Home

Rechtbank Den Haag, 24-05-2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4967, 20_4658 20_4669 en 20_4695

Rechtbank Den Haag, 24-05-2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4967, 20_4658 20_4669 en 20_4695

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24 mei 2022
Datum publicatie
8 juni 2022
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2022:4967
Zaaknummer
20_4658 20_4669 en 20_4695

Inhoudsindicatie

Bij afsluiten van een telefoonabonnement kan de afnemer een mobiel telefoontoestel kopen. Indien hij een toestel koopt, kan de afnemer ervoor kiezen daartoe een lening (toestelkrediet) aan te gaan. Naar het oordeel van de rechtbank vormen de levering van toestel en verschaffen van toestelkrediet voor de heffing van omzetbelasting zelfstandige prestaties. Nu het toestel bij aflevering aan de afnemer in onvoorwaardelijke eigendom wordt overgedragen is op dat moment sprake van een levering en is eiseres op dat moment omzetbelasting over de koopprijs van het toestel verschuldigd. Of de afnemer aan zijn verplichting tot aflossing van het toestelkrediet voldoet, is daarbij niet van belang. Het uitblijven van betaling van een aflossingstermijn kan niet gelijk worden gesteld aan het (gedeeltelijk) niet betalen van de koopprijs als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de omzetbelasting. Beroep ongegrond.

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Team belastingrecht

zaaknummers: SGR 20/4658, SGR 20/4669, SGR 20/4695

uitspraak van de meervoudige kamer van 24 mei 2022 in de zaken tussen

[eiseres 1] B.V., [eiseres 2] c.s., te Den Haag, eiseres

(gemachtigde: mr. M. Morawski),

en

de inspecteur van de Belastingdienst, verweerder,

en

de Staat der Nederlanden, de Minister voor Rechtsbescherming, de Staat.

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiseres over de tijdvakken 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 (Q1) en 1 juli 2018 tot en met 30 september 2018 (Q3) naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd (de naheffingsaanslagen). Daarbij zijn verzuimboetes (de boetebeschikkingen) opgelegd en is belastingrente in rekening gebracht.

Eiseres heeft voor het tijdvak van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 (Q4) op aangifte omzetbelasting voldaan (de voldoening op aangifte).

Verweerder heeft bij uitspraken op bezwaar de naheffingsaanslagen gehandhaafd, de boetebeschikkingen vernietigd en het bezwaar tegen de voldoening op aangifte ongegrond verklaard.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. Met betrekking tot een aantal bijlagen bij het verweerschrift is door verweerder een beroep gedaan op artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit verzoek om geheimhouding is door de geheimhoudingskamer van de rechtbank bij beslissing van 8 maart 2021 gehonoreerd.

Eiseres heeft, na daartoe door de rechtbank in de gelegenheid te zijn gesteld, schriftelijk gerepliceerd, waarna verweerder schriftelijk heeft gedupliceerd.

Partijen hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 maart 2022.

Namens eiseres zijn verschenen mr. [A] en [B] , bijgestaan door de gemachtigde, mr. [C] , mr. [D] , mr. [E] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. [F] , mr. [G] , en [H] .

Overwegingen

Feiten

1. Eiseres is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting waartoe onder meer [eiseres 1] B.V. ( [eiseres 1] ) en [eiseres 2] B.V. ( [eiseres 2] BV) behoren. Alle aandelen in [eiseres 1] en [eiseres 2] BV worden gehouden door [eiseres 1] Holding B.V (Holding BV). [eiseres 2] BV beschikt over een vergunning voor het verstrekken van consumentenkrediet.

2. Tot de activiteiten van eiseres behoort de verkoop van telefoonabonnementen door [eiseres 1] . Bij het afsluiten van een abonnement kan de afnemer een mobiel telefoontoestel van eiseres kopen, maar hij is daartoe niet verplicht. Indien de afnemer ook een toestel koopt, kan hij ervoor kiezen om daarvoor een lening aan te gaan bij [eiseres 2] BV (het toestelkrediet). Het toestelkrediet moet gedurende de contractduur van het abonnement in maandelijkse termijnen worden afgelost.

