Home

Hoge Raad, 19-05-2023, ECLI:NL:HR:2023:734, 23/01195

Hoge Raad, 19-05-2023, ECLI:NL:HR:2023:734, 23/01195

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19 mei 2023
Datum publicatie
19 mei 2023
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:734
Zaaknummer
23/01195

Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek. De Hoge Raad wijst het verzoek om wraking af.

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

VIERDE KAMER

Nummer 23/01195

Datum 19 mei 2023

BESLISSING

in de zaak van

[verzoekster] te [plaats] (hierna: verzoekster)

betreffende het door verzoekster ingediende verzoek om wraking van de hierna te noemen leden van de Hoge Raad.

1 De procedure

1.1

Verzoekster heeft beroep in cassatie ingesteld in de zaak die bij de belastingkamer van de Hoge Raad is ingeschreven onder nummer 22/02129. Bij bericht van 9 februari 2023 is aan verzoekster meegedeeld dat op 17 februari 2023 in de hiervoor genoemde zaak uitspraak zal worden gedaan. Tevens is daarin meegedeeld dat de beslissing wordt genomen door de leden van de Hoge Raad mr. J. Wortel, mr. P.A.G.M. Cools en mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk.

1.2

Bij op 16 februari 2023 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen brief, heeft verzoekster de wraking verzocht van de hiervoor in 1.1 vermelde leden van de Hoge Raad. Dit wrakingsverzoek is bij de Hoge Raad ingeschreven onder nummer 23/00611. De leden van de Hoge Raad tegen wie dit wrakingsverzoek is gericht, hebben meegedeeld dat zij niet in de wraking berusten en dat zij afzien van de mogelijkheid te worden gehoord.

1.3

Het wrakingsverzoek met nummer 23/00611 wordt behandeld door de leden van de Hoge Raad mr. V. van den Brink, mr. T.H. Tanja-van den Broek en mr. F.J.P. Lock (hierna ook: de wrakingskamer). De mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek was gepland op 27 maart 2023.

1.4

Bij op 23 maart 2023 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen brief, heeft verzoekster de wraking verzocht van de hiervoor in 1.3 vermelde leden van de Hoge Raad (hierna ook: de wraking van de wrakingskamer). Dit wrakingsverzoek is bij de Hoge Raad ingeschreven onder nummer 23/01195. De leden van de Hoge Raad tegen wie dit wrakingsverzoek is gericht, hebben meegedeeld dat zij niet in de wraking berusten en dat zij afzien van de mogelijkheid te worden gehoord.

1.5

Op 24 april 2023 heeft de mondelinge behandeling van het verzoek om wraking van de wrakingskamer plaatsgevonden. Tijdens deze mondelinge behandeling is verzoekster, bijgestaan door haar adviseur […] , gehoord en heeft zij het verzoek toegelicht aan de hand van een overgelegde pleitnota. De advocaat-generaal W.L. Valk heeft tijdens deze behandeling desgevraagd meegedeeld af te zien van het nemen van een conclusie. Van de mondelinge behandeling is een proces-verbaal opgemaakt.

2 Beoordeling van het verzoek om wraking van de wrakingskamer

2.1

Op grond van artikel 8:15 Awb kan elk van de rechters die een zaak behandelen, door een partij worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Ingevolge artikel 29 AWR is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op de behandeling van het beroep in cassatie in belastingzaken.

2.2

Bij de behandeling van het verzoek om wraking van de wrakingskamer moet worden vooropgesteld dat een rechter uit hoofde van zijn of haar aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een procespartij een vooringenomenheid koestert, althans dat de vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd is.1

2.3

Verzoekster heeft aan haar wrakingsverzoek ten grondslag gelegd dat de oproep voor de zitting van 27 maart 2023 niet aangetekend is verzonden en haar niet tijdig heeft bereikt (hetgeen zij in strijd acht met artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, hierna: EVRM) en dat die zittingsdatum is vastgesteld zonder overleg met haar (hetgeen zij in strijd acht met artikel 8 EVRM). Deze omstandigheden rechtvaardigen niet de daaruit door verzoekster getrokken conclusie dat de betrokken raadsheren (ten aanzien van haar) vooringenomen zijn en evenmin dat de vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd is.

2.4

Tijdens de mondelinge behandeling heeft verzoekster verder aangevoerd dat uit de oproepingsbrief van 7 maart 2023 volgt dat zij ter zitting van 27 maart 2023 niet het woord zou mogen voeren (hetgeen zij in strijd acht met artikel 10 EVRM). Deze grond is te laat aangevoerd; artikel 8:16 lid 3 Awb houdt in dat alle feiten en omstandigheden tegelijk moeten worden voorgedragen. De grond is overigens onjuist omdat uit de oproepingsbrief niet volgt dat verzoekster niet het woord mag voeren.

2.5

Gelet op wat hiervoor onder 2.3 en 2.4 is overwogen zal het verzoek om wraking worden afgewezen.

3 Beslissing

De Hoge Raad wijst het verzoek om wraking van mr. V. van den Brink, mr. T.H. Tanja-van den Broek en mr. F.J.P. Lock af.

Deze beslissing is gegeven door de vicepresident M.J. Kroeze als voorzitter, en de raadsheren A.E.M. Röttgering en G.C. Makkink, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A. Woller-van Welie, en in het openbaar uitgesproken op 19 mei 2023.