Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Geldig van 14 september 2020 tot 31 juli 2021
Geldig van 14 september 2020 tot 31 juli 2021

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 31-07-2021]

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Bulgaria for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion and avoidance

Preambule

The Kingdom of the Netherlands

and

the Republic of Bulgaria,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),

Have agreed as follows:

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. Persons covered [Nog niet in werking]

Article 2. Taxes covered [Nog niet in werking]

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. General definitions [Nog niet in werking]

Article 4. Resident [Nog niet in werking]

Article 5. Permanent establishment [Nog niet in werking]

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME

Article 6. Income from immovable property [Nog niet in werking]

Article 7. Business profits [Nog niet in werking]

Article 8. International traffic [Nog niet in werking]

Article 9. Associated enterprises [Nog niet in werking]

Article 10. Dividends [Nog niet in werking]

Article 11. Interest [Nog niet in werking]

Article 12. Royalties [Nog niet in werking]

Article 13. Capital gains [Nog niet in werking]

Article 14. Income from employment [Nog niet in werking]

Article 15. Directors’ fees [Nog niet in werking]

Article 16. Entertainers and sportspersons [Nog niet in werking]

Article 17. Pensions, annuities and social security payments [Nog niet in werking]

Article 18. Government service [Nog niet in werking]

Article 19. Students [Nog niet in werking]

Article 20. Teachers and researchers [Nog niet in werking]

Article 21. Other income [Nog niet in werking]

CHAPTER IV. ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22. Elimination of double taxation [Nog niet in werking]

Article 23. Entitlement to benefits [Nog niet in werking]

CHAPTER V. SPECIAL PROVISIONS

Article 24. Non-Discrimination [Nog niet in werking]

Article 25. Mutual agreement procedure [Nog niet in werking]

Article 26. Exchange of information [Nog niet in werking]

Article 27. Assistance in the collection of taxes [Nog niet in werking]

Article 28. Members of diplomatic missions and consular posts [Nog niet in werking]

Article 29. Territorial extension [Nog niet in werking]

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article 30. Entry into force [Nog niet in werking]

Article 31. Termination [Nog niet in werking]

Protocol

Preambule

I. GENERAL [Nog niet in werking]

II. AD ARTICLES 1 , 4 , 10 , 11 , 12 , 13 AND 21 [Nog niet in werking]

III. AD ARTICLES 1 , 2 AND 4 [Nog niet in werking]

IV. AD PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 4 [Nog niet in werking]

V. AD ARTICLES 5 , 6 , 7 AND 13 [Nog niet in werking]

VI. AD ARTICLES 6 , 10 , 11 , 12 AND 13 [Nog niet in werking]

VII. AD ARTICLE 7 [Nog niet in werking]

VIII. AD ARTICLE 7 [Nog niet in werking]

IX. AD ARTICLE 7 [Nog niet in werking]

X. AD ARTICLE 8 [Nog niet in werking]

XI. AD ARTICLE 15 [Nog niet in werking]

XII. AD ARTICLE 25 [Nog niet in werking]

XIII. AD ARTICLES 25 AND 26 [Nog niet in werking]

XIV. AD ARTICLES 26 AND 27 [Nog niet in werking]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Preambule

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Personen op wie het verdrag van toepassing is [Nog niet in werking]

Artikel 2. Belastingen waarop het verdrag van toepassing is [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK II. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen [Nog niet in werking]

Artikel 4. Inwoner [Nog niet in werking]

Artikel 5. Vaste inrichting [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN

Artikel 6. Inkomen uit onroerende zaken [Nog niet in werking]

Artikel 7. Winst uit onderneming [Nog niet in werking]

Artikel 8. Internationaal verkeer [Nog niet in werking]

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen [Nog niet in werking]

Artikel 10. Dividenden [Nog niet in werking]

Artikel 11. Interest [Nog niet in werking]

Artikel 12. Royalty’s [Nog niet in werking]

Artikel 13. Vermogenswinsten [Nog niet in werking]

Artikel 14. Inkomen uit dienstbetrekking [Nog niet in werking]

Artikel 15. Directeursbeloningen [Nog niet in werking]

Artikel 16. Artiesten en sportbeoefenaars [Nog niet in werking]

Artikel 17. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen [Nog niet in werking]

Artikel 18. Overheidsfuncties [Nog niet in werking]

Artikel 19. Studenten [Nog niet in werking]

Artikel 20. Docenten en onderzoekers [Nog niet in werking]

Artikel 21. Overig inkomen [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK IV. VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 22. Vermijden van dubbele belasting [Nog niet in werking]

Artikel 23. Recht op voordelen [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 24. Non-Discriminatie [Nog niet in werking]

Artikel 25. Procedure voor onderling overleg [Nog niet in werking]

Artikel 26. Uitwisseling van informatie [Nog niet in werking]

Artikel 27. Bijstand bij de invordering van belastingen [Nog niet in werking]

Artikel 28. Leden van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten [Nog niet in werking]

Artikel 29. Uitbreiding tot andere gebieden [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 30. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 31. Beëindiging [Nog niet in werking]

Protocol

Preambule

I. ALGEMEEN [Nog niet in werking]

II. AD ARTIKELEN 1 , 4 , 10 , 11 , 12 , 13 EN 21 [Nog niet in werking]

III. AD ARTIKELEN 1 , 2 EN 4 [Nog niet in werking]

IV. AD ARTIKEL 4, EERSTE LID [Nog niet in werking]

V. AD ARTIKELEN 5 , 6 , 7 EN 13 [Nog niet in werking]

VI. AD ARTIKELEN 6 , 10 , 11 , 12 EN 13 [Nog niet in werking]

VII. AD ARTIKEL 7 [Nog niet in werking]

VIII. AD ARTIKEL 7 [Nog niet in werking]

IX. AD ARTIKEL 7 [Nog niet in werking]

X. AD ARTIKEL 8 [Nog niet in werking]

XI. AD ARTIKEL 15 [Nog niet in werking]

XII. AD ARTIKEL 25 [Nog niet in werking]

XIII. AD ARTIKELEN 25 EN 26 [Nog niet in werking]

XIV. AD ARTIKELEN 26 EN 27 [Nog niet in werking]