artikel 29. Uitbreiding tot andere gebieden

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 30. Inwerkingtreding

Artikel 31. Beëindiging

Protocol bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Preambule

I. ALGEMEEN

II. AD ARTIKELEN 2 EN 22

III. AD ARTIKEL 4

IV. AD ARTIKELEN 5 , 6 , 7 EN 13

V. AD ARTIKEL 10

VI. AD ARTIKELEN 10 , 11 EN 12

VII. AD ARTIKELEN 10 EN 13

VIII. AD ARTIKEL 14

IX. AD ARTIKEL 20

X. AD ARTIKEL 24

XI. AD ARTIKEL 25

XII. AD ARTIKEL 26