Home

Hoge Raad, 30-09-2016, ECLI:NL:HR:2016:2197, 15/04529

Hoge Raad, 30-09-2016, ECLI:NL:HR:2016:2197, 15/04529

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
30 september 2016
ECLI
ECLI:NL:HR:2016:2197
Zaaknummer
15/04529

Inhoudsindicatie

Art. 3, lid 2, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999. Advocaat-Generaal is in het kader van bijstand ‘uitgezonden’ naar de Nederlandse Antillen. Premieplicht in Nederland.

Uitspraak

30 september 2016

nr. 15/04529

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z], Curaçao (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 27 augustus 2015, nr. 13/00783, op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (nr. AWB 12/1999) betreffende de aan belanghebbende voor het jaar 2009 opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen ’s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.

Belanghebbende heeft de zaak doen toelichten door D.G. Barmentlo, advocaat te Amsterdam.

2 Beoordeling van de middelen

2.1.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

2.1.1.

Belanghebbende is Advocaat-Generaal en was tot 1 maart 2006 in die hoedanigheid werkzaam bij het ressortsparket te [R].

2.1.2.

Belanghebbende is met ingang van 1 maart 2006 in het kader van de door Nederland verleende technische bijstand aan de (toenmalige) Nederlandse Antillen door de Nederlandse Antillen in dienst genomen en als Advocaat‑Generaal aangesteld bij het Parket van de Procureur-Generaal bij het Gemeenschappelijk Hof van (destijds) de Nederlandse Antillen en Aruba. Ook in het onderhavige jaar 2009 was hij aldaar als zodanig werkzaam.

2.1.3.

In verband met zijn benoeming tot Advocaat‑Generaal bij het Gemeenschappelijk Hof is door de Nederlandse Minister van Justitie aan belanghebbende verlof zonder behoud van bezoldiging verleend.

2.1.4.

Met dagtekening 28 september 2011 heeft de Inspecteur aan belanghebbende een aanslag IB/PVV voor het jaar 2009 opgelegd. Daarbij heeft de Inspecteur € 10.007 aan premie volksverzekeringen geheven.

2.2.

Voor het Hof was onder meer in geschil of belanghebbende in 2009 premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. Het geschil spitste zich onder meer toe op de vraag of belanghebbende op de (toenmalige) Nederlandse Antillen en Aruba werkzaam was op basis van uitzending door de Nederlandse overheid als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (hierna: BUB 1999).

2.3.

Het Hof heeft die vraag bevestigend beantwoord.

2.4.

Tegen dit oordeel keert zich het middel met onder meer de klacht dat het Hof heeft miskend dat voor het begrip ‘uitzenden’ als bedoeld in artikel 3, lid 2, BUB 1999 beslissend is of gewerkt wordt in opdracht van de Nederlandse overheid. Het middel is tevergeefs voorgesteld. ’s Hofs oordeel geeft geen blijk van een onjuiste opvatting over het begrip uitzenden. De omstandigheid dat in de toelichting op artikel 3, lid 2, BUB 1999 wordt gesproken over “de ambtenaar die in opdracht van de Nederlandse overheid gaat werken” staat niet in de weg aan het oordeel dat belanghebbende is ‘uitgezonden’ in de zin van artikel 3, lid 2, BUB 1999, ook niet bezien in samenhang met belanghebbendes positie als Advocaat-Generaal.

2.5.

De middelen kunnen voor het overige niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de middelen in zoverre niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4 Beslissing