Home

Rechtbank Leeuwarden, 14-10-2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:3678, AWB-09_534

Rechtbank Leeuwarden, 14-10-2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:3678, AWB-09_534

Gegevens

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
14 oktober 2010
Datum publicatie
24 januari 2022
ECLI
ECLI:NL:RBLEE:2010:3678
Formele relaties
Zaaknummer
AWB-09_534

Inhoudsindicatie

Omzetbelasting.

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Zaaknummers: AWB 09/534 en 09/535

Uitspraakdatum: 14 oktober 2010

Uitspraak in de gedingen tussen

Stichting [X], gevestigd te [vestigingsplaats] , eiseres,

gemachtigde: [gemachtigde eiseres]

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Noord, kantoor Groningen, verweerder.

09/534

1. Ontstaan en loop van de gedingen

1.1.1. Verweerder heeft aan eiseres over het tijdvak 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 bij beschikking van 1 maart 2008 een teruggaaf van nihil verleend.

1.1.2. Verweerder heeft aan eiseres over het tijdvak 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005 op 26 februari 2008 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van € 55.436. Tevens is bij aparte beschikking met dezelfde datum een boete opgelegd van € 4.802 en is bij aparte beschikking met dezelfde datum € 7.901 heffingsrente in rekening gebracht.

1.2.1. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 23 januari 2009 met betrekking tot de onder 1.1.1 genoemde beschikking een teruggaaf omzetbelasting verleend van € 7.395 en € 695 heffingsrente vergoed.

1.2.2. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 23 januari 2009 de onder 1.1.2 bedoelde naheffingsaanslag en beschikking heffingsrente gehandhaafd en de boetebeschikking vernietigd.

1.3. Eiseres heeft bij brieven van 5 maart 2009, ontvangen bij de rechtbank op 6 maart 2009, beroep ingesteld tegen de onder 1.2 bedoelde uitspraken. Verweerder heeft op de zaken betrekking hebbende stukken overgelegd en verweerschriften ingediend.

1.4. Eiseres heeft, na daartoe door de rechtbank in de gelegenheid te zijn gesteld, schriftelijk gerepliceerd, waarna verweerder schriftelijk heeft gedupliceerd.

1.5. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 30 augustus 2010.

Namens eiseres is verschenen de gemachtigde. Namens verweerder is verschenen

[medewerker verweerder] . Partijen hebben ieder een pleitnota voorgedragen en exemplaren daarvan overgelegd aan de rechtbank en aan elkaar.

2 Tussen partijen vaststaande feiten

2.1.

Eiseres, opgericht op [datum] 2001, heeft tot doel het bevorderen van de totstandkoming van culturele activiteiten waarbij zij zich in het bijzonder richt op een publiek met een multiculturele achtergrond. In dat kader organiseert eiseres jaarlijks een muziekfestival onder de naam “ [X] ” dat voor het publiek gratis toegankelijk is. Op het festivalterrein is ook een informatiemarkt aanwezig waarvoor eiseres de benodigde stands verpacht. Tevens verzorgt eiseres de verstrekking van spijzen en dranken.

2.2.

Tijdens de onderhavige tijdvakken bestaan de inkomsten van eiseres uit een subsidie van de gemeente [vestigingsplaats] , de onder 2.1 genoemde horecaomzet, verpachtingen en sponsorbijdragen. Het met omzetbelasting belaste deel van de opbrengst, dat ziet op de drie laatstgenoemde activiteiten, bedraagt 14% in 2003, 10% in 2004, 19% in 2005 en 19% in 2006.

2.3.

Op 25 april 2007 is een boekenonderzoek ingesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek is de onder 1.1.2 bedoelde naheffingsaanslag opgelegd en is de voor 2006 gevraagde teruggaaf niet verleend.

2.4.

Met ingang van het jaar 2007 betalen de bezoekers van het muziekfestival “ [X] ” entree.

3 Geschil en standpunten van partijen

3.1.

In geschil is in hoeverre eiseres recht heeft op aftrek van voorbelasting. Het geschil spitst zich toe op de vraag in hoeverre eiseres is aan te merken als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting (Wet OB).

3.2.

Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van de beroepen, vernietiging van de uitspraken op bezwaar en verlening van een teruggaaf omzetbelasting voor het tijdvak

1 januari tot en met 31 december 2006 van € 20.400 en vernietiging van de naheffingsaanslag en beschikking heffingsrente voor het tijdvak 1 januari 2003 tot en met

31 december 2005.

3.3.

Verweerder concludeert primair tot niet-ontvankelijkverklaring van de beroepen en subsidiair tot ongegrondverklaring van de beroepen.

3.4.

Voor de standpunten van partijen verwijst de rechtbank naar de gedingstukken en naar het aangehechte proces-verbaal.

4 Beoordeling van het geschil

4.1.

Ten eerste is de ontvankelijkheid van de beroepen in geschil. Verweerder stelt zich op het standpunt dat, nu eiseres niet binnen de daartoe door de rechtbank gestelde termijn de aan de beroepschriften klevende gebreken heeft hersteld, de beroepen op grond van artikel 6:6 in verbinding met artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. De rechtbank verwerpt dit standpunt. Mede gelet op de lange doorlooptijden ziet de rechtbank geen aanleiding gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid van artikel 6:6 van de Awb. De beroepen dienen derhalve ontvankelijk te worden verklaard.

4.2.

Ter zitting is vastgesteld dat het bezwaarschrift in de procedure met het nummer 09/535 tijdig ter post is bezorgd. Verweerder heeft het bezwaar derhalve ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard, zodat het beroep met het nummer 09/535 om deze reden reeds gegrond dient te worden verklaard.

4.3.

Vervolgens houdt partijen verdeeld of eiseres met de organisatie van het muziekfestival is opgetreden als ondernemer zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet OB, hetgeen eiseres verdedigt en verweerder bestrijdt. De rechtbank is, gelet op hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd, van oordeel dat de met het muziekfestival, de informatiemarkt, de catering, de standverhuur en de reclamediensten gemoeide activiteiten vanwege de nauwe onderlinge samenhang één onsplitsbaar geheel vormen en dat dit geheel van activiteiten, ook al geschiedt de financiering daarvan aanvankelijk hoofdzakelijk uit subsidies, op een commerciële basis plaatsheeft. Dat laatste volgt uit de verklaring van de gemachtigde ter zitting dat in de beginjaren geen entree werd geheven om zo het muziekfestival in de markt te zetten ten einde op langere termijn entree te kunnen vragen. In dit kader heeft de gemachtigde erop gewezen dat met ingang van 2007 entree wordt geheven. Indien een ondernemer ervoor kiest een prestatie tijdelijk om niet te verstrekken met het oog op de verkrijging van een marktaandeel, kan niet worden gezegd dat hij niet handelt met het oog op de daarmee gemoeide economische belangen. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat al die activiteiten, dus ook de organisatie van het muziekfestival zelf, het voor het ondernemerschap voor de omzetbelasting vereiste economische karakter hebben. Eiseres heeft derhalve recht op aftrek van het volledige bedrag van de aan haar berekende voorbelasting.

4.4.

Gelet op het vorenoverwogene dienen de beroepen gegrond te worden verklaard.

5 Proceskosten

6 Beslissing