Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 12-02-2020, ECLI:NL:OGHACMB:2020:20, AUA201900090

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 12-02-2020, ECLI:NL:OGHACMB:2020:20, AUA201900090

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12 februari 2020
Datum publicatie
17 februari 2020
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2020:45
Zaaknummer
AUA201900090

Inhoudsindicatie

Belanghebbende heeft een partij industriële koeltorens ingevoerd. De vraag is onder welke tariefindeling de koeltorens vallen. Belanghebbende betoogt dat de koeltorens bestemd zijn om gezamenlijk met chillers een koelfunctie te verrichten, dat chillers vallen onder tariefpost 8415 en dat de koeltoerens op grond van de indelingsregels van het Geharmoniseerd Systeem dan ook vallen onder post 8415. Het Gerecht oordeelt echter dat chillers onder tariefpost 8418 vallen. De vraag of de koeltorens bestemd zijn om gezamenlijk met de chillers een koelfunctie te verrichten, behoeft dan geen beantwoording meer. Ook de vraag of de koeltorens onder het begunstigend beleid vallen, behoeft dan niet te worden beantwoord. Het beroep is ongegrond.

Uitspraak

Uitspraak van 12 februari 2020

BBZ nr. AUA201900090

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening op het beroep in belastingzaken van:

[Belanghebbende], gevestigd te Aruba,

belanghebbende,

gericht tegen:

DE INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN, zetelend te Aruba,

de Inspecteur.

1 PROCESVERLOOP

1.1

Aan belanghebbende is op 10 april 2018 een uitnodiging tot betaling van invoerrechten uitgereikt ten bedrage van Afl. 13.931.

1.2

Belanghebbende heeft op 8 mei 2018 daartegen bezwaar gemaakt.

1.3

De Inspecteur heeft bij uitspraak van 12 december 2018 het bezwaar afgewezen.

1.4

Belanghebbende heeft op 11 januari 2019 tegen de uitspraak van de Inspecteur beroep ingesteld bij het Gerecht. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van Afl 150.

1.5

De Inspecteur heeft op 26 september 2019 een verweerschrift ingediend.

1.6

Belanghebbende heeft op 13 januari 2020 nadere stukken ingediend.

1.7

De zitting heeft plaatsgevonden op 23 januari 2020 te Oranjestad. Namens belanghebbende is advocaat [A] verschenen. Namens de Inspecteur zijn verschenen [B] en [C]. Belanghebbende heeft ter zitting een pleitnota voorgedragen en ingebracht. De Inspecteur heeft ter zitting met instemming van belanghebbende een formulier met dummie codes ingebracht, alsmede de GS-toelichtingen bij tariefposten 8415 tot en met 8418.

1.8

Op verzoek van het Gerecht en met instemming van belanghebbende heeft de Inspecteur op 24 januari 2020 een (uitvoerigere) GS-toelichting op de tariefposten 8415 tot en met 8418 ingebracht.

2 FEITEN

2.1

Belanghebbende heeft een partij industriële koeltorens ingevoerd van het merk Reymsa, model RTU-714210-A (hierna: de koeltorens). Deze koeltorens vormen onderdeel van een zogenoemd ‘chilled water system’ dat wordt geïnstalleerd in een hotelgebouw. De koeltorens worden gebruikt in combinatie met zogenoemde ‘chillers’. Door deze chillers worden de binnenruimtes in het hotelgebouw gekoeld met water.

2.2

Een ‘chilled water systeem’ bestaat uit twee circuits: een watercircuit en een koelcircuit. Het watercircuit circuleert door het gebouw en brengt koelwater naar de binnenruimtes. Daar koelt het de binnenruimte af. Het koelcircuit bevindt zich buiten het gebouw en dient om het koelwater in het watercircuit af te koelen. Ter afkoeling van het koelwater worden de chillers gebruikt. Door installatie van de koeltorens vindt het koelproces op energie- en kostenefficiëntere wijze plaats.

2.3

In de vrachtbrief (bill of lading) van de koeltorens is als tariefpost vermeld 8419.

2.4 [

Q] heeft aangifte ten invoer gedaan. Op de aangiften is als van toepassing zijnde tariefpost vermeld 8415 (machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten). Voor deze post geldt in beginsel een tarief van 22%, maar op basis van begunstigend beleid wordt onder voorwaarden een tarief van 2% toegepast.

2.5

Bij het vaststellen van de onderwerpelijke uitnodiging tot betaling heeft de Inspecteur zich op het standpunt gesteld dat de koeltorens moeten worden ingedeeld in tariefpost 8419, waarvoor een tarief van 12% geldt.

3 GESCHIL EN STANDPUNTEN PARTIJEN

3.1

In geschil is de tariefindeling van de koeltorens.

3.2

Belanghebbende betoogt dat de koeltorens vallen onder post 8415, voor welke post op basis van begunstigend beleid een tarief geldt van 2%.

3.3

In dat verband voert belanghebbende aan i) dat de koeltorens bestemd zijn om gezamenlijk met de chillers een koelfunctie te verrichten, ii) dat de chillers vallen onder post 8415, iii) dat de koeltorens op grond van de indelingsregels van afdeling XVI van het Gerharmoniseerde Systeem (aantekening 2b, 3 en 4) dan ook vallen onder post 8415, en iv) dat het begunstigende beleid in dat geval van toepassing is omdat sprake is van een VSC-systeem, zodat het tarief van 2% geldt.

3.4

De Inspecteur verdedigt het standpunt dat de koeltorens onder post 8419 moeten worden ingedeeld, voor welke post een tarief geldt van 12%. De Inspecteur voert in dat verband aan i) dat de koeltorens niet bestemd zijn om uitsluitend met chillers een koelfunctie te verrichten, ii) dat chillers bovendien onder post 8418 vallen, en iii) dat het begunstigende beleid toepassing mist omdat geen sprake is van een VSC-systeem.

3.5

Belanghebbende concludeert tot vernietiging van de uitnodiging tot betaling, de Inspecteur concludeert tot handhaving ervan.

4 BEOORDELING VAN HET BEROEP

5 PROCESKOSTEN

6 DE BESLISSING