3. Een afnemer die kiest voor een abonnement in combinatie met een toestelkrediet, sluit met [eiseres 1] een overeenkomst voor het abonnement en met [eiseres 2] BV een overeenkomst voor het toestelkrediet. Deze overeenkomsten zijn vervat in één document waarin, voor zover hier van belang, het volgende is opgenomen:

“OVERZICHT VAN JE OVEREENKOMSTEN MET [ [eiseres 1] ] EN [ [eiseres 2] BV]

(…)

Overeenkomst voor mobiele telefonie (hierna: Abonnement) met [ [eiseres 1] ] en Kredietovereenkomst voor je toestel (hierna: Toestelkredietovereenkomst) met [ [eiseres 2] BV].

(…)

Doorlopende SEPA machtiging – Door ondertekening van deze overeenkomst geef je tot wederopzegging toestemming aan [ [eiseres 1] ] mede namens [ [eiseres 2] BV] (…) en je bank om van bovengenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens geleverde telecommunicatiediensten en apparatuur.

(…)

De bovengenoemde kredietbetalingen voor je toestel worden via je maandfactuur in rekening gebracht. (…)

(…)

Bij aanschaf van een toestel die je (gedeeltelijk) in termijnen gaat betalen, ga je een Toestelkredietovereenkomst aan met [ [eiseres 2] BV]. Op je Toestelkredietovereenkomst zijn de Toestelkredietvoorwaarden [bedrijfsnaam] van toepassing. Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaar je kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ga je daarmee akkoord.”

4. In de Toestelkredietvoorwaarden is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

“1. Definities:

[bedrijfsnaam]: [ [eiseres 1] ] (…) en/of [ [eiseres 2] BV] (…). [ [eiseres 2] BV] is een bij de AFM geregistreerde instelling onder nummer [nummer]. Onder deze vergunning mag [ [eiseres 2] BV] consumentenkredieten aanbieden. [ [eiseres 2] BV] verstrekt geen adviezen met betrekking tot de kredietverlening en verzekeringen.

Toestelkredietovereenkomst: Wanneer de Klant in termijnen voor het Toestel betaalt, sluit de Klant een Toestelkredietovereenkomst af.

Overeenkomst voor mobiele telefonie: de overeenkomst voor mobiele telefonie (hierna Abonnement) waarop de algemene voorwaarden abonnee consument op van toepassing zijn. Het Abonnement staat los van de Toestelkredietovereenkomst.

2 Toepasselijkheid Toestelkredietvoorwaarden

(…)

De Toestelkredietovereenkomst wordt gesloten naast en los van het Abonnement op basis waarvan [bedrijfsnaam] haar (Aanvullende) Diensten zoals bellen en internet levert en waarop de Algemene Voorwaarden [ [eiseres 1] ] Abonnee Consument van toepassing zijn (“abonneevoorwaarden”).

(…)

3. Totstandkoming Toestelkredietovereenkomst

De Toestelkredietovereenkomst komt tegelijkertijd met het Abonnement tot stand, op het moment dat [bedrijfsnaam] de aanvraag heeft aanvaard. Het (digitale) aanvraagformulier dient correct te zijn ingevuld.

4 Duur Toestelkredietovereenkomst

De Toestelkredietovereenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode van 12 of 24 maanden en heeft dezelfde duur als het Abonnement. De Toestelkredietovereenkomst eindigt van rechtswege zodra de Klant alle aan [bedrijfsnaam] uit hoofde van de Toestelkredietovereenkomst verschuldigde maandelijkse betalingen toestelkrediet heeft gedaan.

(…)

5 Betaling toestelkrediet

(…) De maandelijkse betalingen toestelkrediet staan los van de uit hoofde van het Abonnement verschuldigde Gebruikskosten. De eerste periodieke betaling toestelkrediet voor het Toestel wordt bij aanvang van de Toestelkredietovereenkomst de Klant gefactureerd en (…) gedurende de overeengekomen periode (…) in termijnen bij de Klant in rekening gebracht via de periodieke factuur als bedoeld in de abonneevoorwaarden.

(…)

6 Vervroegde opeisbaarheid/onmiddellijke opeisbaarheid

7 Betaling