Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-02-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:1084, 20/01008

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-02-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:1084, 20/01008

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
15 februari 2022
Datum publicatie
25 februari 2022
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:1084
Formele relaties
Zaaknummer
20/01008

Inhoudsindicatie

Uitspraak

locatie Arnhem

nummer 20/01008

uitspraakdatum: 15 februari 2022

Uitspraak van de tweede enkelvoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[belanghebbende] te [woonplaats] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 30 oktober 2020, nummer UTR 19/3573, ECLI:NL:RBMNE:2020:4930 in het geding tussen belanghebbende en

de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (hierna: de heffingsambtenaar)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak [adres1] 16 te [woonplaats] (hierna: de onroerende zaak), per waardepeildatum 1 januari 2018 en naar de toestand op die datum, voor het jaar 2019 vastgesteld op € 371.000. Tegelijk met deze beschikking is de aanslag onroerendezaakbelasting 2019 (OZB) voor zover het betreft het eigenaarsgedeelte vastgesteld.

1.2.

Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de heffingsambtenaar bij uitspraak op bezwaar de beschikking en de aanslag gehandhaafd.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Midden-Nederland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, de uitspraak op bezwaar van de heffingsambtenaar vernietigd, de beschikking en de aanslag gehandhaafd zoals deze luiden na het besluit van verweerder om de waarde van de woning nader vast te stellen op € 349.000 en de aanslag dienovereenkomstig te verminderen. Daarnaast heeft de Rechtbank de heffingsambtenaar veroordeeld het door belanghebbende betaalde griffierecht te vergoeden en heeft de Rechtbank de heffingsambtenaar veroordeeld in de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van € 524,25.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 november 2021. Daarbij zijn verschenen en gehoord mr. D.A.N. Bartels als de gemachtigde van belanghebbende, alsmede [naam1] namens de heffingsambtenaar, bijgestaan door [naam2] . Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Vaststaande feiten

2.1.

Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van de onroerende zaak. Het betreft een in 1990 gebouwde drive-inwoning, gelegen in [de wijk] . De woning staat op een kavel van 93 m2 en heeft een woonoppervlak van 159 m2. Tot de woning behoren een garage van 21 m2 en twee dakterrassen van 8m2 en 18 m2.

2.2.

De gemachtigde van belanghebbende heeft namens verschillende belanghebbenden wonende aan de [adres1] te [woonplaats] bezwaar en beroep ingesteld. In de zaak met nummer UTR 19/3580 heeft de hoorzitting in de bezwaarfase plaatsgevonden op 16 april 2019. In de zaken UTR 19/3561, UTR 19/3564, UTR 19/3565, UTR 19/3569, UTR 19/3573, UTR 19/3576 en UTR 19/3578 heeft de hoorzitting in de bezwaarfase plaatsgevonden op 28 mei 2019.

2.3.

Bij brief van 2 juni 2020 heeft de heffingsambtenaar de Rechtbank medegedeeld dat hangende het beroep met uitzondering van de zaak met nummer UTR 19/3564 de bij de beschikkingen vastgestelde waarden van de onder 2.2 bedoelde woningen zijn verlaagd. Daarbij is de vastgetelde waarde van de onroerende zaak en daarmee de heffingsmaatstaf van de aanslag verlaagd tot € 349.000. De motivering van dat besluit is opgenomen in de bij die brief gevoegde e-mail van 2 juni 2020. Met betrekking tot de vergoeding van de door belanghebbende in de bezwaarfase gemaakte kosten van rechtsbijstand is daarin, voor zover hier van belang, opgenomen:

"Het voorgaande betekent dat u in 7 van de 8 beroepszaken recht heeft op een proceskostenvergoeding in bezwaar. Voor UTR 19/3580 (…) geldt dat voor de bezwaarfase een vergoeding in aanmerking komt van € 522,- (1 punt voor bezwaar en 1 punt voor horen).

