Home

Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 31-08-2015, ECLI:NL:ORBBACM:2015:29, 2013/65296

Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 31-08-2015, ECLI:NL:ORBBACM:2015:29, 2013/65296

Gegevens

Instantie
Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
31 augustus 2015
ECLI
ECLI:NL:ORBBACM:2015:29
Zaaknummer
2013/65296

Inhoudsindicatie

Het zonder meer corrigeren van alle, aan een (niet gelieerde) verzekeringsmaatschappij betaalde pensioenpremies en het zonder enige onderbouwing opleggen van een forse vergrijpboete is ernstig onzorgvuldig. Bezwaarkostenvergoeding ex art. 32a ALL.

Uitspraak

Beschikking d.d. 31 augustus 2015, nr. 2013/65296

DE RAAD VAN BEROEP VOOR BELASTINGZAKEN

zitting houdende op Curaçao

inzake:

X N.V., gevestigd te Curaçao, belanghebbende,

gemachtigde: [Y],

tegen

de Inspecteur der Belastingen op Curaçao, de Inspecteur.

1 Het procesverloop

1.1

Aan belanghebbende is met dagtekening 20 mei 2011 een naheffingsaanslag in de winstbelasting opgelegd voor het jaar 2006. Gelijktijdig is aan belanghebbende bij beschikking een boete opgelegd ten bedrage van 25% van de nageheven winstbelasting.

1.2

Belanghebbende is op 20 juni 2011 tijdig in bezwaar gekomen tegen de naheffingsaanslag en de boetebeschikking. Bij uitspraak van 26 augustus 2013 heeft de Inspecteur de aanslag en de boete gehandhaafd.

1.3

Belanghebbende is op 27 september 2013 tijdig tegen deze uitspraken in beroep gekomen.

1.4

De Inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend. Hij heeft bij ambtshalve beschikking de naheffingsaanslag verminderd en de boetebeschikking vernietigd.

1.5

Ter zitting van 17 maart 2015 te Willemstad zijn verschenen [A] namens de Inspecteur en namens belanghebbende de hiervoor genoemde gemachtigde.

2 De tussen partijen vaststaande feiten

Het volgende is op grond van de schriftelijke stukken en hetgeen ter zitting is gezegd, komen vast te staan. Het is tussen partijen niet in geschil of door één van de partijen gesteld en door de andere partij niet of onvoldoende tegengesproken.

2.1.

In de bij de aangifte gevoegde jaarrekening van belanghebbende voor het jaar 2006 is ter zake van de in aftrek gebrachte pensioenpremies het volgende vermeld: “[Belanghebbende] is met [Z {Raad: een verzekeringsmaatschappij}] in 2006 in discussie getreden over de omvang van de per balansdatum nog verschuldigde bedragen. De uitkomst van deze discussie kan van grote invloed zijn op het vermogen van [belanghebbende]. De directie is echter onzeker over de uitkomst van deze discussie en acht het daarom niet mogelijk een reële inschatting van een aanvullende reservering te maken.” Deze melding heeft ertoe geleid dat, bij de vaststelling van de belastbare winst van belanghebbende ten behoeve van de aanslagregeling, de in aftrek gebrachte pensioenpremies voor het gehele bedrag zijn gecorrigeerd.

2.2.

Bij de onderhavige naheffingsaanslag zijn daarnaast correcties op het door belanghebbende aangegeven belastbare bedrag aangebracht ter zake van de omzet en de beperkt aftrekbare reis- en representatiekosten. Belanghebbende is niet om een toelichting op de bewuste posten van de aangifte verzocht.

2.3.

De afwijking van de aangifte van belanghebbende is op het biljet van de naheffingsaanslag als volgt gemotiveerd: “Uw omzet volgens uw OB aangiften bedraagt 2.686.382 terwijl uw jaarrekening een omzet vermeld[t] van 2.624.881. Repr. kosten en reiskosten volgens uw aangifte 2.787 t.o.v. 20% van 16.631 en 5.536 = 4.433. U heeft geen toelichting en berekening pensioenpremie bijgevoegd.”

2.4.

Tegelijk met de naheffingsaanslag is aan belanghebbende een vergrijpboete van 25% opgelegd. Belanghebbende is daarvan niet tevoren in kennis gesteld. De gronden waarop de oplegging van de boete berust zijn niet bij de desbetreffende beschikking aan belanghebbende meegedeeld.

2.5.

Het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de naheffingsaanslag is uitgebreid gemotiveerd.

2.6.

In de bezwaarfase heeft namens de Inspecteur een boekenonderzoek door de BAB plaatsgevonden. Belanghebbende is niet over de correcties dan wel de bevindingen van het boekenonderzoek gehoord. Zij had daarom wel in haar bezwaarschrift verzocht. Bij de bestreden uitspraak op bezwaar zijn de correcties en de boete gehandhaafd.

2.7.

Bij ambtshalve genomen beschikking van 16 maart 2015 zijn alle correcties behoudens de omzetcorrectie teruggenomen en is de vergrijpboete vernietigd.

3 Geschil

Tussen partijen bestaat ter zake van de hoogte van de verschuldigde winstbelasting geen geschil meer. Tussen hen is nog uitsluitend in geschil of belanghebbende recht heeft op een vergoeding van haar kosten in de bezwaarfase.

4 De standpunten van partijen

5 Beoordeling van het geschil

6 Beslissing