Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-03-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2341, 16/01092

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-03-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2341, 16/01092

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
13 maart 2018
Datum publicatie
16 maart 2018
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2018:2341
Zaaknummer
16/01092

Inhoudsindicatie

Inkomsten uit kinderopvang zijn voor gastouder winst uit onderneming.

Uitspraak

locatie Leeuwarden

nummer 16/01092

uitspraakdatum: 13 maart 2018

Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Den Haag (hierna: de Inspecteur)

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 13 juli 2016, nummer LEE 16/1712, in het geding tussen belanghebbende en

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

Aan belanghebbende is voor het jaar 2012 een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 12.034. Bij beschikking is belastingrente berekend.

1.2.

De Inspecteur heeft het daartegen ingestelde bezwaar ongegrond verklaard.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Noord-Nederland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de Inspecteur vernietigd en de aanslag en de beschikking belastingrente verminderd.

1.4.

De Inspecteur heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 februari 2018. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Vaststaande feiten

2.1.

Belanghebbende was in 2012 werkzaam als gastouder. In dit jaar verzorgde zij ten behoeve van acht ouders (vraagouders) de opvang van tien kinderen. De opvang vond plaats bij belanghebbende thuis. De voorziening voor kinderopvang van belanghebbende is ingeschreven in het landelijke register kinderopvang. In het jaar 2012 bedroeg de omzet € 14.669 en het resultaat na aftrek van kosten € 12.469.

2.2.

In verband met haar werkzaamheden heeft belanghebbende op 24 april 2003 een overeenkomst gesloten met de Stichting [A] te [Z] (hierna: het gastouderbureau). Voor alle kinderen waarvoor belanghebbende opvang heeft verzorgd, heeft bemiddeling door dit gastouderbureau plaatsgevonden. In deze overeenkomst (waarbij belanghebbende als GO wordt aangeduid en het gastouderbureau als GOB) is, voor zover van belang, het volgende overeengekomen.

“Overwegende dat:

- GOB zich in beginsel bereid verklaart GO te bemiddelen;

- GO verklaart bekend te zijn met het feit dat GOB slechts bemiddelt indien en voor zover de kinderopvang bij een gastouder en/of de vraagouder (ook wel: VO) plaatsvindt binnen de van overheidswege gestelde (kwaliteits) normen;

- GO de gewenste gegevens beschikbaar heeft gesteld in een intake-gesprek;

- Tussen GOB en GO geen arbeidsverhouding zal bestaan doch slechts een zuivere

bemiddelingsverhouding.

Artikel 1

GO verklaart zich bereid om te voldoen aan de voorwaarden die GOB stelt aan een te bemiddelen GO. Deze voorwaarden luiden:

a. de door GO te verrichten opvang zal voldoen aan de van overheidswege gestelde

kwaliteitseisen die gelden voor kinderopvang;

b. de woning van GO en/of VO voldoet aan de eisen ten aanzien van veiligheid en hygiëne zoals omschreven in de gastoudermap;

c. de door GO van VO te ontvangen beloning voor opvang en verzorging conform de tarieven die GOB heeft vastgesteld;

d. GO neemt deel aan evaluatiegesprekken;

Artikel 2

GOB zal bemiddelen ter zake van de opvang en verzorging van een kind/van kinderen van een VO/VO’s. Opvang en verzorging van het kind/de kinderen van VO zal plaatsvinden bij de GO en/of VO thuis. De bemiddeling houdt in: het met elkaar in contact brengen van bij GOB geregistreerde vraag-en gastouders, opdat deze met elkaar een overeenkomst kunnen sluiten voor de opvang en verzorging van het kind/de kinderen. GO kan aan deze overeenkomst bij het niet of niet geheel voldoen aan de bemiddelingswensen van GO, jegens GOB geen aanspraken ontlenen.

Artikel 3

GO garandeert GOB dat GO een AansprakelijkheidsVerzekering Particulieren heeft afgesloten in verband met de risico’s die zijn verbonden aan de opvang van het kind/de kinderen van de VO/VO’s. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart GOB hiernaar te hebben geïnformeerd.

GOB verklaart als aanvulling op de eigen AVP-verzekering van GO een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten ten behoeve van GO bij schade aan derden.

Artikel 4

Op GOB rust in generlei opzicht de verplichting om “loon” te betalen aan GO. GO erkent dat GO jegens GOB geen enkele aanspraak heeft op betaling voor de door GO jegens VO te verrichten opvangwerkzaamheden. Een eventueel door GOB te vervullen kassiersfunctie en retributiefunctie doet daaraan niet af.

GO erkent dat het risico dat GO niet/niet tijdig/niet volledig betaald krijgen van de door VO verschuldigde beloning wegens door GO verrichte opvangwerkzaamheden geheel bij de GO zelf berust. GO kan GOB ter zake van dit in gebreke zijn door de VO op geen enkele wijze aanspreken.

Artikel 5

GO erkent dat GOB geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid heeft ten aanzien van hetgeen VO en GO onderling rechtstreeks overeenkomen, zoals bijvoorbeeld - doch niet beperkt tot - op het gebied van opvang c.q. verzorging van het kind/de kinderen.

