Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-06-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6064, 20/00435

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-06-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6064, 20/00435

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
22 juni 2021
Datum publicatie
2 juli 2021
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:6064
Formele relaties
Zaaknummer
20/00435

Inhoudsindicatie

Wet Woz. Proceskostenvergoeding bezwaar. Aan de heffingsambtenaar te wijten onrechtmatigheid?

Uitspraak

locatie Arnhem

nummer 20/00435

uitspraakdatum: 22 juni 2021

Uitspraak van de achttiende enkelvoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 4 februari 2020, nummer LEE 18/3434, in het geding tussen belanghebbende en

de heffingsambtenaar van de gemeente Het Hogeland (hierna: de heffingsambtenaar)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak [a-straat] 3 te [Z] (hierna: de woning), per waardepeildatum 1 januari 2017 en naar de toestand op die datum, voor het jaar 2018 vastgesteld op € 200.000.

1.2.

Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de heffingsambtenaar bij uitspraak op bezwaar de eerder vastgestelde waarde verminderd tot € 194.000. Het verzoek van belanghebbende om toekenning van een proceskostenvergoeding is door de heffingsambtenaar afgewezen.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank NoordNederland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft via beeldbellen plaatsgevonden op 12 mei 2021. Daarbij zijn verschenen en gehoord: namens belanghebbende zijn gemachtigde [A] en namens de heffingsambtenaar [B] , bijgestaan door mr. [C] . Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Vaststaande feiten

2.1.

Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van de woning. Aan de woning is aardbevingsschade ontstaan. Deze schade was op 1 januari 2018 nog niet hersteld.

2.2.

Op 8 november 2017 heeft de gemeente Het Hogeland in een lokale huis-aan-huiscourant een bericht geplaatst over het melden van aardbevingsschade. Daarbij is tevens aangekondigd dat inwoners daarover binnenkort een brief van de gemeente zouden ontvangen.

2.3.

De Afdeling Belastingen van de gemeente Het Hogeland heeft belanghebbende een brief gestuurd met dagtekening 17 november 2017 waarin – voor zover van belang – het volgende is vermeld:

“Binnen onze gemeente hebben wij helaas ook te maken met aardbevingen als gevolg van gaswinning in onze provincie. Veel inwoners hebben schade aan hun woning en/of bedrijfspand. Dat geldt rnogelijk ook voor u. Deze schade is van invloed op de hoogte van de WOZ-waarde van uw pand. Met die schade houden wij rekening bij de bepaling van dc hoogte van de onroerend zaakbelasting die u verschuldigd bent. Daarvoor is bet wel zaak dal u die schade meldt. Hoe dat moet, leest u in deze brief.

Schade is van invloed op de WOZ-waarde

Uw object(cn) word(t)(en) jaarlijks gewaardeerd door de gemeente. Deze waarde staat bekend als de WOZ-waarde. Op basis van de WOZ-waarde wordt door de gemeente de Onroerende Zaakbelasting (OZB) bepaald. De gemeente Bedum wil de WOZ-waarde correct vaststellen. Daarom nodigen wij u graag uit om aardbevingsschade aan uw object(cn) bij ons te melden. Op deze manier kan de gemeente bij de waardebepaling van de WOZ-waarde rekening honden met de aanwezige schade.

Heeft u aardbevingsschade?

Uw schademelding wordt door ons getoetst. Er wordt rekening gehouden met de aardbevingsschade als aan twee voorwaatden is voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van schade die op 1 januari 2018 nog niet hersteld is. Verder moet er een schaderapport van het Centrum Veilig Wonen (CVW) – de instantie waar sinds 2015 schades moeten worden gemeld - kunnen worden overgelegd.

Vóór 2015 moest schade bij de NAM worden gemeld. Ook die schades hebben invloed op de WOZ-waarde, vooropgesteld dat ze op 1 januari 2018 nog niet zijn hersteld.

Als u de schade vóór 1 januari 2018 meldt, dan wordt de schade verrekend in de belastingaanslag die u eind februari van ons ontvangt.

Rekenvoorbeeld:

Op basis van de WOZ-waarde wordt de Onroerende Zaakbelasting (OZB) bepaald. De aftrek van het schadebedrag heeft dus direct invloed op de hoogte van de OZB. Per € 5.000,- schade wordt de OZB met ongeveer € 8,60 verminderd.

Hieronder leest u hoe de schade bij ons moet worden gemeld:

• Ga naar www.bedum.nl. Op de homepage vindt u een button voor het melden van de schade;

(...)

Wel schade maar (nog) geen schaderapport?

Als u wel aardbevingsschade heeft maar u heeft nog geen schaderapport? Neem dan contact op met de afdelingen Middelen. (...)

Geen computer of scanner?

Heeft u geen computer maar wilt u wel uw aardbevingsschade aamnelden? Maak in dat geval een afspraak met één van onze medewerkers van de afdelingen Belastingen. (...)

Vragen?

Aarzelt u bij vragen of opmerkingen niet om contact met ons op te nemen!

(…)"

2.4.

Belanghebbende heeft de schade niet gemeld bij de gemeente Het Hogeland. Wel heeft belanghebbende op 4 december 2017 een (telefonische) schademelding gedaan bij het Centrum Veilig Wonen.

2.5.

Op 28 februari 2018 is de WOZ-waarde van de onroerende zaak bij beschikking vastgesteld op € 200.000. Bij de WOZ-beschikking is een bijlage gevoegd waarin onder meer is opgenomen:

“Aardbevingsschade ?

Helaas vinden er ook in onze gemeente met enige regelmaat aardbevingen plaats. Deze vervelende gebeurtenissen veroorzaken veel schade. Is ook uw woning en/of bedrijfspand beschadigd en heeft u een schaderapport ? Geef dit dan aan bij de gemeente. Eind vorig jaar bestond de mogelijkheid om erkende aardbevingsschade, die nog niet is hersteld, bij de gemeente te melden via de website.

Mocht u nog niet herstelde aardbevingsschade hebben en deze schade nog niet hebben gemeld bij de gemeente dan kunt u dit alsnog doen. Neemt u hiervoor telefonisch contact op via telefoonnummer 050-3018293. Achteraf kunnen we de WOZ-waarde van uw woning dan alsnog aanpassen.”

2.6.

Bij brief van 28 maart 2018 heeft belanghebbende bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde. In de bezwaarfase heeft belanghebbende onder meer gewezen op aardbevingsschade. In verband met de fysiek aanwezige aardbevingsschade is de vastgestelde WOZ-waarde bij uitspraak op bezwaar verminderd tot € 194.000. Het verzoek van belanghebbende een proceskostenvergoeding toe te kennen, is door de heffingsambtenaar afgewezen, omdat de vermindering in de visie van de heffingsambtenaar niet het gevolg was van een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigdheid. De Rechtbank heeft het standpunt van de heffingsambtenaar gevolgd.

3 Geschil

3.1

In geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten die zij in verband met de behandeling van het bezwaar heeft moeten maken.

4 Beoordeling van het geschil

5 Griffierecht en proceskosten

6 Beslissing