Voor de proceskosten in deze 6 zaken (dus uitgezonderd UTR 19/3564 (…)), [waartoe de onderhavige zaak behoort], stel ik mij op het standprint dat deze als samenhangende zaken kunnen worden gezien. Al deze bezwaarschriften zijn qua gronden algemeen en gelijkluidend geformuleerd. Op de hoorzitting van 28 mei 2019 zijn deze dossiers behandeld en zijn de nader aangevoerde gegrond eveneens identiek aan elkaar. Dat afzonderlijk verslag is gelegd is vanwege

het feit dat het verschillende particuliere belanghebbenden betreft, neemt niet weg dat de zaken op een en dezelfde hoorzitting en gevoegd zijn behandeld. (...)

Proceskosten in de bezwaarfase

(…)

Voor de overige 6 zaken [waartoe de onderhavige zaak behoort] (.. . )geldt dat deze in bezwaar met elkaar samenhangen en tellen zij als 1 zaak, zodat ik kom tot de volgende opstelling van de te vergoeden kosten:

- Bezwaarschrift 1 punt à € 261 maal wegingsfactor 1 (gemiddelde zwaarte) maal 1,5

voor meer dan vier samenhangende zaken = € 391,50

- Hoorzitting 1 punt à £ 261 maal wegingsfactor 1 (gemiddelde zwaarte) maal 1,5

voor meer dan vier samenhangende zaken = £ 391,50

In totaal komt voor vergoeding in de bezwaarfase in aanmerking een bedrag van

€ 783,00 (per zaak wordt dan voor de bezwaarfase vergoed € 130,50)"

2.4.

Het beroep van belanghebbende is ter zitting van de Rechtbank (nagenoeg) gelijktijdig behandeld met vier andere beroepen over de Woz-waarde van woningen die in dezelfde straat gelegen zijn als de onroerende zaak. Met betrekking tot de vergoeding van de door belanghebbende in de bezwaarfase gemaakte kosten van rechtbijstand heeft de Rechtbank geoordeeld dat de heffingsambtenaar een juiste beslissing heeft genomen. De Rechtbank heeft deze beslissing alsmede de gronden waarop deze beslissing rust (zie 2.3) tot de hare gemaakt. Met betrekking tot de vergoeding van de door belanghebbende in de beroepsfase gemaakte kosten van rechtsbijstand is in de uitspraak van de Rechtbank, voor zover hier van belang, opgenomen:

“4.11 (…) De onderhavige zaak en de zaken met de dossiernummers UTR 19/3580, UTR 19/3576 en UTR 19/3569 zijn samenhangende zaken omdat in deze zaken de beroepen op dezelfde dag zijn ingesteld, het vooronderzoek in dezelfde periode heeft plaatsgevonden en de rechtbank de beroepen op dezelfde zitting heeft behandeld en voorts omdat in deze zaken rechtsbijstand is verleend door dezelfde persoon, namelijk gemachtigde, van wie de werkzaamheden in elk van de zaken nagenoeg identiek konden zijn en, gelet op hetgeen dienaangaande uit de door gemachtigde in de zaken overgelegde stukken blijkt, ook zijn geweest. Hieraan doet niet af dat de rechtsbijstand aan vier verschillende belanghebbenden is verleend en evenmin dat gemachtigde, naar hij stelt, met ieder van hen in de beroepsfase afzonderlijk heeft gesproken. Dat de woningen waarvan de vastgestelde waarden in de vier zaken in geschil zijn, niet in alle opzichten identiek zijn, brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel.”

3 Geschil

3.1.

In hoger beroep is uitsluitend de hoogte van de toegekende proceskostenvergoeding voor de bezwaar- en beroepsfase in geschil. Het geschil spitst zich toe op de vraag of sprake is van samenhangende zaken in de zin van artikel 3, lid 2 Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: Bpb).

3.2.

Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van samenhangende zaken, omdat de werkzaamheden in elk van de zaken niet nagenoeg identiek konden zijn.

3.3.

De heffingsambtenaar verdedigt de tegenovergestelde opvatting en stelt dat de uitspraak van de Rechtbank op dit punt juist is.

3.4.

De overige in het hogerberoepschrift genoemde beroepsgronden zijn door de gemachtigde van belanghebbende ter zitting ingetrokken.

4 Beoordeling van het geschil

5 Griffierecht en proceskosten

6 Beslissing