GO verklaart voorts geen enkele plicht tot het verrichten van (opvang)werkzaamheden te hebben

jegens GOB; GO heeft een dergelijke plicht slechts jegens VO. GOB verklaart zich hiermede akkoord.

Artikel 6

Lid 1

GOB zal GO indien en voor zover van toepassing periodiek een overzicht toezenden inzake door GOB georganiseerde activiteiten, cursussen en dergelijke. GO verklaart zich bekend met de - naast hetgeen reeds in artikel 1 is vermeld - door GOB georganiseerde activiteiten, cursussen en dergelijke, waaraan desgewenst door de GO op vrijwillige basis kan worden deelgenomen.

Lid 2

Ten einde GO in staat te stellen dergelijke activiteiten kosteloos bij te wonen, zal GOB een redelijke vergoeding voor de door GO te maken kosten inzake vervoer verstrekken.

Artikel 7

GO zal steeds een urenregistratie bijhouden. GO zal eens per maand een overzicht van de door GO gewerkte uren opstellen. GO zal dit overzicht ondertekenen en vervolgens ter goedkeuring voorleggen aan de VO. Nadat VO het overzicht akkoord heeft bevonden, zal GO het overzicht indienen bij GOB.”

2.3.

Met de vraagouders heeft belanghebbende telkens een overeenkomst van opdracht gesloten. Hierin is vastgelegd dat de overeenkomst tot stand is gekomen door bemiddeling van het gastouderbureau. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot opvangtijden, vakanties, ziekte van belanghebbende of van de op te vangen kinderen. In de overeenkomst is ook vermeld dat bij blijvende meningsverschillen over de uitvoering van de opdracht de partijen de hulp van het gastouderbureau zullen inroepen. Met betrekking tot de te betalen vergoeding is het volgende in de overeenkomsten opgenomen.

“Artikel 6 Honorarium

Voor de door GO ingevolge deze overeenkomst te verrichten opvang en verzorging van 1 (zegge: een) kind van VO is VO een beloning verschuldigd aan GO.

GO ontvangt naast het door de Stichting vastgestelde uurtarief per kind nog een extra vergoeding per uur indien GO het kind opvangt:

- thuis bij VO (thuisopvang)

- weekends

- ’s-avonds

- op feestdagen.

Thuisopvang is alleen mogelijk indien men maximaal 3 dagen per week opvang nodig heeft.

Voor de dagen c.q. uren zoals overeengekomen conform artikel 2 ter zake waarvan VO niet of niet tijdig aan GO schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat geen opvang en verzorging nodig is, heeft GO onverminderd recht op beloning wegens beschikbaarheid. Hetzelfde geldt bij niet tijdige melding inzake vakanties (artikel 3) en/of ziekte van op te vangen kind/kinderen (artikel 5).

Gedurende ziekte, vakanties en absentie anderszins van GO bestaat voor GO geen enkel recht op doorbetaling van de overeengekomen beloning.

(…)

Artikel 8 Onkosten

In verband met de door GO gemaakte onkosten, zoals b.v, voeding en luiers, zal VO naast het

honorarium ex artikel 6 tevens een onkostenvergoeding aan GO verschuldigd zijn, die rechtstreeks betaald wordt aan GO, aan het einde van de maand.”

2.4.

Belanghebbende legt de door haar gewerkte uren vast en geeft deze maandelijks door aan het gastouderbureau. Na accordering door de betreffende vraagouders verzorgt het gastouderbureau de facturering en wordt ook belanghebbende betaald. Aan de vraagouders worden de door het gastouderbureau vastgestelde tarieven in rekening gebracht. Na aftrek van de vergoeding voor het gastouderbureau resteert voor belanghebbende een vergoeding van € 4 per uur per kind. Belanghebbende heeft in het jaar 2012 geen gebruik gemaakt van de in artikel 6 van de overeenkomst van opdracht vermelde mogelijkheid een extra vergoeding in rekening te brengen omdat geen opvang buiten de reguliere tijden en reguliere plaats van opvang heeft plaatsgevonden. Evenmin heeft zij in dat jaar aan de ouders kosten in rekening gebracht als bedoeld in artikel 8 van de overeenkomst van opdracht. In latere jaren heeft zij dit wel gedaan.

2.5.

Belanghebbende neemt het pedagogische beleidsplan van het gastouderbureau in acht. Daarnaast beschikt zij over een eigen pedagogisch beleidsplan. Een medewerker van het gastouderbureau bezoekt belanghebbende tweemaal per jaar met het oog op de inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de op te vangen kinderen.

3 Geschil

3.1.

In geschil is of de door belanghebbende genoten inkomsten uit kinderopvang aangemerkt kunnen worden als winst uit onderneming (standpunt belanghebbende) of als resultaat uit overige werkzaamheden (standpunt Inspecteur).

3.2.

De Inspecteur concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank en tot ongegrondverklaring van het beroep. Belanghebbende concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank.

4 Beoordeling van het geschil

5 Griffierecht en proceskosten

6 Beslissing