Home

Richtlijn 94/4/EG van de Raad van 14 februari 1994 tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG en 77/388/EEG en houdende verhoging van het niveau van de vrijstellingen voor reizigers uit derde landen en van de grenzen voor belastingvrije aankopen tijdens intracommunautaire reizen

Richtlijn 94/4/EG van de Raad van 14 februari 1994 tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG en 77/388/EEG en houdende verhoging van het niveau van de vrijstellingen voor reizigers uit derde landen en van de grenzen voor belastingvrije aankopen tijdens intracommunautaire reizen

01994L0004 — NL — 01.01.2007 — 004.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewijzigd bij:NB: Deze geconsolideerde versie bevat referenties naar de Europese rekeneenheid en/of ecu. Vanaf 1 januari 1999 moeten beide worden gelezen als referentie naar de euro — Verordening (EEG) nr. 3308/80 van de Raad (PB L 345 van 20.12.1980, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad (PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1).
▼B

RICHTLIJN 94/4/EG VAN DE RAAD

van 14 februari 1994

tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG en 77/388/EEG en houdende verhoging van het niveau van de vrijstellingen voor reizigers uit derde landen en van de grenzen voor belastingvrije aankopen tijdens intracommunautaire reizenArtikel 1

Richtlijn 69/169/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1.in artikel 1, lid 1, wordt „45 ecu” vervangen door „175 ecu”;

2.in artikel 1, lid 2, wordt „23 ecu” vervangen door „90 ecu”;

3.artikel 7 ter wordt vervangen door:

„Artikel 7 ter

1. In afwijking van artikel 1, lid 1, wordt Spanje gemachtigd om tot en met 31 december 2000 een vrijstelling van 600 ecu toe te passen bij de invoer van de goederen in kwestie door reizigers uit de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla, die het binnenland van die Lid-Staat zoals dat in artikel 3, leden 2 en 3, van Richtlijn 77/388/EEG wordt omschreven, binnenkomen.

2. In afwijking van artikel 1, lid 2, kan Spanje, voor reizigers beneden de vijftien jaar, deze vrijstelling tot 150 ecu beperken.”

.

▼M3 —————

▼B

Artikel 3

1. De Lid-Staten doen de nodige bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 april 1994 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

▼M2

2. In afwijking van lid 1 doen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Oostenrijk de nodige bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 2003 aan deze richtlijn te voldoen, voor goederen die worden ingevoerd door reizigers die het Duitse of het Oostenrijkse grondgebied betreden via andere landgrenzen dan die met de overige lidstaten of met de EVA-landen, dan wel, voorzover van toepassing, via de kustvaart vanuit de genoemde landen.

Deze lidstaten passen echter met ingang van 1 januari 1999 een vrijstelling toe die niet lager mag zijn dan 100 ECU op de invoer door de in de vorige alinea bedoelde reizigers. Zij gaan gezamenlijk over tot een geleidelijke verhoging van dit bedrag teneinde uiterlijk op 1 januari 2003 de in de Gemeenschap toepasselijk drempel op genoemde invoer toe te passen.

▼B

3. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle bepalingen van nationaal recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.